Synbiotics ป้องกัน necrotising enterocolitis ในทารกที่คลอดก่อนกำหนดมากหรือน้ำหนักแรกเกิดต่ำมากหรือไม่?

ความเป็นมา

ทารกคลอดก่อนกำหนดมาก (เกิดก่อน 8 สัปดาห์) และทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำมาก (น้อยกว่า 1.5 กก.) มีความเสี่ยงที่จะเกิด NEC ซึ่งเป็นภาวะรุนแรงที่เยื่อบุลำไส้ของทารกบางส่วนเกิดการอักเสบ และเซลล์ของเนื้อเยื่อตาย ภาวะนี้เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิต การติดเชื้อรุนแรง และความทุพพลภาพในระยะยาว ตลอดจนปัญหาการพัฒนาการ

เราต้องการค้นหาอะไร

วิธีหนึ่งในการช่วยป้องกัน necrotising enterocolitis อาจเป็นการเพิ่ม synbiotics (การรวมกันของ probiotic bacteria หรือยีสต์และน้ำตาลที่ไม่สามารถย่อยได้เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ probiotic และ colonisation) ให้กับอาหารนม เราต้องการทราบว่า synbiotics อาจเป็นประโยชน์ต่อทารกที่คลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักแรกเกิดต่ำมากหรือไม่ ผลลัพธ์ที่เราสนใจได้แก่ necrotising enterocolitis การเสียชีวิตจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม การติดเชื้อรุนแรง ระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่แรกเกิด และผลลัพธ์ทางพัฒนาการทางระบบประสาท

เราทำอะไร

สำหรับ Cochrane Review ของเรา เราได้ค้นหาฐานข้อมูลที่สำคัญหลายแห่งเพื่อหาการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบที่ตรวจสอบการใช้ synbiotics เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด NEC ในทารกคลอดก่อนกำหนดมากและทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำมาก เราใช้วิธีการมาตรฐานของ Cochrane เพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการวิเคราะห์ของเรา เราใช้แนวทาง GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับแต่ละผลลัพธ์

เราพบอะไร

เราพบ 6 การทดลอง มีผู้เข้าร่วมทารกทั้งหมด 925 คน การทดลองส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และส่วนใหญ่มีข้อบกพร่องด้านการออกแบบที่อาจมีอคติต่อสิ่งที่ค้นพบ

ผลลัพธ์หลัก

การวิเคราะห์แบบรวมพบว่าการให้ synbiotics แก่ทารกที่คลอดก่อนกำหนดมากหรือน้ำหนักแรกเกิดต่ำมากอาจลดความเสี่ยงของการเกิด NEC และการเสียชีวิตได้ Synbiotics อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อร้ายแรง แต่หลักฐานยังไม่เชื่อมั่นมาก ไม่มีการศึกษาใดที่เราพบ ประเมินผลของ synbiotics ต่อความทุพพลภาพหรือพัฒนาการ

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

แม้ว่าหลักฐานจากการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบอาจมีความเชื่อมั่นสูง แต่วิธีการที่ใช้ในการทดลองที่รวมไว้ในการพิจารณาของเราอาจมีอคติที่กล่าวถึงประโยชน์เกินจริงของการให้ synbiotics แก่ทารกที่คลอดก่อนกำหนดมากและน้ำหนักแรกเกิดต่ำมาก นอกจากนี้ เนื่องจากการทดลองส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก การประมาณการผลสำหรับผลลัพธ์บางอย่างจึงไม่แม่นยำ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ เราจึงลดระดับความเชื่อมั่นของหลักฐานลง หลักฐานทั้งหมดในการตรวจสอบของเรามีความเชื่อมั่นต่ำหรือต่ำมาก

มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำว่า synbiotics ป้องกัน necrotising enterocolitis และความตายจากสาเหตุใดๆ มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากว่า synbiotics อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการป้องกันการติดเชื้อร้ายแรง

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน?

