Terapie behawioralne i poznawczo-behawioralne w celu zmniejszenia zachowań agresywnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną

Najważniejsze informacje

– Podejścia takie jak zarządzanie gniewem (oparte na terapii poznawczo-behawioralnej) i pozytywne wsparcie behawioralne (PBS; oparte na terapii behawioralnej) mogą zmniejszać częstość zachowań agresywnych skierowanych na zewnątrz u osób z niepełnosprawnością intelektualną (trudnościami w uczeniu się).

– Dane naukowe dotyczące innych wyników i terapii są mniej pewne, ponieważ istnieje tylko kilka małych badań.

– Potrzeba więcej danych naukowych na to, jakie terapie i podejścia są pomocne w zmniejszaniu agresji i poprawie innych wyników, takich jak jakość życia.

Czym jest zachowanie agresywne skierowane na zewnątrz i dlaczego jest to ważne?

Zachowania agresywne skierowane na zewnątrz mogą obejmować agresję fizyczną wobec innych osób, taką jak bicie, kopanie lub rzucanie przedmiotami oraz niszczenie mienia. Takie zachowanie może być formą komunikacji, że potrzeby danej osoby nie są zaspokajane. Może to prowadzić do negatywnych konsekwencji, takich jak wykluczenie ze świadczenia usług dziennych, zakończenie udzielania wsparcia w miejscu zamieszkania i niewłaściwe przyjęcia do szpitali psychiatrycznych. Rola stosowania leków przeciwpsychotycznych w leczeniu trudnych zachowań jest ograniczona. Ma to jednak zastosowanie tylko w przypadkach, gdy ryzyko jest bardzo poważne, a leki przeciwpsychotyczne należy oferować tylko w połączeniu z interwencjami psychologicznymi lub innymi. Terapie, które mogą być pomocne, obejmują podejścia poznawczo-behawioralne, takie jak zarządzanie gniewem, które pomagają osobie powiązać swoje myśli, uczucia i zachowanie; oraz podejścia behawioralne, takie jak pozytywne wsparcie behawioralne, które ma na celu zmniejszenie częstotliwości zachowań poprzez zmianę wyzwalaczy i reakcji na zachowanie. Zapewnienie skutecznych interwencji w społeczności zmniejsza traumę nałożoną na jednostkę, a także znacznie poprawia jakość jej życia. Nie ma mocnych dowodów na to, które metody są najbardziej pomocne w ograniczaniu agresywnych zachowań.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Niniejszy przegląd stanowi aktualizację przeglądu Cochrane. Celem badania było ustalenie, czy podejścia takie jak terapie behawioralne i poznawczo-behawioralne są pomocne w ograniczaniu zachowań agresywnych u dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Jakie działania podjęliśmy?

Aby zidentyfikować odpowiednie badania, przeszukaliśmy medyczne bazy danych i rejestry badań klinicznych do marca 2022 r. oraz referencje znalezionych artykułów. Dwóch autorów przeglądu niezależnie sprawdziło tytuły artykułów pod kątem kwalifikowalności, wyodrębniło dane i oceniło ograniczenia badania. Kiedy było to konieczne, kontaktowaliśmy się z autorami badań w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Czego się dowiedzieliśmy?

W przeglądzie uwzględniliśmy 15 badań wykorzystujących szereg różnych terapii z udziałem łącznie 921 uczestników; w tej aktualizacji włączyliśmy 9 nowych badań. Większość z nich przeprowadzono w środowisku społecznym, a jedno w szpitalu o zaostrzonym rygorze. 13 badań było małych i obejmowało od 12 do 63 uczestników, a 2 duże badania obejmowały 179 i 245 uczestników.

Dane naukowe, które znaleźliśmy sugerują że:

– W porównaniu z listą oczekujących na leczenie lub z niestosowaniem leczenia, zarządzanie gniewem oparte na terapii poznawczo-behawioralnej prawdopodobnie zmniejszy częstość agresywnego zachowania i prawdopodobnie może poprawić zdolność kontrolowania gniewu, zdolność do wykonywania codziennych czynności i objawów psychiatrycznych. Jednak obecnie nie ma wystarczających dowodów na to, czy poprawia jakość życia lub zmniejsza korzystanie z usług i koszty.

– W porównaniu ze zwykłym leczeniem, PBS prawdopodobnie zmniejsza częstość agresywnych zachowań, ale brakuje dowodów na to, że poprawia objawy zdrowia psychicznego lub zmniejsza częstość korzystania z usług.

– W porównaniu z listą oczekujących na leczenie, trening uważności może zmniejszyć liczbę przypadków agresji.

– W porównaniu z listą oczekujących na leczenie, trening uważności może zmniejszyć liczbę przypadków agresji.

Jakie są ograniczenia zgromadzonych danych naukowych?

Byliśmy umiarkowanie pewni co do wpływu zarządzania gniewem i PBS na zmniejszenie częstości agresywnych zachowań, ale mniej pewni co do innych wyników. Większość badań była bardzo mała, a tylko dwa duże badania i nie ma jeszcze wystarczających danych naukowych, aby z całą pewnością stwierdzić, które podejścia są lepsze w ograniczaniu agresywnych zachowań.

Jak aktualne są te dane naukowe?

Ten przegląd jest aktualny do marca 2022 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paulina Węglarz; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information