การฝึกลำตัวเพื่อปรับปรุงกิจกรรมในผู้ที่มีโรคหลอดเลือดสมอง

ความเป็นมา

โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะที่พบบ่อย สามารถนำไปสู่ความพิการและเสียชีวิตได้ในผู้ใหญ่ โรคหลอดเลือดสมองมีผลกระทบที่สำคัญต่อการทำงานด้านต่างๆ ของมนุษย์ รวมถึงการจำกัดการเคลื่อนไหว สิ่งที่สังเกตได้บ่อยหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมองคือการทำงานที่ลดลงของกล้ามเนื้อลำตัวของร่างกาย ความบกพร่องนี้ ร่วมกับสิ่งอื่นๆ ทำให้การเคลื่อนไหวลดลง การทรงตัวในการนั่งลดลง ปฏิกิริยาตอบสนองช้าหรือลดลงต่อการรบกวนภายในและภายนอก ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงและรูปแบบการกระตุ้นกล้ามเนื้อของลำตัว การเคลื่อนไหวของลำตัวและการทรงตัวขณะนั่งมีความสำคัญต่อความเป็นอิสระในการทำงาน กล่าวคือ ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การสวมเสื้อผ้า การรับประทานอาหาร และการแต่งตัวโดยไม่ต้องมีคนช่วย การทำงานของลำตัวส่วนใหญ่สามารถคาดการณ์ระดับการฟื้นตัวและความเป็นอิสระหลังจากเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้

การฝึกลำตัวมีเป้าหมายเพื่อฟื้นการทำงานของลำตัว การฝึกลำตัวอาจประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลัง แบบฝึกหัดที่เน้นการพัฒนาความคล่องตัวของลำตัว หรือปรับปรุงการทรงตัวด้านข้างหรือด้านหน้าขณะนั่ง โดยมุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงการทรงตัวในการนั่ง

ลำตัวเป็นแกนกลางของร่างกาย เป็นพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการควบคุมและการเคลื่อนไหวของศีรษะและแขนขา การฝึกลำตัวอาจส่งผลดีไม่เพียงแต่ต่อการทำงานของลำตัวเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อผลลัพธ์อื่นๆ เช่น กิจกรรมในชีวิตประจำวัน การยืนทรงตัว การเดิน และความเป็นอยู่ที่ดี

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

เราต้องการทราบว่าการฝึกลำตัวช่วยปรับปรุงการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การทำงานของลำตัว การยืนทรงตัว ความเป็นอยู่ที่ดี และผลลัพธ์อื่นๆ หลังจากที่พวกเขาเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่

วันที่ค้นหา

เราค้นหาฐานข้อมูลเก้าฐานข้อมูลและค้นหาบรรณานุกรมของการศึกษาที่เกี่ยวข้องด้วยมือซึ่งเผยแพร่จนถึง 25 ตุลาคม 2021

ลักษณะการศึกษา

เรารวมการศึกษา 68 ฉบับที่ผู้เข้าร่วมถูกสุ่มแบ่งเป็นสองกลุ่มขึ้นไป โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2585 คน การศึกษาเปรียบเทียบการฝึกลำตัวกับการบำบัดอื่น ๆ หรือไม่มีการบำบัดหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

เราพบว่าการฝึกลำตัวอาจส่งผลให้กิจกรรมในชีวิตประจำวันดีขึ้น การทำงานของลำตัว การยืนทรงตัว การใช้งานของแขนและมือที่ได้รับผลกระทบ การเคลื่อนไหวของขาที่ได้รับผลกระทบ ความสามารถในการเดิน และความเป็นอยู่ที่ดี

