Efekt diety o niskiej zawartości soli na ciśnienie krwi oraz wybrane hormony i lipidy u osób o normalnym i podwyższonym ciśnieniu krwi

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

Przeanalizowano badania, w których uczestnicy byli przydzielani na zasadzie przypadku do grupy o wysokim lub niskim spożyciu soli, w celu zbadania wpływu zmniejszonego spożycia soli na ciśnienie krwi (BP), oraz potencjalne skutki uboczne redukcji sodu na pewne hormony i lipidy.

Wprowadzenie

Ze względu na to, że zmniejszenie spożycia soli obniża ciśnienie krwi (BP) u osób z podwyższonym BP, powszechnie zaleca się obniżenie soli w diecie. Jednakże, efekt redukcji soli na BP u osób z normalnym BP został zakwestionowany. Ponadto, w licznych badaniach wykazano, że zmniejszenie soli aktywuje układ hormonów odpowiedzialny za utrzymanie soli w organizmie (aldosteron, renina), hormony stresu (adrenalina i noradrenalina) i zwiększa stężenie substancji tłuszczowych (cholesterol i triglicerydy) we krwi.

Okres wyszukiwania badań

Dane naukowe są aktualne do kwietnia 2016 roku.

Charakterystyka badania

Sto osiemdziesiąt pięć badań, obejmujących 12 210 osób, trwających od czterech do 1100 dni zostało włączonych do niniejszego przeglądu. Były to badania, w których analizowano interwencje w i oceniano co najmniej jeden wynik. Włączani uczestnicy byli zdrowi lub mieli podwyższone ciśnienie krwi. W badaniach trwających dłuższy czas wykazano, że efekt zmniejszenia spożycia soli na BP jest stabilny po maksymalnie siedmiu dniach, a w badaniach populacyjnych wykazano, że bardzo niewiele osób spożywało więcej niż 14,5 g soli dziennie. Dlatego wykonaliśmy dodatkowe analizy w wyodrębnionych podgrupach: 125 badań o czasie trwania co najmniej siedem dni, z maksymalnym spożyciem soli równym 14,5 g.

Źródła finansowania badań

W czterdziestu czterech badaniach nie podano informacji o wsparciu finansowym. Sto dwadzieścia dwa badania były wspierane przez fundacje publiczne. Dwanaście badań było wspieranych przez przemysł farmaceutyczny a jedno badanie przez firmę elektroniczną. Sześć badań było wspieranych przez organizacje związane z przemysłem spożywczym.

Główne wyniki

Średnie spożycie sodu zredukowano z 11,5 g dziennie do 3,8 g dziennie. Zmniejszenie ciśnienia skurczowego/rozkurczowego u osób z prawidłowymi wartościami, wynosiło około 1/0 mmHg, a u osób z nadciśnieniem około 5,5/2,9 mmHg. Natomiast wpływ na hormony i lipidy był podobny zarówno w przypadku osób z nadciśnieniem tętniczym, jak i u osób z prawidłowymi wartościami. Poziom reniny wzrósł o 1,60 ng/ml/godz (55%); aldosteronu zwiększył się o 97,81 pg/ml (127%); poziom adrenaliny wzrósł o 7,55 pg/ml (14%); noradrenaliny o 63,56 pg/ml (27%); stężenie cholesterolu wzrosło o 5,59 mg/dl (2,9%); stężenie trójglicerydów wzrosło o 7,04 mg/dl (6,3%).

Jakość danych naukowych

Do niniejszego przeglądu włączono wyłącznie badania z randomizacją, stąd podstawowy poziom jakości danych naukowych był wysoki, chociaż w przypadku analiz obejmujących mniejsze liczby badań poziom jakości danych został obniżony. Generalnie, opis procedury randomizacji był niewystarczający, co wprowadzało ryzyko stronniczości, które mogło prowadzić do przeszacowania otrzymanych wyników. Jednakże, wiele z tych badań zostało opublikowanych w okresie, w którym nie było w zwyczaju podawania takich opisów. Większość badań była otwarta (badanie, w którym tak pacjenci, jak i badacze wiedzą, jaką interwencje pacjent otrzymuje - przyp. tłum.), ale ich rezultaty nie różniły się od wyników badań z podwójnie ślepą próbą (badanie, w którym ani pacjent, ani badacz nie wiedzą, jaką interwencję pacjent otrzymuje - przyp. tłum.). Prawie wszystkie pojedyncze badania włączające uczestników z prawidłowym ciśnieniem krwi (BP) nie wykazały znaczącego wpływu zmniejszenia spożycia sodu na BP, natomiast duża liczba badań wśród osób z nadciśnieniem tętniczym wykazała istotnych wpływ redukcji sodu na BP. Tak więc wyniki poszczególnych badań i wynikami metaanaliz były bardzo spójne. Analiza wrażliwości badań trwających przynajmniej jeden tydzień (czas maksymalnej skuteczności) potwierdziła pierwotne analizy. Należy dodać, że wpływ korzyści handlowych na wyniki badań był znikomy.


Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Share/Save