تأثیر کاهش میزان چربی‌هایی که می خوریم بر وزن بدن

نسبت ایده‌آل انرژی حاصل از چربی موجود در مواد غذایی ما و ارتباط آن با چربی کل بدن مشخص نیست. در این مرور، تأثیر کاهش نسبت انرژی حاصل از چربی موجود در غذای ما را بر چربی بدن در بزرگسالانی که قصد کاهش وزن ندارند، مورد بررسی قرار گرفت. چربی کل بدن با استفاده از معیارهای وزن بدن، شاخص توده بدنی، دور کمر و درصد چربی بدن اندازه‌گیری شد. شواهد تا اکتبر 2019 به‌روز است. این مرور نشان داد که کاهش نسبت چربی موجود در مواد غذایی ما منجر به کاهش اندک اما قابل توجه در وزن بدن، شاخص توده بدنی، درصد چربی بدن و دور کمر می‌شود. این اثر با گذشت زمان تغییر نکرد، اما کاهش بیشتر مصرف چربی منجر به کاهش بیشتر وزن می‌شود. ما مضرات احتمالی کاهش چربی کل را ارزیابی کردیم، اما هیچ شواهدی را از آسیب آن بر لیپیدهای سرم، فشار خون یا کیفیت زندگی پیدا نکردیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

کارآزمایی‌هایی که در آنها شرکت‌کنندگان به دریافت کمتر چربی در مقایسه با مصرف چربی بالاتر تصادفی‌سازی شدند، اما قصد کاهش وزن را نداشتند، تأثیر مداوم، پایدار اما اندک مصرف کمتر چربی را بر چربی کل بدن نشان دادند: کاهش اندک در وزن، BMI، دور کمر و درصد چربی بدن در مقایسه با گروه‌های چربی بالاتر. کاهش بیشتر چربی، مصرف کمتر چربی در ابتدای مطالعه و BMI پایه بالاتر، همگی با کاهش بیشتر وزن همراه بودند. هیچ شواهدی مبنی بر آسیب لیپیدهای سرم، فشار خون یا کیفیت زندگی وجود نداشت، بلکه بیشتر به دلیل مزایای اندک یا عدم تأثیر آن بود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

نسبت ایده‌آل انرژی حاصل از چربی موجود در مواد غذایی مصرفی ما و ارتباط آن با وزن بدن مشخص نیست. برای پیشگیری از اضافه وزن و چاقی در جمعیت عمومی، باید رابطه بین نسبت انرژی دریافتی از چربی و وزن حاصل از آن و چربی کل بدن را در جمعیت عمومی دریابیم.

اهداف: 

بررسی تأثیرات نسبت انرژی دریافتی از چربی بر معیارهای مربوط به چاقی بدن (از جمله وزن بدن، دور کمر، درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی) در افرادی که قصد کاهش وزن ندارند، با استفاده از کلیه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) مناسب با حداقل شش ماه طول دوره مطالعه.

روش‌های جست‌وجو: 

ما CENTRAL؛ MEDLINE؛ Clinicaltrials.gov و پلت‌فرم بین‌المللی ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (ICTRP) را تا اکتبر 2019 جست‌وجو كردیم. ما جست‌وجوی خود را با زبان مقاله محدود نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌ها معیارهای زیر را داشتند: 1) کارآزمایی مداخله‌ای تصادفی‌سازی شده، 2) شامل بزرگسالان با حداقل 18 سال سن، 3) تصادفی‌سازی کردن افراد به رژیم غذایی با چربی کمتر و رژیم غذایی با چربی بالاتر، بدون قصد کاهش وزن در هر یک از شرکت‌کنندگان، 4) چند عاملی نباشد و 5) ارزیابی معیار وزن یا چربی بدن بعد از حداقل شش ماه. ما تصمیمات مربوط به معیارهای ورود مطالعه را تکرار کردیم و هرگونه اختلافی را با بحث یا مراجعه به شخص ثالث حل کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

داده‌های مربوط به جمعیت، اقدامات مداخله، کنترل و پیامد را به صورت تکراری استخراج کردیم. ما معیارهای چربی کل بدن (وزن بدن، BMI، درصد چربی بدن و دور کمر) را به طور مستقل از هم به صورت تکراری در تمام نقاط زمانی موجود استخراج کردیم. ما متاآنالیزهای اثرات تصادفی، متا-رگرسیون، زیرگروه کردن، حساسیت، آنالیزهای نمودار قیفی (funnel plot) و ارزیابی GRADE را انجام دادیم.

