Strategie pomagające chorym na padaczkę regularnie zażywać przepisane leki

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Wprowadzenie

Osoby z padaczką mogą mieć trudności w zażywaniu leków zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Może to być przyczyną słabej kontroli napadów drgawkowych. Niniejszy przegląd badań przedstawia metody wspomagające pacjentom poprawnie przyjmować leki przeciwpadaczkowe.

Charakterystyka badań

Przeszukaliśmy naukowe bazy danych, aby odnaleźć badania kliniczne oceniające sposoby poprawy przestrzegania zaleceń dotyczących przyjmowania leków przez osoby z padaczką. Nasze poszukiwania ograniczyliśmy do badań z randomizacją obejmujących chorych w różnym wieku, u których na podstawie kryteriów klinicznych rozpoznano padaczkę, leczonych lekami przeciwpadaczkowymi w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej, w przychodniach specjalistycznych lub w innych ośrodkach pozaszpitalnych. Wyniki są aktualne do lutego 2016 roku.

Główne wyniki

Odnaleźliśmy dwanaście badań obejmujących łącznie 1642 uczestników. Badania przeprowadzono w różnych krajach, jednak większość miała miejsce w Stanach Zjednoczonych. Oceniano w nich trzy główne rodzaje interwencji: i) edukacja pacjentów i doradztwo dotyczące padaczki i leków stosowanych do jej opanowania; ii) interwencje behawioralne takie jak poproszenie chorych na padaczkę o powiązanie zamiaru zażycia leków z konkretną porą dnia, miejscem lub inną czynnością wykonywaną codziennie; oraz iii) wykorzystanie więcej niż jednej interwencji (działania mieszane). Interwencje behawioralne i mieszane wpłynęły na poprawę stosowanie się do zaleceń w grupach badanych w porównaniu z grupami kontrolnymi. W czterech badaniach wykazano, że lepsze przestrzeganie zaleceń lekarskich w grupach poddanych interwencji wiązało się ze zmniejszeniem częstotliwości lub ciężkości napadów drgawkowych .

Jednak jakość wielu z rozpatrywanych badań jest umiarkowana, a ich konstrukcja charakteryzuje się rozmaitymi ograniczeniami, dlatego trudno jest wyciągnąć niepodważalne wnioski. Potrzebne są starannie zaprojektowane badania z randomizacją obejmujące większą liczbę chorych obserwowanych przez dłuższy czas, aby ustalić najlepsze metody poprawy przestrzegania zaleceń dotyczących przyjmowania leków przeciwpadaczkowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Jarosław Solmiński Redakcja: Piotr Szymczak, Ewa Płaczkiewicz-Jankowska, Małgorzata Kołcz

Share/Save