มาตรการที่ไม่ใช่ทางการแพทย์สามารถป้องกันหรือลดการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ในสถานพยาบาลระยะยาวได้หรือไม่?

ใจความสำคัญ

• มาตรการที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ (เช่น การจำกัดการเยี่ยมหรือการทดสอบอย่างสมำ่เสมอ) อาจป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (ทำให้เกิดโรค COVID-19) ในผู้อยู่อาศัยและเจ้าหน้าที่ในสถานดูแลระยะยาว แต่เรามีความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย

• จำเป็นต้องมีการศึกษาคุณภาพสูงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์จริง โดยเฉพาะ

• จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการในสถานบริการที่ผู้อยู่อาศัยและพนักงานส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีน เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากอเมริกาเหนือและยุโรป

มาตรการที่ไม่ใช่ทางการแพทย์คืออะไร?

มาตรการที่ไม่ใช่ยาเป็นวิธีป้องกันหรือลดโรคโดยไม่ต้องใช้ยา เช่น วัคซีน ซึ่งรวมถึงการควบคุมการเคลื่อนไหวและการติดต่อของบุคคล การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) หรือการทดสอบการติดเชื้อเป็นประจำ

SARS-CoV-2 ติดเชื้อได้มาก ผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา (สถานดูแลระยะยาว) มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเพราะพวกเขาอาศัยอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยมีผู้ดูแลและผู้มาเยือนเข้าและออกจากสถานพยาบาล เนื่องจากอายุและสภาวะสุขภาพ ผู้อยู่อาศัยในบ้านพักคนชราจึงมีความเสี่ยงที่จะป่วยหนักจากโควิด-19 และเสียชีวิตจากโรคนี้มากขึ้น

เราต้องการทราบอะไร

เราต้องการทราบว่ามาตรการที่ไม่ใช่ยามีประสิทธิผลในการป้องกันผู้อยู่อาศัยและเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลระยะยาวไม่ให้ติดเชื้อ SARS-CoV-2 และลดการแพร่กระจายของการติดเชื้ออย่างไร เราให้ความสำคัญกับสถานบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ใหญ่ทุกประเภท เช่น บ้านพักคนชราสำหรับผู้สูงอายุ และสถานพยาบาลที่มีผู้ชำนาญการสำหรับผู้ทุพพลภาพ

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่ศึกษาผลของมาตรการที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ในสถานบริการดูแลระยะยาว ในการรวมเข้า การศึกษาต้องรายงานจำนวนการติดเชื้อ การรักษาในโรงพยาบาล หรือการเสียชีวิต มาตรการป้องกันในผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าหน้าที่ หรือมาตรการป้องกันการนำไวรัสเข้าสู่สถานประกอบการหรือป้องกันการระบาดภายในสถานประกอบการหรือไม่ เรารวมการศึกษาประเภทใดก็ได้ รวมถึงการศึกษาเชิงสังเกตที่ใช้ข้อมูล 'ในโลกแห่งความเป็นจริง' หรือการศึกษาแบบจำลองตามข้อมูลสมมติจากการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

เราพบอะไร

เราพบ 22 การศึกษา 11 การศึกษาเชิงสังเกต และการ 11 ศึกษาแบบจำลอง การศึกษาทั้งหมดดำเนินการในอเมริกาเหนือหรือยุโรป

มี 4 ประเภทหลักของมาตรการ

1. มาตรการควบคุมการเข้าออกเพื่อป้องกันผู้พักอาศัย พนักงาน หรือผู้มาเยือนที่นำไวรัสเข้าสู่สถานประกอบการ มาตรการต่างๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กักตัวอยู่กับผู้อยู่อาศัย การกักกันผู้อยู่อาศัยใหม่ การทดสอบการรับเข้าใหม่ การไม่อนุญาตให้ผู้พักอาศัยรายใหม่เข้ามา และการป้องกันไม่ให้ผู้มาเยี่ยมเยือนเข้าไปในสถานที่

2. มาตรการควบคุมและลดการแพร่เชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้คนแพร่เชื้อไวรัส มาตรการรวมถึงการสวมหน้ากากหรือ PPE การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำความสะอาดเพิ่มเติม การลดการติดต่อระหว่างผู้อยู่อาศัยและระหว่างเจ้าหน้าที่ และการวางผู้อยู่อาศัยและพนักงานในกลุ่มดูแล และจำกัดการติดต่อระหว่างกลุ่ม

