ประโยชน์และความเสี่ยงของการรักษานอกเหนือจากการใช้ยาสำหรับ persistent postural-perceptual dizziness (PPPD) คืออะไร

ใจความสำคัญ

มีการศึกษาน้อยมากที่พิจารณาการรักษา persistent postural-perceptual dizziness (PPPD) เราพบการศึกษาขนาดเล็กมากเพียงการศึกษาเดียว ซึ่งดูการใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าของสมอง (เรียกว่าการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะ)

จำเป็นต้องมีการทำงานเพิ่มเติมในเรื่องนี้เพื่อช่วยหาว่ามีการรักษาใดที่อาจได้ผลในการรักษาภาวะนี้ และตรวจสอบว่ามีผลที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตรายหรือไม่

PPPD คืออะไร

ผู้ที่มีอาการนี้จะมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือทรงตัวไม่มั่นคง ซึ่งจะมีอาการแย่ลงเมื่อยืนขึ้นหรือเคลื่อนไหวไปมา หรือมีอาการจากการกระตุ้นด้วยการมองเห็น (จากรูปแบบที่ซับซ้อนหรือภาพเคลื่อนไหวที่วุ่นวาย)

PPPD รักษาอย่างไร

บางครั้งอาจใช้ยาเพื่อพยายามช่วยรักษาอาการ PPPD อาจใช้การรักษาอื่นๆ เช่น การบำบัดทางกายภาพประเภทหนึ่งที่เรียกว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัว หรือการบำบัดด้วยการพูดคุย

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการค้นหา:

- มีหลักฐานว่าการรักษานอกเหนือจากการใช้ยาอาจช่วยให้อาการ PPPD ดีขึ้นหรือไม่

- การรักษาเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่เปรียบเทียบการรักษาประเภทต่างๆ (ไม่รวมยา) กับการไม่รักษาหรือการรักษาด้วยยาหลอก (จำลอง)

เราพบอะไร

เราพบการศึกษาขนาดเล็ก 1 ฉบับ ซึ่งศึกษาการใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะสำหรับ PPPD การรักษานี้เกี่ยวข้องกับการใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ไปยังสมอง ผ่านอิเล็กโทรดขนาดเล็กที่วางอยู่บนพื้นผิวของหนังศีรษะ คนในการศึกษาได้รับอุปกรณ์สำหรับใช้ที่บ้านเพื่อทำการรักษานี้ 5 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์

การศึกษาได้ประเมินอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษา และยังดูว่าการรักษาส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาการวิงเวียนศีรษะอย่างไร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการศึกษาขนาดเล็ก จึงไม่ชัดเจนว่าการรักษานี้มีผลใดๆ ต่ออาการของ PPPD หรือมีความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือไม่

ข้อจำกัด ของหลักฐานคืออะไร

จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อศึกษาว่าการรักษาใดๆ มีประโยชน์สำหรับ PPPD หรือไม่ และอาจเกี่ยวข้องกับอันตรายใดๆ หรือไม่

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนพฤศจิกายน 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

จำเป็นต้องมีการทำงานเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาว่าวิธีการที่ไม่ใช่เภสัชวิทยาอาจมีประสิทธิผลสำหรับการรักษา PPPD หรือไม่ และเพื่อประเมินว่าสิ่งเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรัง การทดลองในอนาคตควรติดตามผู้เข้าร่วมในระยะเวลาที่เพียงพอเพื่อประเมินว่ามีผลกระทบต่อเนื่องกับความรุนแรงของโรคหรือไม่ แทนที่จะสังเกตเพียงผลกระทบระยะสั้น

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Persistent postural-perceptual dizziness (PPPD) เป็นความผิดปกติของการทรงตัวแบบเรื้อรัง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือความรู้สึกไม่มั่นคงหรืออาการวิงเวียนศีรษะที่แย่ลงเมื่อยืนและมีการกระตุ้นด้วยการมองเห็น ภาวะนี้เพิ่งถูกกำหนดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ดังนั้นจึงไม่ทราบความชุกในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม อาจรวมถึงผู้ที่มีปัญหาการทรงตัวเรื้อรังจำนวนมาก อาการเหล่านี้อาจทำให้ร่างกายทรุดโทรมและมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิต ในปัจจุบันยังไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาภาวะนี้ อาจใช้ยาหลายชนิดรวมถึงการรักษาอื่น ๆ เช่นการฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัว

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และผลเสียของวิธีการที่ไม่ใช่เภสัชวิทยาสำหรับ persistent postural-perceptual dizziness (PPPD)

วิธีการสืบค้น: 

The Cochrane ENT Information Specialist searched the Cochrane ENT Register; การลงทะเบียนกลางของการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม (CENTRAL); Ovid MEDLINE ; Ovid Embase; Web of Science; ClinicalTrials.gov; ICTRP และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทดลองที่เผยแพร่และไม่ได้เผยแพร่ วันที่ค้นหาคือ 21 พฤศจิกายน 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) และ quasi-RCTs ในผู้ใหญ่ที่มี PPPD ซึ่งเปรียบเทียบวิธีการใดๆ ที่ไม่ใช่เภสัชวิทยากับยาหลอกหรือไม่มีการรักษา เราไม่รวมการศึกษาที่ไม่ได้ใช้เกณฑ์ Bárány Society ในการวินิจฉัย PPPD และการศึกษาที่ติดตามผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 3 เดือน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักของเราคือ: 1) อาการการทรงตัวดีขึ้น (ประเมินเป็นผลลัพธ์แบบแบ่งขั้ว - ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้น) 2) การเปลี่ยนแปลงของอาการการทรงตัว (ประเมินเป็นผลต่อเนื่อง โดยมีคะแนนเป็นตัวเลข) และ 3) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ผลลัพธ์รองของเราคือ: 4) คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเฉพาะโรค 5) คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยทั่วไป และ 6) ผลกระทบด้านลบอื่นๆ เราพิจารณาผลลัพธ์ที่รายงาน ณ เวลาสามจุด: 3 ถึง < 6 เดือน, 6 ถึง ≤ 12 เดือน และ > 12 เดือน เราวางแผนที่จะใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์แต่ละรายการ

ผลการวิจัย: 

มีการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมน้อยมากเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการรักษา PPPD แบบต่างๆ เมื่อเทียบกับการไม่รักษา (หรือยาหลอก) จากการศึกษาไม่กี่ชิ้นที่เราพบ มีผู้เข้าร่วมเพียงการศึกษาเดียวที่ติดตามผลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ดังนั้นส่วนใหญ่จึงไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการทบทวนวรรณกรรมนี้

เราพบการศึกษา 1 ฉบับจากเกาหลีใต้ที่เปรียบเทียบการใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะกับกระบวนการหลอกใน 24 คนที่มี PPPD นี่เป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ผ่านอิเล็กโทรดที่ติดอยู่บนหนังศีรษะ การศึกษานี้ให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเกิดขึ้นผลกระทบด้านลบ และคุณภาพชีวิตเฉพาะโรคเมื่อติดตามผลที่สามเดือน ผลลัพธ์อื่นๆ ที่น่าสนใจในการทบทวนวรรณกรรมนี้ไม่ได้รับการประเมิน เนื่องจากเป็นการศึกษาเดี่ยวขนาดเล็ก เราจึงไม่สามารถหาข้อสรุปที่มีความหมายจากผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขได้

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 2 เมษายน 2023 Edit โดย ผกากรอง 9 มิถุนายน 2023

Tools
Information