Leczenie przeciwwirusowe w porażeniu Bella

Cel przeglądu

Dokonaliśmy przeglądu badań dotyczących efektów terapii przeciwwirusowej (stosowanej głównie w leczeniu zakażeń wirusowych) u osób z porażeniem Bella. Leczenie to stosowano samodzielnie lub w połączeniu z inną terapią. Istnieją wystarczające dane naukowe potwierdzające, że stosowanie glikokortykosteroidów (GKS) może wiązać się ze zmniejszeniem odsetka pacjentów z brakiem całkowitej poprawy po porażeniu Bella. Dlatego w aktualnym przeglądzie skupiliśmy się na terapii skojarzonej lekami przeciwwirusowymi i GKS (stosowane są w celu zmniejszenia stanu zapalnego).

Wprowadzenie

Porażenie Bella jest chorobą nerwu twarzowego, która powoduje paraliż jednej strony twarzy. Niektóre badania sugerują, że przyczyną tego schorzenia są te same infekcje wirusowe, które powodują opryszczkę lub półpasiec, dlatego bada się wpływ terapii przeciwwirusowej na tę chorobę. Wcześniejsze przeglądy badań dowiodły, że w porównaniu z placebo, stosowanie samych leków przeciwwirusowych, nie przyniosło pożądanych efektów. Okazały się również mniej skuteczne od GKS stosowanych samodzielnie. Natomiast wyniki badań dotyczących leczenia przeciwwirusowego łącznie z GKS są sprzeczne.

Charakterystyka badań

Zidentyfikowaliśmy 14 badań, w których uczestniczyło 2488 osób z łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim jednostronnym porażeniem Bella o nieznanej przyczynie. Badaniem objęto pacjentów w wieku od 14 do 84 lat. W badaniach porównywano:
- działanie leków przeciwwirusowych stosowanych łącznie z GKS, w porównaniu z GKS stosowanymi samodzielnie lub z placebo;
- działanie leków przeciwwirusowych stosowanych samodzielnie lub w połączeniu z placebo, w porównaniu z placebo lub brakiem leczenia;
- działanie leków przeciwwirusowych stosowanych samodzielnie lub w połączeniu z placebo, w porównaniu z GKS lub GKS w połączeniu z placebo;
- działanie leków przeciwwirusowych łącznie z GKS, w porównaniu z placebo lub brakiem leczenia.

W większości badań nie podano informacji dotyczących źródeł finansowania. Pozostałe były w większości finansowane ze środków publicznych, a jedno badanie sfinansowała firma farmaceutyczna.

W 11 badaniach występowało wysokie lub niepewne ryzyko błędu statystycznego spowodowane różnymi czynnikami, które często mają wpływ na wyniki. Postanowiliśmy oprzeć nasze wnioski na danych naukowych pochodzących tylko z 3 badań obciążonych mniejszym ryzykiem błędu.

Najważniejsze wyniki i wiarygodność danych naukowych

Stwierdzono, że stosowanie terapii skojarzonej lekami przeciwwirusowymi i GKS, w porównaniu z samymi GKS, może nie różnić się wyraźnie pod względem odsetka pacjentów, którzy nie wracają do pełnego zdrowia po porażeniu Bella. Wyniki te charakteryzuje niska pewność (co do ich wiarygodności - przyp. tłum.) i zostały one ustalone na podstawie danych z 3 badań, w których uczestniczyło 766 osób z porażeniem Bella o różnym stopniu nasilenia. Wykluczyliśmy dane pochodzące z 10 badań, w których stwierdzono wiele potencjalnych źródeł błędu systematycznego. Możemy stwierdzić z umiarkowaną pewnością, że w porównaniu z leczeniem samymi GKS, terapia skojarzona zmniejszyła liczbę osób, u których obserwowano długotrwałe skutki porażenia Bella (nadmierne łzawienie oczu lub nieprawidłową mimikę twarzy).

Na podstawie danych z 2 badań (z udziałem 98 osób) wykazano, że u pacjentów z ciężkim porażeniem Bella (całkowity lub prawie całkowity paraliż twarzy) zastosowanie terapii skojarzonej lekami przeciwwirusowymi i GKS nie przyczyniło się w znaczący sposób do powrotu do zdrowia, w porównaniu z leczeniem samymi glikokortykosteroidami.

Stosowanie tylko GSK było bardziej skuteczne niż stosowanie samych leków przeciwwirusowych pod względem wpływu na odsetek osób z niepełną poprawą (667 uczestników, 2 badania); terapia skojarzona lekami przeciwwirusowymi i GKS była bardziej skuteczna niż placebo lub niestosowanie leczenia (658 uczestników, 2 badania); w porównaniu z placebo stosowanie samych leków przeciwwirusowych nie przyniosło pożądanych efektów (658 uczestników, 2 badania).

Chociaż w oparciu o dane z 2 badań (656 uczestników) nie znaleźliśmy wyraźnej różnicy pod względem częstości występowania skutków ubocznych między osobami otrzymującymi leki przeciwwirusowe łącznie z GKS, w porównaniu z osobami otrzymującymi wyłącznie GKS, dane te są dla nas zbyt niepewne, aby wyciągać wnioski.

W przyszłości może zaistnieć potrzeba przeprowadzenia dużych badań u osób z porażeniem Bella dotyczących dodatkowego leczenia przeciwwirusowego.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Pawlicka Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information