مقایسه تصویربرداری نوار باریک با سیستوسکوپی معمول در درمان سرطان مثانه

سوال مطالعه مروری

رزکسیون بافت‌های مثانه که توسط یک روش تصویربرداری خاص تحت عنوان تصویربرداری نوار باریک هدایت می‌شود، چگونه با رزکسیون بافت‌های مثانه تحت هدایت روش تصویربرداری استاندارد (با استفاده از نور سفید)، در افراد مبتلا به تومورهایی در دیواره داخلی مثانه مقایسه می‌شود؟

پیشینه

زمانی که برخی افراد مشکوک به ابتلا به سرطان مثانه هستند یا تشخیص سرطان مثانه برای آنها داده شده، پزشک باید مثانه را از نزدیک بررسی کرده و بافت‌ها را برای بررسی بیشتر خارج کند. خارج کردن بافت‌های توموری نیز به عنوان درمان عمل می‌کند. پروسیجر برداشتن تومورهای موجود در مثانه تحت عنوان رزکسیون تومور مثانه از خلال مجرای ادراری یا TURBT نامیده می‌شود. TURBT با عبور ابزار مخصوص از مجرای ادراری و به سمت داخل مثانه انجام می‌شود. گاهی تمایز بافت سالم مثانه از بافت توموری آن دشوار است. برخی از پزشکان برای کمک به تصویربرداری بافت‌های تومور، از روش خاصی تحت عنوان تصویربرداری نوار باریک (narrow band imaging) استفاده می‌کنند.

ویژگی‌های مطالعه

داده‌های حاصل از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده منتشر شده را تجزیه‌و‌تحلیل کردیم تا بدانیم تصویربرداری نوار باریک خطر وخامت سرطان مثانه را کاهش می‌دهد یا خیر، و ببینیم که عوارض جانبی به همراه دارد یا خیر. ما فقط کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده را وارد کردیم، چرا که قابل اعتمادترین نوع مطالعات پژوهشی هستند.

نتایج کلیدی

هشت کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده را شناسایی کردیم که به سوال مرور ما پرداختند. شرکت‌کنندگانی که در این مطالعات وارد شدند، مشکوک به ابتلا به سرطان مثانه یا مبتلا به سرطان مثانه محدود به دیواره داخلی بود، به این معنی که سرطان به لایه‌های عضلانی زیرین حمله نکرده بود. بر اساس اطلاعات محدود در دسترس، استفاده از تصویربرداری نوار باریک ممکن است خطر عود بیماری را در طول زمان کاهش دهد.

هیچ‌یک از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده بررسی نکردند که انتخاب روش تصویربرداری، تفاوتی را در وخامت خطر سرطان مثانه یا خطر مرگ بیمار بر اثر سرطان مثانه ایجاد می‌کند یا خیر، بنابراین نمی‌دانیم که استفاده از تصویربرداری نوار باریک در بهبود این دو پیامد تاثیرگذار است یا خیر.

ما دریافتیم که استفاده از تصویربرداری نوار باریک در مقایسه با روش استاندارد تصویربرداری، ممکن است خطر اندکی برای افزایش خطر بروز عوارض داشته یا بدون خطر باشد.

کیفیت شواهد

به دلیل نواقص خاص در طراحی این کارآزمایی‌های بالینی و برخی یافته‌های متناقض میان کارآزمایی‌ها، قطعیت این یافته‌ها را پائین دانستیم. با انجام پژوهش‌های بیشتر در آینده و به دست آمدن داده‌های قابل‌اعتمادتر، ممکن است این یافته‌ها تغییر کنند. شواهد تا دسامبر 2021 به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

NBI + WLC TURBT در مقایسه با WLC TURBT به‌تنهایی، ممکن است خطر عود بیماری را در طول زمان کاهش دهد، در حالی که تاثیری اندک یا عدم تاثیر بر خطرات وقوع عوارض جانبی شدید یا خفیف دارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

عود و پیشرفت بیماری، همچنان از چالش‌های اصلی در درمان سرطان مثانه غیر-مهاجم به عضله (non-muscle invasive bladder cancer; NMIBC) محسوب می‌شود. تصویربرداری نوار باریک (narrow band imaging; NBI)، یک تکنیک تقویت نور محسوب می‌شود که ممکن است رزکسیون سرطان مثانه غیر-مهاجم به عضله را بهبود بخشد و بنابراین، منجر به پیامدهای بهتر برای افرادی شود که تحت درمان با این پروسیجر قرار می‌گیرند.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات رزکسیون تومور مثانه از خلال مجرای ادراری (transurethral resection of bladder tumor; TURBT) تحت هدایت سیستوسکوپی نور سفید (white light cystoscopy; WLC) و NBI، در مقایسه با TURBT تحت هدایت WLC در درمان سرطان مثانه غیر-مهاجم به عضله.

