ยาสำหรับป้องกันสภาวะป่วยทางจิตใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างร้ายแรง

ทำไมการทบทวนวรรณกรรมนี้จึงมีความสำคัญ

สภาวะป่วยทางจิตใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างร้ายแรง (PTSD) เป็นภาวะที่รุนแรงและทำให้ทุพพลภาพซึ่งอาจเกิดขึ้นในผู้ที่สัมผัสกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถส่งผลเสียระยะยาวต่อชีวิตของผู้ที่ประสบเหตุการณ์เหล่านี้ตลอดจนชีวิตของคนที่คุณรัก

การวิจัยพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในการทำงานของสมองในผู้ที่มี PTSD นักวิจัยบางคนจึงเสนอให้ใช้ยาเพื่อมุ่งเป้าหมายที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในไม่ช้าหลังจากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ เพื่อป้องกันการเกิด PTSD อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ที่ประสบกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจจะไม่เกิด PTSD ดังนั้น ยาที่สามารถให้ทันทีหลังจากสัมผัสกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจจะต้องได้รับการประเมินอย่างถี่ถ้วนสำหรับประสิทธิผลของยา รวมถึงการปรับสมดุลความเสี่ยงของผลข้างเคียงกับความเสี่ยงของการเกิด PTSD

ใครที่สนใจในเรื่องนี้

- ผู้ที่เผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจและครอบครัว เพื่อน และคนที่คุณรัก

- ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการบาดเจ็บและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

- คนดูแลผู้ที่ประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจและทหารผ่านศึกของกองทัพ

การทบทวนวรรณกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามอะไร

สำหรับผู้ที่สัมผัสกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ ไม่ว่าพวกเขาจะมีอาการทางจิตหรือไม่ก็ตาม มียาบางชนิดมีประสิทธิผลมากกว่ายาหรือยาหลอก (ยาหลอก) อื่นๆหรือไม่ ในการ:

- ลดความรุนแรงของอาการ PTSD

- ลดจำนวนคนหยุดยาเพราะผลข้างเคียง

- ลดความน่าจะเป็นของการเกิด PTSD

รวมการศึกษาใดบ้าง

เราค้นหาฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สำหรับการศึกษาที่ผู้เข้าร่วมได้รับการสุ่มให้ใช้ยาโดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกัน PTSD และอาการหรือลดความรุนแรง เรารวมการศึกษาที่ตีพิมพ์จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2020 เราเลือกการศึกษาในผู้ใหญ่ที่เคยประสบกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจใดๆ และให้การรักษาโดยไม่คำนึงว่าผู้เข้าร่วมจะมีอาการทางจิตหรือไม่

เรารวบรวม 13 การศึกษา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2023 คน 1 การศึกษามีผู้เข้าร่วม 1244 คน การศึกษาเกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ และเกี่ยวข้องกับคนที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจหลากหลาย การศึกษาบางส่วนเกิดขึ้นในแผนกฉุกเฉินและพิจารณาบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอันตรายโดยเจตนาหรือไม่เจตนา การศึกษาอื่นๆ มุ่งเน้นไปที่การเจ็บป่วยที่คุกคามถึงชีวิตซึ่งเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ รวมถึงการผ่าตัดใหญ่หรือการเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก ยาที่มักให้กับผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัย ได้แก่ hydrocortisone (ซึ่งช่วยลดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกาย), propranolol (ใช้ในการรักษาปัญหาหัวใจและความวิตกกังวล ท่ามกลางสภาวะอื่นๆ) และ gabapentin (ยาที่ใช้รักษาอาการชักและปวดเส้นประสาทเป็นหลัก)

หลักฐานที่พบบอกอะไรเรา

เราพบ 4 การทดลองที่เปรียบเทียบ hydrocortisone กับยาหลอก การทดลองเหล่านี้ไม่ได้รายงานว่าผู้เข้าร่วมเป็นอย่างไรบ้างในช่วงสามเดือนหลังจากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มักมีประโยชน์ในการประเมินวิวัฒนาการของอาการ PTSD

เราพบหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากเกี่ยวกับ propanolol เมื่อเทียบกับยาหลอกสามเดือนหลังจากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ หลักฐานนี้ไม่ได้บอกเราว่า propranolol มีประสิทธิผลมากกว่ายาหลอกในการลดความรุนแรงของอาการ PTSD และความน่าจะเป็นของ PTSD หรือไม่ เราไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของผู้ที่หยุดใช้ยาเนื่องจากผลข้างเคียง คุณภาพชีวิต หรือความทุพพลภาพในการทำงาน (การวัดว่าชีวิตถูกจำกัดโดยอาการมากน้อยแค่ไหน

เราพบหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากเกี่ยวกับ gabapentin เมื่อเทียบกับยาหลอกสามเดือนหลังจากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ หลักฐานนี้ไม่ได้บอกเราว่า gabapentin มีประสิทธิผลมากกว่ายาหลอกในการลดความรุนแรงของอาการ PTSD และความน่าจะเป็นของการเกิด PTSD หรือไม่ เราไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของผู้ที่หยุดใช้ยาเนื่องจากผลข้างเคียง คุณภาพชีวิต หรือความทุพพลภาพในการทำงาน

เราพบว่าการศึกษาเกี่ยวกับยาเพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการลดความรุนแรงของ PTSD และความน่าจะเป็นที่คนจะหยุดยานั้นไม่สามารถสรุปผลได้หรือหายไป

ไม่มีการศึกษาใดที่รวมวัดความทุพพลภาพในการทำงานของผู้เข้าร่วม

อะไรที่ควรจะเกิดขึ้นต่อไป

หลักฐานที่เราพบไม่สนับสนุนการใช้ยาเพื่อป้องกัน PTSD ในผู้ที่สัมผัสกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ ไม่ว่าพวกเขาจะมีอาการทางจิตหรือไม่ก็ตาม จำเป็นต้องมีการศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากขึ้นเพื่อสรุปผลการรักษาเหล่านี้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมนี้มีหลักฐานที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับการใช้ hydrocortisone, propranolol, dexamethasone, omega-3 fatty acids, gabapentin, paroxetine, PulmoCare formula, Oxepa formula, or 5-hydroxytryptophan เป็นกลยุทธ์การป้องกัน PTSD แบบครอบคลุม การวิจัยในอนาคตอาจได้รับประโยชน์จากตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น การรายงานผลข้างเคียงที่ดีขึ้น และการรวมคุณภาพชีวิตและการวัดการทำงาน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

สภาวะป่วยทางจิตใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างร้ายแรง (PTSD) เป็นภาวะที่รุนแรงและทำให้ร่างกายทรุดโทรม มีการเสนอวิธีการทางเภสัชวิทยาหลายอย่างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันหรือบรรเทาภาวะนี้ วิธีการเหล่านี้ควรสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและการยอมรับ เนื่องจากไม่ใช่ทุกคนที่สัมผัสกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจจะเกิด PTSD มีแนวทางที่เป็นไปได้ที่แตกต่างกันในการป้องกัน PTSD การป้องกันแบบครอบคลุมมุ่งเป้าไปที่คนที่เสี่ยงต่อการเกิด PTSD บนพื้นฐานของการสัมผัสกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ โดยไม่คำนึงว่าพวกเขาจะแสดงสัญญาณของปัญหาทางจิตหรือไม่

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและการยอมรับของวิธีการทางเภสัชวิทยาสำหรับการป้องกัน PTSD แบบครอบคลุมในผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane Common Mental Disorders Controlled Trial Register (CCMDCTR), CENTRAL, MEDLINE, Embase, ฐานข้อมูลอื่นๆ อีก 2 แห่ง และทะเบียนการทดลอง 2 แห่ง (พฤศจิกายน 2020) เราตรวจสอบรายการอ้างอิงของการศึกษาที่รวบรวมมาทั้งหมดและการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้อง การค้นหาได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2020

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มในผู้ใหญ่ที่สัมผัสกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจทุกประเภท เราพิจารณาการเปรียบเทียบยาใดๆ กับยาหลอกหรือยาอื่น เราไม่รวมการทดลองที่ตรวจสอบยาเพื่อเสริมการบำบัดทางจิต

