Leczenie pierwszej linii zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca z potwierdzoną mutacją EGFR

Wprowadzenie

Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem na świecie. Choroba często rozprzestrzenia się przed postawieniem diagnozy. W związku z tym przeprowadzenie operacji jest zwykle niemożliwe i konieczne jest wprowadzenie leczenia farmakologicznego, zazwyczaj chemioterapii. Najczęściej występującym typem raka płuca jest niedrobnokomórkowy rak płuca (ang. non-small cell lung cancer, NSCLC). U około 10% do 15% chorych na NSCLC stwierdza się specyficzny rodzaj nowotworu z obecnością mutacji receptora nabłonkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor positive, EGFR M+), w którym w komórkach nowotworowych występują zmiany w genach kontrolujących wzrost guza. W tym przeglądzie skupiliśmy się na nowych metodach leczenia NSCLC celowanych w EGFR, aby dowiedzieć się, jak dobrze one działają.

Cele

Celem tego przeglądu było ustalenie, czy chorzy poddani leczeniu NSCLC celowanemu w EGFR żyją dłużej i mają lepszą jakość życia związaną ze zdrowiem, w porównaniu z chorymi poddanymi standardowej chemioterapii.

Charakterystyka badań

Znaleźliśmy 22 badania, w których oceniono stosowanie 5 różnych leków celowanych w EGFR – erlotynibu, gefitynibu, afatynibu, ikotynibu oraz przeciwciała monoklonalnego cetuksymabu – i porównywano je ze standardową chemioterapią. Do przeglądu włączono badania, których wyniki opublikowano do 27 lipca 2020 roku.

Wyniki

Nasze wyniki wykazały, że u chorych leczonych erlotynibem, gefitynibem, afatynibem lub ikotynibem czas do progresji nowotworu jest dłuższy, a liczba skutków ubocznych mniejsza niż u chorych poddanych standardowej chemioterapii. Nie ma jednak pewności, czy chorzy otrzymujący erlotynib, afatynib lub ikotynib żyją dłużej niż chorzy poddani standardowej chemioterapii.

Wnioski

Erlotynib, gefitynib, afatynib i ikotynib hamują dalszy rozrost raka płuca EGFR M+ i poprawiają jakość życia związaną ze zdrowiem. Stosowanie cetuksymabu łącznie z chemioterapią nie przynosi korzyści w kontrolowaniu tego typu nowotworu i nie przedłuża życia, w porównaniu ze stosowaniem samej chemioterapii.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Sabina Pham Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information