Znieczulenie zewnątrzoponowe za pomocą leków miejscowo znieczulających w profilaktyce pooperacyjnej niedrożności porażennej, wymiotów i bólu po operacji brzucha

Wprowadzenie

Ból i niedrożność porażenna jelit (zatrzymanie ruchów perystaltycznych jelit) występują powszechnie po operacjach w obrębie jamy brzusznej. U około 10,3% pacjentów po laparotomii, cholecystektomii laparoskopowej i kolektomii występuje przejściowa niedrożność porażenna jelit, co może wydłużać czas pobytu w szpitalu i zwiększać koszty leczenia. Wśród możliwych sposobów leczenia bólu po operacjach w obrębie jamy brzusznej znajdują się znieczulenie zewnątrzoponowe oraz zastrzyki z opioidów (substancji podobnych do morfiny lub leków przeciwbólowych). Znieczulenie zewnątrzoponowe polega na umieszczeniu cewnika (cieniutkiej rurki) w przestrzeni zewnątrzoponowej (przestrzeń otaczająca oponę twardą - błonę, która zawiera płyn mózgowo-rdzeniowy i rdzeń kręgowy) i wlewie roztworu leku znieczulającego miejscowo - substancji, która hamuje przekazywanie bólu do mózgu (samodzielnie lub w połączeniu z opioidami), aby znieczulić jamę brzuszną. Ten przegląd Cochrane zawiera porównanie wpływu znieczulenia zewnątrzoponowego za pomocą leku znieczulającego miejscowo i schematów leczenia bólu opartego o opioidy, na przebieg pooperacyjny u pacjentów po operacjach w obrębie jamy brzusznej.

Daty przeprowadzenia wyszukiwania

Prezentowane dane są aktualne do grudnia 2014 r. W lutym 2016 r. przeprowadziliśmy powtórnie wyszukiwanie, w wyniku którego dodaliśmy 16 potencjalnie nowych badań na ten temat do listy „badań oczekujących na sklasyfikowanie”. Zostaną one włączone formalnie do przeglądu podczas następnej aktualizacji.

Charakterystyka badań

Do przeglądu włączono 128 badań obejmujących 8754 uczestników obu płci, w wieku pomiędzy 33 a 76 lat, z których do analizy włączono 94 badania obejmujące 5864 uczestników. Trzy badania zawierały informację o oficjalnej rejestracji badania.

Źródła finansowania badań

Badania włączone do przeglądu finansowane były w następujący sposób: instytucje charytatywne (n=19), jednostki naukowe (n=8), źródła rządowe (n=15), oraz przemysł (częściowo lub w całości) (n=15). W przypadku pozostałych nie określono źródła finansowania.

Główne wyniki

Okazało się, że znieczulenie zewnątrzoponowe zawierające lek miejscowo znieczulający skraca czas potrzebny do powrotu czynności jelit w porównaniu ze schematem leczenia opartym na opioidach (odpowiada 17 godzinom). Znieczulenie zewnątrzoponowe za pomocą leku miejscowo znieczulającego i opioidu zmniejsza natężenie bólu (co odpowiada zmniejszeniu o 2,5 na skali od 0 do 10 w przypadku bólu przy poruszaniu się w 24 godziny po zabiegu) oraz skraca czas spędzony w szpitalu po operacji w obrębie jamy brzusznej metodą otwartą (odpowiada 1 dniowi). Nie znaleziono żadnych danych wskazujących, że znieczulenie zewnątrzoponowe za pomocą leku miejscowo znieczulającego wpływa na częstość występowania wymiotów lub złego gojenia jelit.

Jakość danych

Jakość danych dotyczących powrotu czynności przewodu pokarmowego autorzy przeglądu ocenili jako wysoką, dotyczących leczenia bólu - jako umiarkowaną, ukazujących brak wpływu na wymioty lub gojenie się jelit - jako niską i jako bardzo niską dla danych wskazujących na skrócenie czasu spędzonego w szpitalu po operacji metodą otwartą.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Mistarz, Redakcja: Katarzyna Mistarz, Małgorzata Bała

Tools
Information