بررسی اجمالی مرور‌های سیستماتیک در زمینه نقش مداخلات سلامت روان در افرادی که بالاجبار مهاجرت می‌کنند

پناهندگان (refugees)، پناهجویان (asylum seekers)، و آوارگان داخلی (internally displaced persons)، مهاجرانی اجباری (involuntary migrant) هستند، که اغلب، هنگام اجبار به ترک خانه، حین سفر، و در پروسه مستقر شدن ‌در کشور میزبان یا در محیط جدید، دچار پریشانی می‌شوند. روش های ارتقای سلامت روان، پیشگیری، و درمان مشکلات سلامت روان مانند افسردگی، اضطراب، و استرس پس از تروما، ممکن است در این گروه از افراد متفاوت از جمعیت عمومی باشد. این بررسی اجمالی از مرور‌های سیستماتیک، به خلاصه کردن ویژگی‌های مرور‌های موجود در این زمینه می‌پردازد، تا به ما در تعیین این موضوع کمک کند که پرداختن به کدام پرسش‌های تحقیق، بیشترین اهمیت را در مرور‌های آینده کاکرین دارند.

ما به دنبال مرور‌های سیستماتیک و پروتکل‌های آنها پیرامون ارتقای سلامت روان، پیشگیری، و درمان مشکلات سلامت روان در پناهندگان، پناهجویان و آوارگان داخلی بودیم. به عنوان مثال، ارتقای سلامت روان، ممکن است شامل یک مداخله بهزیستی (well-being) مبتنی بر کلاس درس، برای کودکان باشد. یک نمونه از پیشگیری، درمان متمرکز بر تروما، برای پیشگیری از بروز اختلال استرس پس از تروما است. درمان، مثلا، می‌تواند شامل روان‌درمانی برای افسردگی باشد. ما 23 مرور سیستماتیک و 15 پروتکل مربوط به مرورهای در‌حال‌ انجام را یافتیم. در مجموع، 23 مرور سیستماتیک منتشر شده، شامل 336 منبع یافت شد، که 175 مورد از آنها مطالعات تکی بودند. مرورها بیشتر شامل پناهندگان و پناهجویان بودند تا آوارگان داخلی، و بیشتر بر بزرگسالان تمرکز داشتند تا بر کودکان. توجه بیشتری به درمان اختلال استرس پس از تروما در مقایسه با ارتقای سلامت روان یا پیشگیری، یا برای درمان افسردگی یا اضطراب معطوف شده بود. مطالعات انجام شده در زمینه درمان شناختی رفتاری (Cognitive Behavioural Therapy)، درمان روایت‌گونه مواجهه (Narrative Exposure Therapy)، و درمان‌های تلفیقی و بین‌فردی (interpersonal)، با احتمال بیشتری در مرورها گنجانده شده بودند.

کیفیت مرورها توسط طیف وسیعی از مشکلات محدود شد، بسیاری از آنها مرتبط با گزارش‌های ضعیف از روش‌شناسی مرور ‌بودند.

شواهد موجود از مرور‌های سیستماتیک ممکن است با نیاز به مداخلات مبتنی بر شواهد، برای سلامت روان مهاجران اجباری، مطابقت نداشته باشند. نویسندگان مرور باید گروه‌های مرتبط را مانند آوارگان داخلی، کودکان، و افراد مبتلا به افسردگی یا اضطراب، و مداخلات مرتبط را مانند مواردی که برای ارتقای سلامت روان یا پیشگیری اجرا می‌شوند، و دیگر روش‌های درمانی را غیر از روان‌درمانی، نظر بگیرند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شکاف در شواهد مربوط به مداخلات سلامت روان برای پناهندگان، پناهجویان، و آوارگان داخلی، مشهود است. اکثر مرور‌ها مشخص نمی‌کنند که آوارگان داخلی در معیار‌های انتخاب گنجانده شدند یا خیر‌، حتی اگر اکثریت مهاجران اجباری را در سراسر جهان تشکیل دهند. مرور‌های مخصوص ارتقای سلامت روان و پیشگیری از اختلالات روانی شایع، در دسترس نیستند، و شواهد بیشتری برای بزرگسالان یا ترکیبی از جمعیت‌ها، نسبت به کودکان، وجود دارند. منابع علمی متمرکز بر اختلال استرس پس از تروما و نشانه‌های مربوط به تروما هستند، و توجه کمتری به افسردگی و اختلالات اضطرابی دارند. انجام مرور‌های سیستماتیکی با کیفیت بهتر و گزارش‌دهی بهتر از طراحی و روش‌های مرور، کمکی هستند به افرادی که از این مرورها برای آگاهی یافتن از اجرای مداخلات سلامت روان استفاده می‌کنند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

مهاجرانی که مجبور به ترک خانه خود شده‌اند، مانند پناهندگان (refugees)، پناهجویان (asylum seekers)، و آوارگان داخلی (internally displaced persons; IDP)، احتمالا با عوامل استرس‌زایی مواجه می‌شوند که می‌تواند منجر به بروز مشکلات سلامت روان در آنها شوند. کارآیی و اثربخشی مداخلات در ارتقای سلامت روان، پیشگیری، و درمان ممکن است در این جمعیت متفاوت باشد.

