Ivermectin สำหรับป้องกันและรักษา COVID-19

การแปลนี้ไม่ทันสมัย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูฉบับภาษาอังกฤษล่าสุดของการทบทวนนี้

Ivermectin มีผลกับ COVID-19 หรือไม่?

ใจความสำคัญ

เราไม่พบหลักฐานที่จะสนับสนุนการใช้ Ivermectin ในการรักษาหรือป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 แต่หลักฐานมีจำกัด

การประเมินยา Ivermectin ยังคงดำเนินต่อไปในการศึกษาที่กำลังดำเนินการ 31 รายการและเราจะปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมนี้เมื่อมีผลลัพธ์

Ivermectin คืออะไร

Ivermectin เป็นยาที่ใช้รักษาปรสิต เช่นปรสิตในลำไส้ในสัตว์และหิดในมนุษย์ มีราคาถูกและใช้กันอย่างแพร่หลายในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่มีการระบาดของปรสิตทั่วไป มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เล็กน้อย

การทดสอบในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่า Ivermectin สามารถชะลอการแพร่พันธุ์ของไวรัส COVID-19 (SARS-CoV-2) ได้ แต่ผลดังกล่าวจะต้องใช้ในปริมาณมากในมนุษย์ หน่วยงานกำกับดูแลทางการแพทย์ยังไม่อนุมัติให้ใช้ Ivermectin สำหรับโรค COVID-19 ควรใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี (เรียกว่าการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม) เพื่อประเมินผลที่อาจเกิดขึ้น

เราต้องการทราบอะไร

เราต้องการทราบว่ายา Ivermectin ช่วยลดการเสียชีวิต, ความเจ็บป่วย และระยะเวลาในการติดเชื้อของผู้ป่วย COVID-19 ได้หรือไม่ หรือมีประโยชน์ในการป้องกันโรคหรือไม่ เรารวมการศึกษาที่เปรียบเทียบยากับยาหลอก (การรักษาหลอก) การไม่รักษา, การดูแลตามปกติ หรือการรักษา COVID-19 ที่ทราบว่าใช้ได้ผลดีในระดับหนึ่ง เช่น Remdesivir หรือ Dexamethasone เราคัดการศึกษาที่เปรียบเทียบยา Ivermectin กับยาอื่นๆ ที่ไม่ได้ผลออก เช่น Hydroxychloroquine หรือยาที่ไม่ทราบว่ามีประสิทธิผลในการต้าน COVID-19

เราประเมินผลของยา Ivermectin ในผู้ติดเชื้อต่อ:

- คนกำลังจะตาย
– อาการของ COVID-19 ดีขึ้นหรือแย่ลง
- ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์;
– เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือระยะเวลาอยู่ในโรงพยาบาล
- การกำจัดไวรัส

สำหรับการป้องกัน เราได้ค้นหาผลในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 และ SARS-CoV-2

เราได้ทำอะไร

เราสืบค้นการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมซึ่งตรวจสอบยา Ivermectin เพื่อป้องกันหรือรักษา COVID-19 ในมนุษย์ ผู้ที่ได้รับยา Ivermectin ต้องได้รับการยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการว่าติดเชื้อ COVID-19 และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือแบบผู้ป่วยนอก

เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษา และให้คะแนนความเชื่อมั่นของเราต่อหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่น วิธีการศึกษาและขนาดของการศึกษา

เราพบอะไร

เราพบ 14 การศึกษา มีผู้เข้าร่วม 1678 คนที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับยา Ivermectin เปรียบเทียบกับการไม่รักษา, ยาหลอก หรือการดูแลมาตรฐาน

สำหรับการรักษา มีการศึกษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ในระดับปานกลางในโรงพยาบาลจำนวน 9 รายการ และผู้ป่วยนอกที่ติดเชื้อ COVID-19 ไม่รุนแรง 4 รายการ การศึกษาใช้ Ivermectin ขนาดต่างๆ และระยะเวลาในการรักษาต่างกัน

มี 1 การศึกษาตรวจสอบยา Ivermectin เพื่อป้องกัน COVID-19

นอกจากนี้เรายังพบ 31 การศึกษาที่กำลังดำเนินการ และมี 18 การศึกษา ที่ยังต้องการคำชี้แจงจากผู้เขียนหรือยังไม่ได้ตีพิมพ์