3. มาตรการเฝ้าระวังที่ออกแบบมาเพื่อพบการระบาดตั้งแต่เนิ่นๆ มาตรการรวมถึงการทดสอบอย่างสม่ำเสมอของผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงอาการ และการทดสอบตามอาการ

4. มาตรการควบคุมการระบาดเพื่อลดผลกระทบจากการระบาด มาตรการรวมถึงการแยกผู้อยู่อาศัยที่ติดเชื้อและการแยกผู้อยู่อาศัยที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพวกเขา

การศึกษาบางชิ้นใช้มาตรการเหล่านี้ร่วมกัน

ผลลัพธ์หลัก

มาตรการควบคุมการเข้า (4 การศึกษาเชิงสังเกต 4 การศึกษาแบบจำลอง)

การศึกษาส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวมีประโยชน์ แต่การศึกษาบางชิ้นไม่พบผลกระทบหรือผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ภาวะซึมเศร้าและความเพ้อในหมู่ผู้อยู่อาศัยในบริบทของการจำกัดการเยี่ยมเยียน

มาตรการควบคุมและลดการแพร่เชื้อ (6 การศึกษาเชิงสังเกต 2 การศึกษาแบบจำลอง)

มาตรการบางอย่างอาจเป็นประโยชน์ แต่บ่อยครั้งที่หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นมาก

มาตรการเฝ้าระวัง (2 การศึกษาเชิงสังเกต 6 การศึกษาแบบจำลอง)

การทดสอบโดยทั่วถึงของผู้อยู่อาศัยและเจ้าหน้าที่อาจลดจำนวนการติดเชื้อ การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตในหมู่ผู้อยู่อาศัย แม้ว่าหลักฐานเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตในหมู่เจ้าหน้าที่จะมีความชัดเจนน้อยกว่าก็ตาม การทดสอบบ่อยขึ้น รับผลการทดสอบเร็วขึ้น และคาดว่าการใช้การทดสอบที่แม่นยำยิ่งขึ้นจะมีผลดีมากกว่า

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด (4 การศึกษาเชิงสังเกต 3 การศึกษาแบบจำลอง)

มาตรการเหล่านี้อาจลดจำนวนการติดเชื้อและความเสี่ยงของการระบาดในสถานประกอบการ แต่บ่อยครั้งที่หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่น

มาตรการรวมกัน (2 การศึกษาเชิงสังเกต 1 การศึกษาแบบจำลอง)

การรวมกันของมาตรการต่างๆ อาจมีประสิทธิผลในการลดจำนวนการติดเชื้อและการเสียชีวิต

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

ความเชื่อมั่นของเราต่อผลเหล่านี้มีจำกัด การศึกษาจำนวนมากใช้การทำนายทางคณิตศาสตร์มากกว่าข้อมูลจริง และเราไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าสมมติฐานของแบบจำลองนั้นแม่นยำ การศึกษาเชิงสังเกตส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้วิธีการที่น่าเชื่อถือที่สุด ซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่ามาตรการดังกล่าวก่อให้เกิดผล เช่น การทดสอบกับผู้อยู่อาศัยทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

การทบทวนนี้รวมการศึกษาที่เผยแพร่จนถึง 22 มกราคม 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมนี้ให้กรอบการทำงานที่ครอบคลุมและการสังเคราะห์มาตรการต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางเภสัชวิทยาที่ดำเนินการในสถานบริการดูแลระยะยาว สิ่งเหล่านี้อาจป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 และผลที่ตามมา อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของหลักฐานส่วนใหญ่ต่ำถึงต่ำมาก เนื่องจากหลักฐานที่มีอยู่จำกัด การออกแบบและคุณภาพของการศึกษาที่มีอยู่ ดังนั้น ผลที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่รายงานที่นี่

โดยรวม จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมที่สร้างหลักฐานที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับผลของมาตรการที่ไม่ใช่ทางเภสัชวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง และเกี่ยวกับผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจของมาตรการเหล่านี้ การวิจัยในอนาคตควรสำรวจเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความไม่เพียงพอของหลักฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดลำดับความสำคัญของการวิจัยการระบาดใหญ่ในอนาคต

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2019 โควิด-19 ที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV-2 แพร่กระจายไปทั่วโลก สถานพยาบาลระยะยาวมีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่ระบาด และภาระการเจ็บป่วยและการตายก็สูงมากในหมู่ผู้อยู่อาศัยในสถานบริการเหล่านี้

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของมาตรการที่ไม่ใช่ทางเภสัชวิทยาที่ดำเนินการในสถานดูแลระยะยาวเพื่อป้องกันหรือลดการแพร่เชื้อ SARS-CoV-2 ในผู้อยู่อาศัย พนักงาน และผู้มาเยี่ยม

วิธีการสืบค้น: 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2021 เราได้ค้นหา the Cochrane COVID-19 Study Register, WHO COVID-19 Global literature on coronavirus disease, Web of Science, and CINAHL.

