Wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa we wspomaganiu oddychania u wcześniaków

Pytanie badawcze

Jakie są korzyści i szkody wynikające ze stosowania wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej (HFNC) u wcześniaków w porównaniu z innymi formami nieinwazyjnego wspomagania oddychania wkrótce po urodzeniu?

Co to jest wspomaganie oddychania i do czego służy?

Wcześniaki (dzieci urodzone przed terminem) często wymagają wspomagania oddechowego wkrótce po urodzeniu. Nieinwazyjne formy wspomagania oddychania nie wymagają umieszczania rurki oddechowej w tchawicy dziecka. Istnieje kilka rodzajów nieinwazyjnego wspomagania oddychania. Jednym z nich jest terapia wysokoprzepływowa, która polega na dostarczaniu ciepłego powietrza i tlenu przez dwie małe kaniule umieszczone w nozdrzach niemowlęcia. Alternatywą dla terapii wysokoprzepływowej jest zastosowanie metody utrzymywania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (ang. continuous positive airway pressure , CPAP) lub nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej dodatnim ciśnieniem (ang. nasal intermittent positive pressure ventilation , NIPPV). W przypadku CPAP ciągle ciśnienie (a nie przepływ) tlenu podaje się za pomocą większych kaniuli lub maski, podczas gdy w NIPPV oprócz CPAP tlen czasem podawany jest pod większym ciśnieniem.

Co zrobiliśmy?

Przeszukaliśmy medyczne bazy danych w poszukiwaniu dobrze zaprojektowanych badań oceniających korzyści i szkody związane z HFNC u wcześniaków w porównaniu z innymi formami nieinwazyjnego wspomagania oddychania.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 13 badań obejmujących 2540 wcześniaków, w których porównano HFNC z innymi nieinwazyjnymi sposobami wspomagania oddychania u dzieci wkrótce po urodzeniu. 9 badań oczekuje na klasyfikację, a 13 jest w toku. Włączone badania różniły się porównywanymi metodami leczenia, zastosowanymi przepływami tlenu oraz tym, czy CPAP mógł być włączony w momencie braku możliwości włączenia terapii wysokoprzepływowej; różne było także podejście do stosowania surfaktantu (leku zapobiegającego zapadaniu się małych dróg oddechowych) u niemowląt z cięższymi problemami z oddychaniem.

Czego się dowiedzieliśmy?

Stosowanie wkrótce po urodzeniu u wcześniaków HFNC może mieć niewielki lub żaden wpływ na ryzyko zgonu lub dysplazji oskrzelowo-płucnej (przewlekłej choroby płuc u wcześniaków), w porównaniu ze stosowaniem CPAP lub NIPPV. HFNC prawdopodobnie zwiększa ryzyko niepowodzenia leczenia, w porównaniu z CPAP. Na przykład, dzieci leczone HFNC mogły potrzebować większych stężeń tlenu lub mieć gorsze wyniki badań krwi. CPAP działał lepiej niż HFNC u około 10 dzieci na 100. Jednak HFNC prawdopodobnie nie ma żadnego wpływu na prawdopodobieństwo konieczności intubacji (umieszczenia rurki do oddychania). Stosowanie HFNC prawdopodobnie spowodowało mniejsze uszkodzenie nosa niemowlęcia w porównaniu ze stosowaniem CPAP lub NIPPV i prawdopodobnie zmniejszyło ryzyko wystąpienia odmy opłucnowej (obecności powietrza w przestrzeni między płucem i ścianą klatki piersiowej). W badaniach tych uczestniczyło bardzo niewiele skrajnych wcześniaków (urodzonych przed 28. tygodniem ciąży). W związku z tym nadal nie mamy pewności co do korzyści i szkód związanych ze stosowaniem HFNC wkrótce po urodzeniu u skrajnych wcześniaków.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Nasza pewność co do wiarygodności wyników dla wszystkich punktów końcowych jest niska do umiarkowanej. Nasza pewność do danych jest ograniczona, ponieważ klinicyści we włączonych badaniach wiedzieli o rodzaju wdrożonego leczenia; wyniki znacznie się różniły między sobą, ponieważ w niektórych badaniach wykazano korzyści płynące z zastosowania jednego rodzaju metody wspomagającej oddychanie, podczas gdy w innych wykazano korzyści innych metod; porównania między grupami utrudniała także niska liczba zdarzeń dostępna dla niektórych z punktów końcowych.

Na ile aktualne są przedstawione dane naukowe?

Niniejsze wyszukiwanie jest aktualne do 12 marca 2022 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Małgorzata Maraj; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information