Leki stosowane w zespole odstawienia opium

Jaki był cel tego przeglądu?

Celem tego przeglądu Cochrane było określenie, które z leków są bardziej skuteczne i bezpieczne w zespole odstawienia opium. Zebraliśmy i przeanalizowaliśmy wszystkie odpowiednie badania aby odpowiedzieć na to pytanie i znaleźliśmy 13 badań obejmujących 1096 pacjentów.

Główne wyniki

Przegląd ten analizował 12 następujących porównań: baklofen vs klonidyna, klonidyna vs klonidyna z amantadyną, klonidyna vs buprenorfina, duża dawka klonidyny vs mała dawka klonidyny vs działanie objawowe, klonidyna vs metadon, metadon vs tramadol, metadon vs metadon z gabapentyną, stopniowo redukowana dawka metadonu vs nagłe odstawienie metadonu, metadon z amitryptyliną vs metadon, difenoksylat vs propoksyfen, trzy różne rodzaje nawelek z opium i nalewka z opium vs metadon. Badania były przeprowadzane w trzech krajach - Iranie, Indiach i Tajlandii. Wsparcie od firmy farmaceutycznej w postaci swobodnego udostępnienia leków odnotowano tylko w jednym badaniu.

Wyniki danych naukowych są niejednoznaczne w odniesieniu do określenia, czy któryś z leków jest bardziej skuteczny niż inny przy leczeniu objawów odstawiennych po opium. Wydaje się jednak, że objawy odstawienne są szczególnie dokuczliwie w pierwszych dniach po zaprzestaniu przyjmowania opium. Wszystkie z ocenianych leków mogą być przydatne w ich łagodzeniu. Zastosowanie klonidyny może wiązać się z obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi.

Co analizowano w tym przeglądzie?

Objawy odstawienia opium są podobne do tych występujących po odstawieniu innych opioidów, takich jak heroina, jednak mają mniejsze nasilenie. Pacjenci zwykle potrzebują leków, aby złagodzić objawy odstawienne.

Jakie są główne wyniki tego przeglądu?

Nie jesteśmy pewni, czy efekty zastosowania klonidyny są różne od tych występujących przy stosowaniu baklofenu u pacjentów, którzy ukończyli terapię (pewność oszacowania danych naukowych była bardzo niska).

Nie jesteśmy pewni, czy dodanie amantadyny do leczenia klonidyną zmniejsza nasilenie objawów odstawienia od 1do 3 dnia u osób leczonych ambulatoryjnie lub czy ma to wpływ na liczbę pacjentów, którzy ukończyli leczenie (pewność odnośnie danych naukowych była bardzo niska).

Nie jesteśmy pewni, czy buprenorfina jest lepsza od klonidyny w kontrolowaniu objawów odstawiennych zarówno u pacjentów leczonych ambulatoryjnie, jak i szpitalnie (pewność odnośnie danych naukowych była bardzo niska). Działanie niepożądane, w tym hipotensja (obniżone ciśnienie tętnicze krwi.przyp.tłum.), były częściej zgłaszane w grupie pacjentów stosujących klonidynę.

Nie mamy pewności, czy duże dawki klonidyny w porównaniu z małymi miały wpływ na liczbę pacjentów, którzy zakończyli leczenie w warunkach szpitalnych (pewność oszacowania danych określono na bardzo niską), jednak zgłoszono większą liczbę przypadków niskiego ciśnienia tętniczego w grupie osób stosujących większą dawkę klonidyny.

Klonidyna może być skuteczniejsza niż metadon w utrzymaniu leczenia u pacjentów w warunkach ambulatoryjnych.

Nie jesteśmy pewni, czy tramadol różni się od metadonu pod względem zakończenia leczenia i łagodzeniu objawów odstawienia oraz jaka jest częstość działań niepożądanych podczas stosowania metadonu (pewność oszacowania danych naukowych była bardzo niska).

Dołączenie gabapentyny do metadonu może mieć niewielki lub żaden wpływ na zakończenie leczenie oraz nasilenie objawów odstawienia.

Nie jesteśmy pewni, czy nagłe odstawienie metadonu jest związane z mniejszą ilością skarg pacjentów niż w przypadku stopniowego zmniejszania dawki (pewność oszacowania danych naukowych jest bardzo niska).

Nalewka z opium może w ogóle nie różnić się od metadonu w odniesieniu do zakończenia leczenia, nasilenia objawów odstawienia oraz działań niepożądanych.

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Szukaliśmy badań opublikowanych do września 2017 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Karolina Kosowska Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information