Aspiryna u kobiet stosujących techniki wspomaganego rozrodu (ART, assisted reproductive technology; przyp. tłum.)

Pytanie badawcze
Badacze Cochrane dokonali przeglądu danych naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa aspiryny w celu zwiększenia szansy zajścia w ciążę u kobiet stosujących techniki wspomagania rozrodu (ART).

Wprowadzenie
Aspiryna jest powszechnie stosowana w celu zwiększenia szans zajścia w ciążę u kobiet poddawanych ART. Istnieją jednak sprzeczne dane naukowe dotyczące skuteczności tego leku oraz właściwego czasu, kiedy powinno się rozpocząć leczenie i jak długo powinno ono trwać. W warunkach prawidłowych aspiryna korzystnie wpływa na niektóre procesy związane z pomyślnym przebiegiem ciąży, ale jej stosowanie może być związane z poronieniem i krwawieniem z pochwy. W związku z powyższym, istotna jest ocena aktualnych danych naukowych dotyczących skuteczności leczenia aspiryną.

Charakterystyka badań
Odnaleźliśmy 13 badań z randomizacją obejmujących grupy równoległe, w których porównywano aspirynę z placebo lub brakiem leczenia u 2653 kobiet poddawanych ART. Badania zostały przeprowadzone w USA oraz w różnych krajach Europy i Azji. Jedno z włączonych badań było częściowo finansowane przez firmę farmaceutyczną związaną z badanym lekiem. W większości badań grupy były podobne, a średni wiek pacjentek wynosił 32 lata. W większości badań podawano takie same dawki leku i raportowano podobny czas rozpoczęcia podawania aspiryny. Długość badań była zróżnicowana, jednak wystarczająca, aby pozyskać dane dotyczące ocenianych wyników, w zależności od poszczególnych grup. Dane są aktualne do 9 maja 2016 roku.

Główne wyniki
Nie odnaleziono danych naukowych, które wykazałyby różnice pomiędzy grupami w odsetku żywych urodzeń, ciąż klinicznych, ciąż pozamacicznych, ciąż mnogich, poronień lub krwawień z pochwy. Liczba badań była ograniczona, a jakość danych naukowych wahała się od bardzo niskiej do umiarkowanej, natomiast dane dotyczące odsetka powikłań podczas procedury IVF/ICSI (zapłodnienie in vitro/docytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemnika do komórki jajowej; przyp.tłum.), ciąży lub porodu były bardzo ograniczone lub nie oceniano ich. W obecnej (drugiej) aktualizacji nie uwzględniliśmy danych z dodatkowych badań, ponieważ nie odnaleźliśmy nowych badań RCT, które raportowałyby wyniki dotyczące uprzednio określonych porównań. W oparciu o dostępne dane naukowe, sformułowaliśmy ten sam wniosek jak w pierwotnej wersji przeglądu: żadne pojedyncze wyniki nie wykazały korzyści ze stosowania aspiryny. Obecnie nie ma danych naukowych, które potwierdzałyby zasadność stosowania aspiryny w celu poprawy wyników ciąży w populacji kobiet poddawanych zapłodnieniu in vitro.

Jakość danych naukowych
Dane naukowe dla żywych urodzeń były umiarkowanej jakości, a dla pozostałych wyników jakość wahała się od bardzo niskiej do umiarkowanej. Główne ograniczenia dotyczące danych naukowych obejmowały niewystarczający opis metodologii badania, błąd związany ze stronniczością oraz brak badań oceniających interesujące nas wyniki.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając

Tools
Information