คุณภาพของหลักฐาน

คุณภาพของหลักฐานต่ำมากถึงต่ำ

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการฝึกลำตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูช่วยปรับปรุง ADL, การทำงานของลำตัว, การยืนทรงตัว, ความสามารถในการเดิน, การทำงานของแขนขา และคุณภาพชีวิตของผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง การฝึกลำตัวแบบความมั่นคงหลัก แบบเลือก และแบบไม่มั่นคง คือแนวทางการฝึกลำตัวที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ในการทดลองที่รวมไว้ เมื่อพิจารณาเฉพาะการทดลองที่มีความเสี่ยงของอคติต่ำ ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ได้รับการยืนยัน โดยมีความมั่นใจในระดับต่ำถึงปานกลาง ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การทบทวนอย่างเป็นระบบก่อนหน้านี้และการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมได้ตรวจสอบผลของการฝึกออกกำลังกายลำตัวหลังจากการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการฝึกลำตัวช่วยปรับปรุงการทำงานและกิจกรรมของลำตัวหรือการปฏิบัติงานหรือการกระทำของแต่ละบุคคล แต่ยังไม่ชัดเจนว่าการฝึกลำตัวมีผลอย่างไรต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวัน คุณภาพชีวิต และผลลัพธ์อื่นๆ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลของการฝึกลำตัวหลังการเป็นโรคหลอดเลือดสมองต่อกิจกรรมในชีวิตประจำวัน (ADL) การทำงานของลำตัว การทำงานของแขน-มือหรือกิจกรรม การทรงตัวยืน การทำงานของขา ความสามารถในการเดิน และคุณภาพชีวิต เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่จับคู่กับขนาดการแทรกแซงหรือไม่จับคู่

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น Cochrane Stroke Group Trials Register, CENTRAL, MEDLINE, Embase และอีกห้าฐานข้อมูลถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2021 เราค้นหาทะเบียนการทดลองเพื่อหาการทดลองที่เผยแพร่ ไม่เผยแพร่ และที่กำลังดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เราค้นหาบรรณานุกรมของการศึกษาที่รวบรวมด้วยมือ

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราเลือกการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบที่เปรียบเทียบการฝึกลำตัวกับการบำบัดแบบควบคุมที่ไม่ได้จับคู่กับขนาดการแทรกแซงหรือจับคู่ ซึ่งรวมผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือเลือดออก การวัดผลลัพธ์ของการทดลองรวมถึง ADL, การทำงานของลำตัว, การทำงานของแขน-มือหรือกิจกรรม, การยืนทรงตัว, การทำงานของขา, ความสามารถในการเดิน และคุณภาพชีวิต

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ระเบียบวิธีการมาตรฐานที่ Cochrane คาดหวังไว้

มีการวิเคราะห์หลัก 2 ประการ การวิเคราะห์ครั้งแรกรวมการทดลองที่ระยะเวลาการรักษาของสิ่งแทรกแซงกลุ่มการควบคุมไม่ตรงกับระยะเวลาการรักษาของกลุ่มทดลอง และการวิเคราะห์ที่ 2 ซึ่งมีการเปรียบเทียบกับสิ่งแทรกแซงการควบคุมที่จับคู่ (ระยะเวลาการรักษาเท่ากันทั้งในกลุ่มควบคุม ในกลุ่มทดลอง)

ผลการวิจัย: 

เรารวมการทดลอง 68 รายการโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2585 คน

ในการวิเคราะห์กลุ่มที่ไม่จับคู่ (การรวมการทดลองทั้งหมดที่มีระยะเวลาการฝึกต่างกันในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม) เราจะเห็นว่าการฝึกลำตัวมีผลในเชิงบวกต่อ ADL (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) 0.96; ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.69 ถึง 1.24; P < 0.001; การทดลอง 5 ฉบับ; ผู้เข้าร่วม 283 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก), ฟังก์ชันลำตัว (SMD 1.49, 95% CI 1.26 ถึง 1.71; P < 0.001; การทดลอง 14 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 466; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก), การทำงานของแขน-มือ (SMD 0.67, 95% CI 0.19 ถึง 1.15; P = 0.006; การทดลอง 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 74 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ), กิจกรรมการใช้แขนและมือ (SMD 0.84, 95% CI 0.009 ถึง 1.59; P = 0.03; การทดลอง 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 30 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก), สถานะคงเหลือ (SMD 0.57, 95% CI 0.35 ถึง 0.79; P < 0.001; การทดลอง 11 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 410 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก), การทำงานของขา (SMD 1.10, 95% CI 0.57 ถึง 1.63; P < 0.001; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 64 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก), ความสามารถในการเดิน (SMD 0.73, 95% CI 0.52 ถึง 0.94; P < 0.001; การทดลอง 11 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 383 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) และคุณภาพชีวิต (SMD 0.50, 95% CI 0.11 ถึง 0.89; P = 0.01; การทดลอง 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 108 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) การฝึกลำตัวที่ไม่จับคู่ทำให้ไม่มีความแตกต่างสำหรับผลลัพธ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (odds ratio: 7.94, 95% CI 0.16 ถึง 400.89; การทดลอง 6 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 201 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก)

