Rehabilitacja oparta na ćwiczeniach w leczeniu nadciśnienia płucnego

Najważniejsze informacje

U osób z nadciśnieniem płucnym, które są stabilne medycznie, rehabilitacja oparta na ćwiczeniach jest prawdopodobnie najbezpieczniejsza i najbardziej poprawia jakość życia. Wyniki wskazują, że rehabilitacja oparta na ćwiczeniach może skutkować dużym wzrostem wydolności wysiłkowej i obniżeniem poziomu średniego tętniczego ciśnienia płucnego.

Co to jest nadciśnienie płucne?

Nadciśnienie płucne (ang. pulmonary hypertension; przyp. tłum.) to stan, w którym ciśnienie krwi w tętnicach transportujących krew z serca do płuc znacznie przekracza normę. Schorzenie to, najczęściej rozwijające się stopniowo, dotyka ludzi w każdym wieku, obniża jakość ich życia i prowadzi do przedwczesnej śmierci. U osób cierpiących na przewlekłe choroby płuc i serca zaleca się rehabilitację opartą na ćwiczeniach, jednak do niedawna tego typu postępowanie nie było rekomendowane w przypadku nadciśnienia płucnego.

Jaki był cel badania?

Chcieliśmy dokonać przeglądu wyników z dobrze zaprojektowanych badań klinicznych, w których porównywano rehabilitację opartą na ćwiczeniach fizycznych ze standardową opieką.

Jakie działania podjęto?

Dokonaliśmy przeglądu medycznych baz danych w poszukiwaniu badań klinicznych porównujących trening wysiłkowy ze standardową opieką u osób z PH, aby sprawdzić, czy ćwiczenia miały wpływ na krótko- i długoterminowe punkty końcowe, takie jak wydolność fizyczna, jakość życia związana ze zdrowiem, poważne zdarzenia niepożądane oraz zmiany ciśnienia w krążeniu płucnym. W zaktualizowanym przeglądzie odnaleziono 14 badań, w których uczestniczyło 574 osób, a do analiz włączyliśmy dane z 11 badań (462 uczestników).

Co udało się ustalić?

W badaniach wykazano, że rehabilitacja oparta na ćwiczeniach może wiązać się z dużym wzrostem wydolności wysiłkowej, oszacowanym na podstawie oceny tego, jak dużą odległość mogli oni przejść w ciągu sześciu minut i maksymalnego zużycia tlenu przy użyciu specjalistycznego testu wysiłkowego; jednak wyniki w tym zakresie charakteryzowały się istotną zmiennością. Poprawie mogła ulec również jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia, a rehabilitacja oparta na ćwiczeniach może spowodować także duże obniżenie ciśnienia płucnego. Poważne zdarzenia niepożądane występowały rzadko, a rehabilitacja oparta na ćwiczeniach raczej nie zwiększała ryzyka ich wystąpienia.

Jakie są ograniczenia zgromadzonych danych naukowych?

Dane naukowe z odnalezionych badań były niskiej lub średniej jakości. Ich główne ograniczenia stanowiły brak maskowania przydziału (uczestnicy wiedzieli, czy są w grupie ćwiczeniowej, czy nie, co mogło powodować błąd oceny) oraz niepodawanie wyników wszystkich punktów końcowych. Ponadto w przypadku niektórych punktów końcowych, na przykład wydolności fizycznej, odsetek odpowiedzi był zmienny, czego nie mogliśmy wyjaśnić poprzez badanie różnych podgrup osób.

Jak aktualne są te dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne na dzień 28 czerwca 2022 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Oksana Mlynko Redakcja: Zuzanna Młodzianowska, Piotr Sekuła, Mariusz Marczak, Anna Rychert

Tools
Information