เรายังทำการค้นหาการอ้างอิงย้อนหลังของการทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราพิจารณาการศึกษาเชิงทดลอง กึ่งทดลอง เชิงสังเกต และการสร้างแบบจำลองที่ประเมินผลของมาตรการที่ดำเนินการในสถานดูแลระยะยาวเพื่อปกป้องผู้อยู่อาศัยและเจ้าหน้าที่จากการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ การติดเชื้อ การรักษาตัวในโรงพยาบาล และการเสียชีวิตเนื่องจากโควิด-19 การปนเปื้อนและการระบาดในสถานพยาบาลระยะยาว และผลด้านสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธืการทบทวนวรรณกรรม 2 คนคัดกรองชื่อ บทคัดย่อ และบทความฉบับเต็มอย่างอิสระ ผู้ทบทวนวรรณกรรม 1 คนทำการคัดลอกข้อมูล ความเสี่ยงของการประเมินอคติและการประเมินคุณภาพ และผู้ทบทวนวรรณกรรมคนอื่นอย่างน้อยหนึ่งคนตรวจสอบความถูกต้อง การประเมินความเสี่ยงของอคติและคุณภาพได้ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือ ROBINS-I สำหรับการศึกษา cohort and interrupted-time-series รายการตรวจสอบของสถาบัน Joanna Briggs (JBI) สำหรับการศึกษาแบบ case control และเครื่องมือเฉพาะสำหรับการศึกษาแบบจำลอง เราสังเคราะห์ผลการวิจัยแบบบรรยายโดยเน้นที่ทิศทางของผลกระทบ ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมคนหนึ่งได้ประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดย GRADE และทีมผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมได้หารือกันเกี่ยวกับการประเมิน

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษาเชิงสังเกต 11 ฉบับและการศึกษาแบบจำลอง 11 ฉบับในการวิเคราะห์ การศึกษาทั้งหมดดำเนินการในประเทศที่มีรายได้สูง

การศึกษาส่วนใหญ่เปรียบเทียบผลในสถานพยาบาลระยะยาวที่ใช้มาตรการกับสถานการณ์ควบคุมที่คาดการณ์หรือสังเกตโดยไม่มีมาตรการ (แต่มักมีมาตรการควบคุมการติดเชื้อพื้นฐานด้วย) การศึกษาแบบจำลองหลายชิ้นประเมินสถานการณ์จำลองเพิ่มเติม เช่น การเปรียบเทียบอัตราการทดสอบที่สูงกว่ากับที่ต่ำกว่า

มีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความเสี่ยงของอคติในการศึกษาเชิงสังเกตเกือบทั้งหมด และข้อกังวลหลักหรือที่สำคัญเกี่ยวกับคุณภาพของการศึกษาแบบจำลองจำนวนมาก การศึกษาเชิงสังเกตส่วนใหญ่ไม่ได้ควบคุมอย่างเพียงพอสำหรับ confoundings การศึกษาการสร้างแบบจำลองจำนวนมากใช้สมมติฐานที่อาจไม่เหมาะสมเกี่ยวกับโครงสร้างและปัจจัยนำเข้าของแบบจำลองและไม่สามารถประเมินความไม่เชื่อมั่นได้อย่างเพียงพอ

โดยรวมแล้ว เราพบวิธีการใน 5 domains แต่ละ domain มีมาตรการเฉพาะจำนวนหนึ่ง

มาตรการควบคุมการเข้า (4 การศึกษาเชิงสังเกต 4 การศึกษาแบบจำลอง)
การกักขังตัวเองของพนักงานกับผู้อยู่อาศัยอาจลดจำนวนการติดเชื้อ ความน่าจะเป็นของการปนเปื้อนในสถานประกอบการ และจำนวนผู้เสียชีวิต การกักกันการรับเข้าใหม่อาจลดจำนวนการติดเชื้อ การทดสอบผู้เข้าอยู่อาศัยใหม่และการทดสอบที่เข้มข้นขึ้นของผู้อยู่อาศัยและพนักงานหลังวันหยุด อาจลดจำนวนการติดเชื้อ แต่หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นมาก หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นมากว่าการจำกัดการรับผู้อยู่อาศัยใหม่ช่วยลดจำนวนการติดเชื้อหรือไม่ แต่มาตรการนี้อาจลดโอกาสของการปนเปื้อนในสถานประกอบการ การจำกัดการเยี่ยมอาจลดจำนวนการติดเชื้อและการเสียชีวิต นอกจากนี้ อาจเพิ่มโอกาสของการปนเปื้อนของสถานประกอบการ แต่หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นมาก มีความไม่เชื่อมั่นมากว่าการจำกัดการเยี่ยมอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของผู้อยู่อาศัยได้อย่างไร

