Psychologiczne leczenie depresji u młodych dorosłych i dorosłych z wadami serca

Najważniejsze informacje

• Interwencje psychologiczne (rozmowa terapeutyczna/poradnictwo) mogą zmniejszać nasilenie objawów depresji u dorosłych z wrodzonymi wadami serca.

• Konieczne są dalsze badania w celu określenia najlepszej formy terapii psychologicznej w tej populacji z uwzględnieniem czasu trwania, częstotliwości i rodzaju interwencji.

Czym jest wrodzona wada serca?

Wrodzona wada serca to ogólny termin używany do określenia szeregu wad wrodzonych, które wpływają na pracę serca.

Dlaczego ten przegląd jest ważny?

Czasami młodzi dorośli i dorośli, którzy urodzili się z chorobami serca, cierpią na depresję. Poza lekami przeciwdepresyjnymi istnieją różne rodzaje terapii poprzez rozmowę, które pomagają zmniejszyć nasilenie objawów depresyjnych, znane jako psychoterapia. Korzyści z leczenia za pomocą rozmowy terapeutycznej mogą obejmować zmniejszenie nasilenia objawów depresji i poprawę jakości życia, ale leczenie może też nie pomóc w łagodzeniu depresji.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Naszym celem było zbadanie skutków (zarówno szkód, jak i korzyści) interwencji psychologicznych w leczeniu depresji u młodych dorosłych i dorosłych z wrodzoną wadą serca.

Co zrobiliśmy?

Zaktualizowaliśmy wyniki wyszukiwania literatury medycznej do marca 2023 r. Wybraliśmy badania, które spełniały nasze kryteria, oceniliśmy ryzyko błędu systematycznego dla depresji, porównaliśmy wyniki i oceniliśmy nasze zaufanie do zawartych w badaniach danych naukowych (biorąc pod uwagę np. metody oceny i wielkość próby).

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 3 badania, w których wzięło udział łącznie 480 osób z wrodzonymi wadami serca; analizowano w nich wpływ interwencji psychologicznych (rozmowy terapeutycznej/poradnictwa) na depresję. Interwencje psychologiczne trwały od 90 minut do 3 miesięcy. Badania przeprowadzono w Kanadzie, Szwecji i Holandii. Były one finansowane z grantów National Research Council w poszczególnych krajach.

Wyniki naszego przeglądu sugerują, że interwencja psychologiczna może pomóc w zmniejszeniu nasilenia objawów depresji u dorosłych z wrodzoną wadą serca. Jednak w związku z tym, że rodzaj i długość przeprowadzonych interwencji różniły się w zależności od badania, istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre z nich mogą mieć niewielki lub żaden wpływ na złagodzenie objawów depresji.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Tylko 3 badania spełniały kryteria włączenia do przeglądu, a pewność danych naukowych była niska. Nie było wystarczających danych naukowych, aby wyciągnąć wnioski na temat wpływu interwencji psychologicznych (rozmowy terapeutycznej/poradnictwa) na jakość życia.

Jak aktualne są przedstawione dane naukowe?

Dane są aktualne do marca 2023 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Małgorzata Maraj Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information