ผลลัพธ์หลัก

การรักษาผู้ป่วย COVID-19 ในโรงพยาบาล

เราไม่ทราบว่า Ivermectin เทียบกับยาหลอกหรือการดูแลตามปกติที่ 28 วันหลังการรักษา:

– นำไปสู่การเสียชีวิตมากกว่าหรือน้อยกว่า (2 การศึกษา, 185 คน);
– ทำให้สภาพของผู้ป่วยแย่ลงหรือดีขึ้นโดยประเมินจากความจำเป็นในการช่วยหายใจ (2 การศึกษา, 185 คน) หรือออกซิเจน (1 การศึกษา, 45 คน)
– เพิ่มหรือลดเหตุการณ์ที่ไม่ต้องการ (1 การศึกษา, 152 คน)

7 วันหลังการรักษา เราไม่รู้ว่ายา Ivermectin:

– เพิ่มหรือลดการทดสอบ COVID-19 ที่เป็นลบ (2 การศึกษา, 159 คน)

ยา Ivermectin ที่เปรียบเทียบกับยาหลอกหรือการดูแลตามปกติอาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่แตกต่าง ในการปรับปรุงสภาพของผู้ป่วย 28 วันหลังการรักษา (1 การศึกษา, 73 คน) หรือระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (1 การศึกษา, 45 คน)

การรักษาผู้ป่วยนอกด้วย COVID-19

เราไม่ทราบว่ายา Ivermectin เทียบกับยาหลอกหรือการดูแลตามปกติ:

– นำไปสู่การเสียชีวิตมากขึ้นหรือน้อยลงใน 28 วันหลังการรักษา (2 การศึกษา, 422 คน);
– ทำให้อาการของผู้ป่วยแย่ลงหรือดีขึ้น 14 วันหลังการรักษาที่ประเมินโดยความจำเป็นในการช่วยหายใจ (1 การศึกษา, 398 คน);
– เพิ่มหรือลดการทดสอบ COVID-19 ที่เป็นลบ 7 วันหลังจากการรักษา (1 การศึกษา, 24 คน)

Ivermectin เปรียบเทียบกับยาหลอกหรือการดูแลตามปกติอาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่แตกต่างในการปรับปรุงสภาพของผู้ป่วยนอก 14 วันหลังการรักษา (1 การศึกษา, 398 คน) หรือจำนวนเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ 28 วันหลังการรักษา (2 การศึกษา, 422 คน)

ไม่มีการศึกษาใดในผู้ป่วยนอกศึกษาการรับเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

ป้องกัน COVID-19

เราไม่ทราบว่า Ivermectin ทำให้เสียชีวิตมากขึ้นหรือน้อยลงเมื่อเทียบกับการไม่ใช้ยา (1 การศึกษา, 304 คน); ไม่มีผู้เข้าร่วมเสียชีวิตใน 28 วันหลังจากใช้ยา การศึกษานี้รายงานผลการเปลี่ยนแปลงอาการของ COVID-19 (แต่ไม่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อ SARS-CoV-2) และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ แต่ในลักษณะที่เราไม่สามารถรวมไว้ในการวิเคราะห์ของเราได้ การศึกษานี้ไม่ได้ศึกษาการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

อะไรคือข้อจำกัดของหลักฐาน

ความเชื่อมั่นในหลักฐานของเราต่ำมาก เนื่องจากเราสามารถรวมได้เพียง 14 การศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมเพียงไม่กี่คนและมีเหตุการณ์ไม่มากนัก เช่น การเสียชีวิตหรือความจำเป็นในการช่วยหายใจ วิธีการแตกต่างกันระหว่างการศึกษา และพวกเขาไม่ได้รายงานทุกสิ่งที่เราสนใจ เช่น คุณภาพชีวิต

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

จากหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำถึงต่ำมากในปัจจุบัน เราไม่เชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ Ivermectin ที่ใช้ในการรักษาหรือป้องกัน COVID-19 การศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์มีขนาดเล็กและมีเพียงไม่กี่การศึกษาที่ถือว่ามีคุณภาพสูง หลายงานวิจัยกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งอาจให้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นในการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรม โดยรวมแล้ว หลักฐานที่เชื่อถือได้เท่าที่มีอยู่นั้นไม่สนับสนุนการใช้ Ivermectin ในการรักษาหรือป้องกัน COVID-19 นอกการทดลองแบบสุ่มที่ออกแบบอย่างดี