اهداف: 

با این بررسی اجمالی از مرور‌های سیستماتیک، مشخصات و کیفیت روش‌شناسی مرور‌های سیستماتیک موجود و پروتکل‌های ثبت شده آنها را در زمینه ارتقای سلامت روان و پیشگیری و درمان اختلالات روانی شایع میان پناهندگان، پناهجویان و آوارگان داخلی ترسیم خواهیم کرد. یافته‌های این بررسی اجمالی، برای اولویت‌بندی و نشان دادن راه به مرور‌های آینده کاکرین پیرامون سلامت روان مهاجران اجباری، استفاده خواهد شد.

روش‌ها: 

ما در Ovid MEDLINE (1945 به بعد)، Ovid Embase (1974 به بعد)؛ Ovid PsycINFO؛ ProQuest؛PTSDpubs؛ Web of Science Core Collection، بانک اطلاعاتی مرور‌های سیستماتیک کاکرین، کتابخانه مجلات NIHR، بانک اطلاعاتی CRD (بایگانی شده)؛DoPHER؛ Epistemonikos؛ شواهد سلامت، 3ie International Initiative for Impact Evaluation، و PROSPERO، برای شناسایی مرور‌های سیستماتیک درباره نقش مداخلات سلامت روان در مهاجران اجباری جست‌وجو کردیم. در این جست‌وجوها، هیچ محدودیتی را در مورد تاریخ، زبان، یا وضعیت انتشار، اعمال نکردیم. ما مرور‌های سیستماتیک یا پروتکل‌ها را برای مرور‌های سیستماتیک از مداخلاتی وارد کردیم که هدفشان پناهندگان، پناهجویان، و آوارگان داخلی بودند. مداخلات باید با هدف ارتقای سلامت روان (به عنوان مثال، مداخلات بهزیستی (well-being) مبتنی بر کلاس درس برای کودکان)، پیشگیری از مشکلات سلامت روان (مثلا، درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما برای پیشگیری از اختلال استرس پس از تروما)، یا درمان اختلالات و نشانه‌های روانی رایج (به عنوان مثال، درمان مواجهه روایت‌گونه (narrative exposure therapy) برای درمان نشانه‌های تروما) انجام می‌گرفتند. پس از دو بار انجام غربالگری چکیده‌ها و متن کامل مقالات، داده‌هایی را در مورد ویژگی‌های مرورها، مداخلات بررسی شده در مرورها، و تعداد مطالعات اولیه موجود در هر مرور، استخراج کردیم. کیفیت روش‌شناسی مرور‌های سیستماتیک وارد شده، با استفاده از ابزار AMSTAR2 ارزیابی شد.

نتایج اصلی: 

این بررسی اجمالی شامل 23 مرور سیستماتیک و 15 پروتکل ثبت شده مرور سیستماتیک است.

از 23 مرور سیستماتیک منتشر شده، متاآنالیزها در هشت مرور انجام شدند. معمولا استراتژی جست‌وجو یا معیارهای ورود مطالعات مروری این را بیان می‌کنند که مطالعات مربوط به پناهندگان (23/23)، بیشتر از پناهجویان (23/14) یا IDPها (23/7)، واجد شرایط ورود بودند. در بیشتر مرور‌ها، واجد شرایط بودن مطالعه با سن شرکت‌کننده محدود نشده (9 از 23)، یا به بزرگسالان (10 از 23) محدود بود. مرورها بیشتر در مورد مطالعات تشخیص یا نشانه‌های اختلال استرس پس از تروما (11 از 23) و با احتمال کمتری در مورد افسردگی یا اضطراب (6 از 23) گزارش داده بودند. در 15 مرور، مداخله مورد علاقه، متمرکز بر/مختص درمان روان‌شناختی بود. در طول 23 مرور، مداخلاتی که اغلب از مطالعات اولیه شناسایی شدند، عبارت بودند از درمان شناختی رفتاری عمومی، درمان مواجهه روایت‌گونه، و طیف وسیعی از درمان‌های مختلف تلفیقی و بین‌فردی. با اینکه بسیاری از مرورها شامل مطالعاتی با حضور شرکت‏‌کنندگان بدون تشخیص یک مشکل سلامت روان بود، آنها عموما درمان‌های سلامت روان را ارزیابی ‌کردند و اغلب بین ارتقا، پیشگیری، و درمان در اهداف مرور تفاوتی قائل ‌نشدند.

در مجموع 23 مرور سیستماتیک منتشر شده، 336 منبع یافت شد، که 175 مورد از آنها مطالعات منفرد بودند. محدودیت‌ها در کیفیت روش‌شناسی مرور‌ها، معمولا مربوط به ارائه گزارش از معیار‌های انتخاب (21 از 23)، عدم وجود پروتکل (19 از 23)، گزارش‌دهی از طراحی مطالعه (20 از 23)، استراتژی جست‌و‌جو (22 از 23)، و منابع مالی مطالعات اولیه (19 از 23) می‌شد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information