نتایج اصلی: 

ما 37 مورد RCT (57,079 شرکت‌کننده) را در این مرور وارد کردیم. شواهدی با كیفیت بالا و سازگار از RCTهایی وجود دارد كه نشان دادند كاهش کل چربی دریافتی منجر به كاهش اندک در چربی کل بدن می‌شود؛ این شواهد تقریبا در تمام مطالعات وارد شده مشاهده شد و در برابر آنالیزهای حساسیت بسیار مقاوم بودند (شواهد با سازگاری بالا از نظر GRADE، سطح کیفیت شواهد کاهش نیافت). تأثیر مصرف کمتر چربی (در مقایسه با مصرف بیشتر چربی)، کاهش وزن بدن به طور میانگین به میزان 1.4 کیلوگرم است (95% فاصله اطمینان (CI): 1.7- تا 1.1- کیلوگرم، در 53875 شرکت‌کننده از 26 RCT؛ I2 = 75%). ناهمگونی در زیرگروه‌ کردن و متا-رگرسیون توضیح داده شد. این نتایج نشان دادند كه از دست دادن وزن بیشتر ناشی از كاهش بیشتر چربی غذا، در افرادی با مصرف كمتر چربی در شروع مطالعه، و افرادی با شاخص توده بدنی بالاتر (BMI) در ابتدا دیده می‌شود. اندازه اثرگذاری آن بر وزن در طول زمان تغییر نمی‌کند و با کاهش در BMI (MD؛ 0.5- kg/m2؛ 95% CI؛ 0.6- تا 0.3-، 46539 شرکت‌کننده در 14 کارآزمایی، I2 = 21%)، دور کمر (MD؛ 0.5- سانتی‌متر؛ 95% CI؛ 0.7- تا 0.2-، 16620 شرکت‌کننده در 3 کارآزمایی؛ I2 = 21%)، و درصد کل چربی بدن (MD؛ 0.3-% چربی بدن؛ 95% CI؛ 0.6- تا 0.00؛ P = 0.05؛ در 2350 شرکت‌کننده در 2 کارآزمایی؛ I2 = 0%) منعکس می‌شود.

هیچ پیشنهادی در مورد مضرات مربوط به رژیم‌های غذایی کم چربی وجود نداشت که ممکن است مزایای آنها را بر چاقی بدن کاهش داده باشد. کاهش وزن بدن با کاهش اندک در LDL (0.13- میلی‎‌مول/لیتر؛ 95% CI؛ 0.21- تا 0.05-) و کلسترول تام (0.23- میلی‌مول/لیتر؛ 95% CI؛ 0.32- تا 0.14-)، با تأثیر اندک یا عدم تاثیر بر کلسترول HDL (0.02- میلی‎‌مول/لیتر؛ 95% CI؛ 0.03- تا 0.00)، تری‌گلیسیریدها (0.01 میلی‎‌مول/لیتر؛ 95% CI؛ 0.05- تا 0.07-)، فشار خون سیستولیک (0.75- میلی‌متر جیوه؛ 95% CI؛ 1.42- تا 0.07-) یا دیاستولیک (0.52- میلی‌متر جیوه؛ 95% CI؛ 0.95- تا 0.09-) منعکس شد، همه شواهد یا کیفیت زندگی، با کیفیت بالا و سازگار از نظر GRADE (0.04؛ 95% CI؛ 0.01 تا 0.07، در مقیاس 0 تا 10، شواهد با کیفیت پایین از نظر GRADE).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information