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Ivermectin ซึ่งเป็นสารต้านปรสิตที่ใช้รักษาอาการติดเชื้อปรสิต ยับยั้งการขยายตัวของไวรัสในหลอดทดลอง สมมติฐานระดับโมเลกุลของการออกฤทธิ์ต้านไวรัสของ ivermectin ชี้ให้เห็นถึงผลในการยับยั้งการขยายตัวของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ในระยะแรกของการติดเชื้อ ปัจจุบัน หลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา Ivermectin ในการป้องกันการติดเชื้อซาร์ส-CoV-2 และการรักษาโรค COVID-19 นั้นขัดแย้งกัน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา Ivermectin เทียบกับการไม่รักษา, การดูแลมาตรฐาน, ยาหลอก หรือวิธีการอื่นใดที่พิสูจน์แล้วสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก และสำหรับการป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (การป้องกันโรคภายหลังการสัมผัส)

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane COVID-19 Study Register, Web of Science (Emerging Citation Index and Science Citation Index), medRxiv และ Research Square เพื่อค้นหาการศึกษาที่เสร็จสิ้นและกำลังดำเนินการอยู่โดยไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2021

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวม randomized controlled trials (RCTs) ที่เปรียบเทียบ Ivermectin กับการไม่รักษา, การดูแลมาตรฐาน, ยาหลอก หรือวิธีการอื่นที่พิสูจน์แล้วสำหรับการรักษาผู้ที่ได้รับการยืนยันการวินิจฉัย COVID-19 โดยไม่คำนึงถึงความรุนแรงของโรค การรักษาในบริบทผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก และสำหรับการป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2

วิธีการร่วม (Co-interventions) จะต้องเหมือนกันในทั้ง 2 กลุ่มของการศึกษา

เราไม่รวมการศึกษาที่เปรียบเทียบยา Ivermectin กับวิธีการทางยาอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราประเมิน RCTs สำหรับความเสี่ยง โดยใช้ risk of bias 2 ของ Cochrane การวิเคราะห์เบื้องต้นไม่รวมการศึกษาที่มีความเสี่ยงของการมีอคติสูง เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์ต่อไปนี้ 1. ในการรักษาผู้ป่วยในที่ติดเชื้อ COVID-19 ในระดับปานกลางถึงรุนแรง: การตาย, การแย่ลงหรือดีขึ้นทางคลินิก, เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์, คุณภาพชีวิต, ระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล และการกำจัดไวรัส; 2. การรักษาผู้ป่วยนอกที่ติดเชื้อ COVID-19 ไม่รุนแรง: การตาย, อาการทางคลินิกแย่ลงหรือดีขึ้น, เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์, คุณภาพชีวิต และการกำจัดไวรัส; (3) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2: การติดเชื้อ SARS-CoV-2, การพัฒนาอาการของ COVID-19, เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์, การตาย, การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และคุณภาพชีวิต

ผลการวิจัย: 

เราพบ 14 การศึกษา มีผู้เข้าร่วม 1678 คนที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับยา Ivermectin เปรียบเทียบกับการไม่รักษา, ยาหลอก หรือการดูแลมาตรฐาน ไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบยา Ivermectin กับวิธีการที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ มี 9 การศึกษาที่รักษาผู้เข้าร่วมที่ติดเชื้อ COVID-19 ระดับปานกลางในผู้ป่วย และ 4 การศึกษาสำหรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่ไม่รุนแรง ในผู้ป่วยนอก มี 1 การศึกษาตรวจสอบ Ivermectin เพื่อป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มี 8 การศึกษาเป็น open-label design, มี 6 การศึกษาเป็นแบบปกปิดและควบคุมด้วยยาหลอก จาก 41 ผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาที่รวบรวมมา ประมาณ 1 ใน 3 มีความเสี่ยงของการมีอคติโดยรวมสูง

ปริมาณยา Ivermectin และระยะเวลาในการรักษาแตกต่างกันไปตามการศึกษาที่รวบรวมไว้

เราพบ 31 การศึกษาที่กำลังดำเนินการ และ 18 การศึกษากำลังรอการจัดหมวดหมู่จนกว่าจะมีการเผยแพร่ผลลัพธ์หรือการชี้แจงความไม่สอดคล้อง