เราดำเนินการค้นหาฐานข้อมูลของเราเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ข้อมูลการทดลองที่มีอยู่ให้หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำเท่านั้นเกี่ยวกับผลของ synbiotics ต่อความเสี่ยงของ NEC และการเจ็บป่วยและการตายที่เกี่ยวข้องสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดมากหรือทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำมาก ความเชื่อมั่นของเราในการประมาณการผลมีจำกัด ผลที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากการประมาณการเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการทดลองขนาดใหญ่และมีคุณภาพสูงเพื่อแสดงหลักฐานที่มีความถูกต้องเพียงพอและนำไปใช้ได้ในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ภาวะความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ (dysbiosis) ในลำไส้อาจนำไปสู่การเกิดภาวะลำไส้เน่า (necrotising enterocolitis: NEC) ในทารกที่คลอดก่อนกำหนดมาก (very preterm) หรือน้ำหนักแรกเกิดต่ำมาก (VLBW) การเสริมอาหารด้วย synbiotics (probiotic micro-organisms รวมกับ prebiotic oligosaccharides) เพื่อปรับ microbiome ในลำไส้ได้รับการเสนอให้เป็นวิธีการในการลดความเสี่ยงของ NEC และการตายและการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของการให้อาหารเสริมด้วย synbiotics (เทียบกับยาหลอกหรือไม่มีการรักษา หรือเทียบกับ probiotics หรือ prebiotics อย่างเดียว) ในการป้องกัน NEC และการเจ็บป่วยและการตายที่เกี่ยวข้องในทารกคลอดก่อนกำหนดมากหรือทารกที่เป็น VLBW

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE, Embase, ฐานข้อมูล Maternity and Infant Care และ CINAHL ตั้งแต่บันทึกแรกสุดจนถึง 17 มิถุนายน 2021 เราค้นหาฐานข้อมูลการทดลองทางคลินิกและรายงานการประชุม และตรวจสอบรายการอ้างอิงของบทความที่ได้มา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการศึกษาวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) และ quasi-RCTs ที่เปรียบเทียบการให้อาหารเสริม synbiotics เชิงป้องกันโรคกับยาหลอกหรือไม่มี synbiotics ในทารกที่คลอดก่อนกำหนดมาก (< 32 สัปดาห์) หรือทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดต่ำมาก (< 1500 ก.)

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คนแยกกันดำเนินการคัดกรองและคัดเลือก ประเมินความเสี่ยงของอคติของการทดลอง คัดลอกข้อมูล และสังเคราะห์ผลประมาณการโดยใช้ risk ratio (RR), risk difference (RD) และ mean difference และช่วงความเชื่อมั่น 95% ที่เกี่ยวข้อง (CIs). เราใช้แนวทาง GRADE เพื่อประเมินระดับความเชื่อมั่นสำหรับผลต่อ NEC การตายจากทุกสาเหตุ การติดเชื้อที่ลุกลามในระยะหลัง และความบกพร่องทางพัฒนาการทางระบบประสาท

ผลการวิจัย: 

เรารวม 6 การทดลองซึ่งมีทารกเข้าร่วมทั้งหมด 925 คน การทดลองส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก (มัธยฐานของขนาดตัวอย่าง 200) การขาดความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปกปิดการจัดสรรและปกปิดผู้ดูแลหรือผู้วิจัยอาจเป็นสาเหตุของอคติใน 4 การทดลอง สูตร synbiotics ที่ศึกษามี lactobacilli or bifidobacteria (หรือทั้งสองอย่าง) รวมกับฟรุกโต- หรือ fructo- or galacto-oligosaccharides (หรือทั้งสองอย่าง)

Meta-analysis ชี้ว่า synbiotics อาจลดความเสี่ยงของ NEC (RR 0.18, 95% CI 0.09 ถึง 0.40; RD น้อยลง 70 ต่อ 1,000, 95% CI น้อยลง 100 ถึง น้อยลง 40; จำนวนที่จำเป็นในการรักษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม (NNTB) 14, 95% CI 10 ถึง 25; 6 การทดลอง (ทารก 907 คน) หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ); และการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุก่อนออกจากโรงพยาบาล (RR 0.53, 95% CI 0.33 ถึง 0.85; RD น้อยลง 50 ต่อ 1,000, 95% CI น้อยลง 120 ถึงน้อยลง 100, NNTB 20, 95% CI 8 ถึง 100; 6 การทดลอง (ทารก 925 คน) ) หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) Synbiotics อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อการติดเชื้อแบบ invasive ที่เกิดขึ้นภายหลัง แต่หลักฐานไม่เชื่อมั่นมาก (RR 0.84, 95% CI 0.58 ถึง 1.21; RD น้อยลง 20 ต่อ 1,000, 95% CI น้อยลง 70 ถึง มากขึ้น 30, 5 การทดลอง (ทารก 707 คน) หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีการทดลองใดประเมินผลลัพธ์ทางพัฒนาการทางระบบประสาท ในกรณีที่ไม่มีความแตกต่างในระดับสูง เราไม่ได้ทำการวิเคราะห์กลุ่มย่อยใดๆ (รวมถึงประเภทของการให้อาหาร)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 มีนาคม 2022

Tools
Information