روش‌های جست‌وجو: 

برای یافتن مطالعات منتشر شده و منتشر نشده، صرف‌نظر از زبان نگارش مقاله، جست‌وجوی جامعی را در منابع علمی 10 بانک اطلاعاتی، شامل کتابخانه کاکرین؛ بانک اطلاعاتی مرورهای سیستماتیک کاکرین؛ MEDLINE؛ Embase؛ پایگاه‌های متعدد ثبت کارآزمایی بالینی، و منابع علمی خاکستری انجام دادیم. جست‌وجو بر اساس پروتکل قبلی در 3 دسامبر 2021 انجام شد.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده را با حضور شرکت‏‌کنندگان مشکوک یا با تشخیص قطعی سرطان مثانه غیر-مهاجم به عضله وارد کردیم. شرکت‌کنندگان در گروه کنترل، می‌بایست TURBT را تحت هدایت WLC به‌تنهایی دریافت کرده باشند (که از این پس برای سهولت «WLC TURBT» نامیده می‌شود). شرکت‌کنندگان در گروه مداخله، می‌بایست TURBT را تحت هدایت WLC و NBI دریافت می‌کردند (که از این پس برای سهولت «NBI + WLC TURBT» نامیده می‌شود).

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، مطالعات را برای ورود/خروج انتخاب کردند، داده‌ها را استخراج کرده، و ارزیابی خطر سوگیری (bias) را انجام دادند. متاآنالیز را روی داده‌های زمان-تا-رویداد و دو-حالتی، با استفاده از مدل اثرات-تصادفی در RevMan، طبق روش‌های کاکرین، انجام دادیم. قطعیت شواهد را برای هر پیامد، بر اساس رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) رتبه‎‌بندی کردیم.

پیامدهای اولیه عبارت بودند از زمان سپری شده تا عود تومور، زمان سپری شده تا پیشرفت تومور، و وقوع یک عارضه جانبی عمده، که تحت عنوان عارضه کلاوین-دیندو (Clavien-Dindo)؛ III؛ IV؛ یا V تعریف شد. پیامدهای ثانویه شامل زمان سپری شده تا مرگ ناشی از سرطان مثانه و وقوع یک عارضه جانبی خفیف بود، که به عنوان عارضه کلاوین-دیندو I یا II تعریف شد.

نتایج اصلی: 

هشت مطالعه را با مجموع 2152 شرکت‌کننده انتخاب کردیم، که به صورت تصادفی در گروه‌های استاندارد WLC TURBT و NBI + WLC TURBT وارد شدند. در مجموع 1847 شرکت‌کننده در آنالیز گنجانده شدند.

بر اساس اطمینان محدود به داده‌های زمان-تا-رویداد، دریافتیم که خطر عود بیماری در طول زمان برای شرکت‌کنندگان درمان شده با NBI + WLC TURBT، در مقایسه با شرکت‌کنندگان دریافت کننده WLC TURBT کمتر بود (نسبت خطر (hazard ratio): 0.63؛ 95% CI؛ 0.45 تا 0.89؛ I2 = 53%؛ 6 مطالعه، 1244 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت پائین). هیچ مطالعه‌ای پیشرفت بیماری را در قالب یک پیامد زمان-تا-رویداد یا یک پیامد دو-حالتی بررسی نکرد. احتمالا تفاوتی اندک تا عدم تفاوت در خطر وقوع یک عارضه جانبی شدید بین شرکت‌کنندگان گروه NBI + WLC TURBT و گروه WLC TURBT وجود دارد (خطر نسبی (RR): 1.77؛ 95% CI؛ 0.79 تا 3.96؛ 4 مطالعه، 1385 شرکت‌کننده، شواهد با قطعیت پائین).

هیچ مطالعه‌ای مرگ ناشی از سرطان مثانه را به عنوان یک پیامد زمان-تا-رویداد یا یک پیامد دو-حالتی، بررسی نکرد. احتمالا تفاوتی اندک تا عدم تفاوت در خطر وقوع یک عارضه جانبی خفیف بین شرکت‌کنندگان گروه NBI + WLC TURBT و گروه WLC TURBT وجود دارد (خطر نسبی (RR): 0.88؛ 95% CI؛ 0.49 تا 1.56؛ I2 = 61%؛ 4 مطالعه، 1385 شرکت‌کننده، شواهد با قطعیت پائین).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information