Radioterapia całego mózgu w leczeniu przerzutów mnogich do mózgu

Wprowadzenie
Duża grupa chorych na raka może mieć dodatkowo rozprzestrzenienie się choroby (wystąpienie przerzutów) do mózgu. Bardzo często w leczeniu przerzutów do mózgu wykorzystuje się radioterapię.

Cel przeglądu
Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych w celu ustalenia skuteczności radioterapii całego mózgu (ang. whole brain radiotherapy, WBRT) w monoterapii lub w połączeniu z innymi metodami leczenia i skutków ubocznych tej terapii u chorych z przerzutami mnogimi do mózgu.

Jakie są główne wyniki przeglądu?
Niniejszy przegląd systematyczny obejmuje 54 opublikowane badania, do których włączono 11 898 uczestników.

Nie stwierdzono żadnych dodatkowych korzyści ze stosowania zmienionego schematu dawkowania WBRT w porównaniu ze standardowym schematem radioterapii.

Do tej pory nie wykazano, żeby stosowanie innych metod leczenia, takich jak: chemioterapia, substancje radiouczulające lub leki molekularnie ukierunkowane) łącznie z WBRT przynosiło korzyści.

Rozszerzenie radiochirurgii o WBRT nie poprawia przeżycia u chorych z przerzutami mnogimi do mózgu. WBRT stosowana razem z radiochirurgią wiąże się z lepszą kontrolą miejscową i odległą mózgu. Jednak pacjenci, u których zastosowano samą radiochirurgię, uzyskują lepsze wyniki w zakresie funkcji neurokognitywnych niż chorzy leczeni radiochirurgią w połączeniu z WBRT.

Nie potwierdzono, aby przeżywalność u chorych z przerzutami niedrobnokomórkowego raka płuca do mózgu wydłużyła się w przypadku zastosowania WBRT łącznie z opieką paliatywną, w porównaniu ze stosowaniem samej opieki paliatywnej.

Jakość danych naukowych
Badania dostarczyły danych naukowych o umiarkowanej lub wysokiej pewności (co do wiarygodności otrzymanych wyników - przyp. red.).

Jakie są wnioski?
Wyniki badań z randomizacją wskazują, że schemat polegający na zwiększeniu frakcjonowanej dawki WBRT efektywnej biologicznie nie przynosi korzyści w postaci wydłużenia przeżywalności, w zakresie czynności mózgu lub kontrolowania objawów choroby, w porównaniu z terapią standardową (3000 cGy w 10 frakcjach dziennie lub 2000 cGy w 4 lub 5 frakcjach dziennie). Jednak przeżycie całkowite i funkcje neurologiczne pogorszyły się podczas stosowania mniejszych dawek WBRT efektywnych biologicznie, w porównaniu z dawką standardową.

WBRT stosowana razem z radiochirurgią wiązała się z lepszą kontrolą miejscową i odległą mózgu (np. brak widocznych nowych uszkodzeń wewnątrzczaszkowych w miejscu lub na zewnątrz leczonych zmian) u chorych z przerzutami do mózgu, jednak badacze odnotowali pogorszenie funkcji poznawczych i brak różnicy w zakresie przeżycia całkowitego.

U niektórych pacjentów z przerzutami niedrobnokomórkowego raka płuca do mózgu nie stwierdzono żadnej różnicy w zakresie przeżycia całkowitego w przypadku gdy zapewniono opiekę paliatywną, a WBRT pominięto.

Stosowanie innych rodzajów leczenia (chemioterapia, substancje radiouczulające , leczenia ukierunkowane molekularnie) łącznie z WBRT pozostaje nadal w fazie eksperymentalnej.

Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań, aby ocenić w jaki sposób zachować funkcje poznawcze podczas stosowania WBRT. Przyszłe badania powinny obejmować chorych z przerzutami do mózgu, ze szczególnym naciskiem na czynniki prognostyczne i cechy guza.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Edyta Ryczek Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information