มาตรการควบคุมการสัมผัสและลดการแพร่กระจาย (6 การศึกษาเชิงสังเกต 2 การศึกษาแบบจำลอง)
Barrier nursing อาจเพิ่มจำนวนการติดเชื้อและโอกาสของการระบาด แต่หลักฐานยังไม่เชื่อมั่นมาก มาตรการทำความสะอาดหลายองค์ประกอบและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมอาจลดจำนวนการติดเชื้อได้ แต่หลักฐานยังมีความไม่เชื่อมั่นสูง ยังไม่ชัดเจนว่ามาตรการลดการสัมผัสส่งผลต่อโอกาสของการระบาดอย่างไร มาตรการเหล่านี้อาจลดจำนวนการติดเชื้อลงได้ แต่หลักฐานยังมีความไม่เชื่อมั่นมาก มาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอาจลดโอกาสของการระบาดได้ แต่หลักฐานยังมีความไม่เชื่อมั่นมาก
การใช้หน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอาจลดจำนวนการติดเชื้อ โอกาสของการระบาด และจำนวนผู้เสียชีวิต แต่หลักฐานยังมีความไม่เชื่อมั่นมาก การแยกกลุ่มผู้อยู่อาศัยและเจ้าหน้าทอาจลดจำนวนการติดเชื้อได้ แม้ว่าหลักฐานจะมีความไม่เชื่อมั่นมากก็ตาม มาตรการควบคุมและลดการสัมผัสแบบหลายองค์ประกอบอาจลดโอกาสของการระบาดได้ แต่หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นมาก

มาตรการเฝ้าระวัง (2 การศึกษาเชิงสังเกต 6 การศึกษาแบบจำลอง)
การทดสอบทุกคนของผู้อยู่อาศัยและเจ้าหน้าที่โดยไม่แสดงอาการอาจลดจำนวนการติดเชื้อได้ อาจลดโอกาสของการระบาดได้ แต่หลักฐานยังมีความไม่เชื่อมั่นมาก หลักฐานจากการศึกษาเชิงสังเกตชิ้นหนึ่งชี้ให้เห็นว่ามาตรการอาจทำให้ลดลง ในขณะที่หลักฐานจากการศึกษาแบบจำลองหนึ่งชิ้นชี้ให้เห็นว่าอาจลดการรักษาตัวในโรงพยาบาล มาตรการนี้อาจลดจำนวนผู้เสียชีวิตในผู้อยู่อาศัย แต่หลักฐานการเสียชีวิตในเจ้าหน้าที่ยังไม่ชัดเจน
การทดสอบการเฝ้าระวังตามอาการอาจลดจำนวนการติดเชื้อและโอกาสของการระบาด แต่หลักฐานยังมีความไม่เชื่อมั่นมาก

มาตรการควบคุมการระบาด (4 การศึกษาเชิงสังเกต 3 การศึกษาแบบจำลอง)
การแยกผู้อยู่อาศัยที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพวกเขาอาจลดจำนวนการติดเชื้อ มาตรการนี้อาจลดโอกาสของการระบาดและอาจลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้ แต่หลักฐานในประเด็นหลังมีความไม่น่าเชื่อมั่นมาก การแยกตัวของผู้ป่วยอาจลดจำนวนการติดเชื้อและโอกาสของการระบาด แต่หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นมาก

การวัดหลายองค์ประกอบ (2 การศึกษาเชิงสังเกต 1 การศึกษาแบบจำลอง)
การรวมกันของมาตรการควบคุมการติดเชื้อหลายแบบ ซึ่งรวมถึงการใช้ร่วมกันประเภทต่างๆ ข้างต้น อาจลดจำนวนการติดเชื้อและอาจลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้ แต่หลักฐานสำหรับกรณีหลังยังมีความไม่เชื่อมั่นมาก

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 ตุลาคม 2021

Tools
Information