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ขั้นตอนวิธีมาตรฐานของ Cochrane ใน random-effects model เราวิเคราะห์ข้อมูล dichotomous เป็น risk ratios (RR) และจำนวนที่จำเป็นในการรักษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์/เป็นอันตราย (NNTB/NNTH) เราวิเคราะห์ข้อมูล continuous เป็น mean differences (MD) หรือ standardised mean differences (SMD)

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม 13 การศึกษา ซึ่งพิจารณาการให้วิธีการ 8 รายการ (hydrocortisone, propranolol, dexamethasone, omega-3 fatty acids, gabapentin, paroxetine, PulmoCare enteral formula, Oxepa enteral formula และ 5-hydroxytryptophan) และเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม 2023 คน โดยมี 1 การทดลองที่มีผู้เข้าร่วม 1244 คน 8 การศึกษาที่ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมจากแผนกฉุกเฉินหรือศูนย์การบาดเจ็บหรือบริบทที่คล้ายกัน ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ 5 การศึกษาได้พิจารณาผู้เข้าร่วมในบริบทของหอผู้ป่วยหนักที่มีเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจซึ่งประกอบด้วยความเจ็บป่วยทางกายที่รุนแรง ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของอคติในการศึกษาที่รวบรวมมานั้นส่วนใหญ่เกิดจากการลดจำนวนลงมากและการรายงานแบบคัดเลือกที่เป็นไปได้ เราสามารถทำ meta-analysis ได้สำหรับ 2 การเปรียบเทียบ: hydrocortisone กับยาหลอก แต่จำกัดเฉพาะผลลัพธ์รอง และ propranolol กับยาหลอก ไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบยา hydrocortisone กับยาหลอกที่จุดสิ้นสุดปฐมภูมิ ที่เวลาสามเดือนหลังจากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ

หลักฐานที่แสดงว่า propranolol มีประสิทธิผลมากกว่าในการลดความรุนแรงของอาการ PTSD หรือไม่เมื่อเทียบกับยาหลอกที่ 3 เดือนหลังจากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจยังไม่เป็นที่แน่ชัด เนื่องจากความเสี่ยงที่ร้ายแรงของอคติในการศึกษาที่นำเข้า ความไม่สอดคล้องกันอย่างร้ายแรงระหว่างผลการศึกษา และความไม่แม่นยำที่ร้ายแรงมาก ของการประมาณการผล (SMD -0.51, 95% confident interval (CI) -1.61 ถึง 0.59; I 2 = 83%; 3 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 86 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีการศึกษาใดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการออกกลางคันเนื่องจากผลข้างเคียงในช่วง 3 เดือนหลังเหตุการณ์์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ หลักฐานที่แสดงว่า propranolol มีประสิทธิผลมากกว่ายาหลอกในการลดโอกาสที่จะเกิด PTSD ที่ 3 เดือนหลังจากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจหรือไม่นั้นยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด เนื่องจากความเสี่ยงที่ร้ายแรงของอคติในการศึกษาที่นำเข้ามา และความไม่แม่นยำอย่างร้ายแรงำของการประมาณการผล (RR 0.77 , 95% CI 0.31 ถึง 1.92; 3 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 88 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีการศึกษาใดที่ประเมินความทุพพลภาพในการทำงานหรือคุณภาพชีวิต

มีเพียงการศึกษาเดียวที่เปรียบเทียบ gabapentin กับยาหลอกที่จุดสิ้นสุดปฐมภูมิที่เวลาสามเดือนหลังจากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ โดยมีหลักฐานที่สรุปไม่ได้ทั้งในแง่ของความรุนแรงของ PTSD และความน่าจะเป็นที่จะเกิด PTSD เนื่องจากการประมาณการผลที่ไม่แม่นยำ ความเสี่ยงที่ร้ายแรงของอคติ และความไม่แม่นยำอย่างร้ายแรง (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) เราไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการออกกลางคันเนื่องจากผลข้างเคียง ความทุพพลภาพในการทำงาน หรือคุณภาพชีวิต

สำหรับการเปรียบเทียบที่เหลือ ข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถสรุปได้หรือขาดหายไปในแง่ของการลดความรุนแรงของ PTSD และอัตราการออกกลางคันเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ไม่มีการศึกษาที่ประเมินความทุพพลภาพในการทำงาน

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 กุมภาพันธ์ 2022

Tools
Information