Ivermectin เทียบกับยาหลอกหรือการดูแลผู้ป่วยในแบบมาตรฐาน COVID-19

เราไม่เชื่อมั่นว่ายา Ivermectin เทียบกับยาหลอกหรือการดูแลมาตรฐาน ลดหรือเพิ่มอัตราการเสียชีวิต (risk ratio (RR) 0.60, 95% ช่วงความเชื่อมั่น (CI) 0.14 ถึง 2.51; 2 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 185 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และอาการทางคลินิกแย่ลง จนถึงวันที่ 28 โดยประเมินว่าจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ invasive (IMV) (RR 0.55, 95% CI 0.11 ถึง 2.59; 2 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 185 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หรือความต้องการออกซิเจนเสริม (ผู้เข้าร่วม 0 คนต้องการออกซิเจนเสริม; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 45 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก), เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายใน 28 วัน (RR 1.21, 95% CI 0.50 ถึง 2.97; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 152 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และการกำจัดไวรัสในวันที่ 7 (RR 1.82 , 95% CI 0.51 ถึง 6.48; 2 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 159 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) Ivermectin อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกหรือการดูแลมาตรฐานสำหรับการดีขึ้นทางคลินิกจนถึง 28 วัน (RR 1.03, 95% CI 0.78 ถึง 1.35; 1 การศึกษา; ผู้เข้าร่วม 73 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) −0.10 วัน, 95% CI −2.43 ถึง 2.23; 1 การศึกษา; ผู้เข้าร่วม 45 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่มีการศึกษารายงานคุณภาพชีวิตถึง 28 วัน

Ivermectin เทียบกับยาหลอกหรือการดูแลรักษามาตรฐานสำหรับผู้ป่วยนอก COVID-19

เราไม่เชื่อมั่นว่า Ivermectin เทียบกับยาหลอกหรือการดูแลมาตรฐานลดหรือเพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 28 วัน (RR 0.33, 95% CI 0.01 ถึง 8.05; 2 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 422 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และอาการทางคลินิกแย่ลงถึง 14 วัน ประเมินว่ามีความจำเป็นสำหรับ IMV (RR 2.97, 95% CI 0.12 ถึง 72.47; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 398 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หรือความต้องการออกซิเจนสูงที่ไม่ใช่ IMV หรือออกซิเจนการไหลสูง (ผู้เข้าร่วม 0 คนต้องการ non-IMV หรือออกซิเจนการไหลสูง; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 398 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) เราไม่เชื่อมั่นว่า Ivermectin เทียบกับยาหลอกช่วยลดหรือเพิ่มการกำจัดไวรัสที่ 7 วัน (RR 3.00, 95% CI 0.13 ถึง 67.06; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 24 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) Ivermectin อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกหรือมาตรฐานการดูแลต่อจำนวนผู้เข้าร่วมที่มีอาการหายถึง 14 วัน (RR 1.04, 95% CI 0.89 ถึง 1.21; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 398 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และอาการไม่พึงประสงค์ภายใน 28 วัน (RR 0.95, 95% CI 0.86 ถึง 1.05; 2 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 422 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานระยะเวลาของอาการที่เข้าเกณฑ์สำหรับการวิเคราะห์เบื้องต้น ไม่มีการศึกษารายงานการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือคุณภาพชีวิตถึง 14 วัน

Ivermectin เทียบกับการไม่รักษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2

เราพบ 1 การศึกษา อัตราการเสียชีวิตถึง 28 วันเป็นผลลัพธ์เดียวที่เข้าเกณฑ์การได้รับการวิเคราะห์เบื้องต้น เราไม่เชื่อมั่นว่า Ivermectin ช่วยลดหรือเพิ่มอัตราการเสียชีวิตเมื่อเทียบกับการไม่รักษา (ผู้เข้าร่วม 0 คนเสียชีวิต; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 304 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) การศึกษารายงานผลการเปลี่ยนแปลงของอาการ COVID-19 และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นานถึง 14 วัน ซึ่งรวมอยู่ในการวิเคราะห์ทุติยภูมิเนื่องจากมีความเสี่ยงของการมีอคติสูง ไม่มีการศึกษารายงานการติดเชื้อ SARS-CoV-2, การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และคุณภาพชีวิตถึง 14 วัน

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 กรกฎาคม 2021