ในการวิเคราะห์กลุ่มที่จับคู่ (รวมการทดลองทั้งหมดที่มีระยะเวลาการฝึกเท่ากันในการทดลองเช่นเดียวกับการควบคุม) เราพบว่าการฝึกลำตัวมีผลในเชิงบวกต่อการทำงานของลำตัว (SMD 1.03, 95% CI 0.91 ถึง 1.16 ; P < 0.001; การศึกษา 36 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 1217 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก), การยืนได้สมดุล (SMD 1.00, 95% CI 0.86 ถึง 1.15; P < 0.001; การศึกษา 22 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 917 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก), การทำงานของขา (SMD 1.57, 95% CI 1.28 to 1.87; P < 0.001; การศึกษา 4 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 254 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) ความสามารถในการเดิน (SMD 0.69, 95% CI 0.51 ถึง 0.87; P < 0.001; 19 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 535 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และคุณภาพชีวิต (SMD 0.70, 95% CI 0.29 ถึง 1.11; P < 0.001; การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 111 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) แต่ไม่ใช่สำหรับ ADL (SMD 0.10; ช่วงความเชื่อมั่น 95% ( CI) -0.17 ถึง 0.37; P = 0.48; การศึกษา 9 ฉบับ; ผู้เข้าร่วม 229 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก), การทำงานของแขนและมือ (SMD 0.76, 95% CI -0.18 ถึง 1.70; P = 0.11; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 19 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ), การทำกิจกรรมของแขนและมือ (SMD 0.17, 95% CI -0.21 ถึง 0.56; P = 0.38; การศึกษา 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 112 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) การฝึกลำตัวยังทำให้ไม่มีความแตกต่างสำหรับผลลัพธ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (odds ratio (OR): 7.39, 95% CI 0.15 ถึง 372.38; การศึกษา 10 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 381 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก)

เวลาหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนำไปสู่ความแตกต่างของกลุ่มย่อยที่มีนัยสำคัญสำหรับการยืนทรงตัว (P <0.001) ในการศึกษาแบบไม่จับคู่ ในการศึกษาแบบ non-dose-matched แนวทางการฝึกลำตัวที่แตกต่างกันมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อ ADL (< 0.001) การทำงานของลำตัว (P < 0.001) และการทรงตัว (< 0.001)

เมื่อผู้เข้าร่วมได้รับการรักษาแบบจับคู๋ การวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่มย่อยพบว่าวิธีการบำบัดด้วยลำตัวมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อ ADL (P = 0.001) การทำงานของลำตัว (P < 0.001) การทำกิจกรรมของแขนและมือ (P < 0.001) การทรงตัวขณะยืน (P = 0.002) และการทำงานของขา (P = 0.002) นอกจากนี้สำหรับการรักษาแบบจับคู่ การวิเคราะห์กลุ่มย่อยสำหรับระยะเวลาหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญสำหรับผลลัพธ์ของการยืนทรงตัว (P < 0.001) ความสามารถในการเดิน (P = 0.003) และการทำงานของขา (P < 0.001) ระยะเวลาหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมีผลต่อผลลัพธ์ของการแทรกแซงอย่างมีนัยสำคัญ

Core-stability trunk (การทดลอง 15 ฉบับ) selective-trunk (การทดลอง 14 ฉบับ) และ unstable-trunk (การทดลอง 16 ฉบับ) เป็นวิธีที่ถูกใช้ส่วนใหญ่ในการทดลองที่รวมไว้

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง 5 มิถุนายน 2023

Tools
Information