การดัดแปลงบ้านเพื่อป้องกันโรคมาลาเรีย

จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

การดัดแปลงบ้าน เช่น การติดตาข่ายหรือมุ้งลวด (การปิดหรือปิดจุดเข้าบ้านที่เป็นไปได้สำหรับยุงที่ใช้ตาข่ายหรือวัสดุอื่นๆ) หรือการใช้วัสดุหรือการออกแบบเฉพาะของบ้าน เช่น หลังคาโลหะแทนหลังคามุงจาก หรือห้องสูง อาจช่วยลดภาระโรคมาลาเรีย โดยป้องกันไม่ให้ยุงเข้าไปในบ้านและลดจำนวนการถูกยุงกัดของคนในบ้าน การดัดแปลงบ้านบางส่วนมีเป้าหมายเพิ่มเติมคือเพื่อฆ่ายุงที่พยายามจะเข้าไปในบ้านโดยผสมยาฆ่าแมลงเข้ากับอุปกรณ์ที่ดัดแปลง

ข้อความสำคัญ

การปรับเปลี่ยนบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงเข้ามาในบ้านเกี่ยวข้องกับการลดสัดส่วนของผู้ที่มีปรสิตมาลาเรียในเลือดและโรคโลหิตจางที่ลดลง ตามหลักฐานจากการศึกษา 7 ฉบับที่ดำเนินการในแอฟริกา ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนบ้านต่อจำนวนกรณีของโรคมาลาเรียที่ระบุในช่วงเวลาที่กำหนดได้ผลต่างกัน และผลกระทบต่อความหนาแน่นของยุงในบ้านมีความชัดเจนน้อยเนื่องจากความแตกต่างระหว่างผลการศึกษา การทดลอง 6 ฉบับที่รอการตีพิมพ์มีแนวโน้มที่จะทำให้หลักฐานปัจจุบันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สิ่งที่ศึกษาในการทบทวน

การทบทวนนี้สรุปการศึกษาที่ศึกษาผลของการปรับเปลี่ยนบ้านต่อผลลัพธ์ของมาลาเรียในมนุษย์ หากการศึกษารายงานเพิ่มเติมถึงผลกระทบของการดัดแปลงบ้านต่อยุง (ผู้ที่มีศักยภาพในการเป็นพาหะของปรสิตที่ก่อให้เกิดโรคมาลาเรีย) หรือความคิดเห็นของเจ้าของบ้าน เรายังสรุปข้อมูลนี้ด้วย หลังจากค้นหาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เรารวมการทดลองที่ตีพิมพ์แล้วเจ็ดฉบับและการทดลองที่กำลังทำอยู่อีก 6 ฉบับ การทดลองที่สมบูรณ์ทั้งหมดประเมินการติดมุ้งลวด (หน้าต่าง, ประตู, ชายคา, เพดาน, หรือทั้งสองอย่างรวมกัน) ไม่ว่าจะเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการดัดแปลงหลังคาหรือการติดตั้งท่อชายคา (อุปกรณ์ "ล่อและฆ่า" อยู่ในช่องว่างชายคาเพื่อดึงดูดและฆ่า ยุง) การทดลอง 1 ฉบับ ใช้ยาฆ่าแมลงร่วมกับมุ้งลวดบ้านของพวกเขา

ผลลัพธ์หลักของการตรวจสอบคืออะไร

การศึกษา 7 ฉบับประเมินจำนวนกรณีของโรคมาลาเรียในช่วงเวลาที่กำหนดในคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน สัดส่วนของผู้ที่มีปรสิตมาลาเรียในเลือด หรือทั้งสองอย่าง โดยรวมการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่มีการปรับปรุงมีโอกาสน้อยลง 32%ที่จะมีปรสิตมาลาเรียในเลือด และมีโอกาสลดลง 30% ที่จะเป็นโรคโลหิตจางชนิดปานกลางหรือรุนแรง ความเชื่อมั่นในผลลัพธ์เหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง การศึกษาแสดงให้เห็นว่าจำนวนยุงที่ดักได้ในบ้านในเวลากลางคืนในบ้านที่ได้ดัดแปลงลดลง 37% แม้ว่าผลลัพธ์นี้จะแตกต่างกันไปรในแต่ละการศึกษา การทดลองแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่หลากหลายสำหรับโอกาสที่จะเป็นโรคมาลาเรียทางคลินิก (ที่เกิดจากปรสิต Plasmodium falciparum ) ตั้งแต่อัตราที่ต่ำกว่า 62% ถึงอัตรามาลาเรียที่สูงขึ้น 68% สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ดัดแปลง เนื่องจากผลลัพธ์เหล่านี้มีความไม่สอดคล้องกันในระดับสูง เราจึงมีความเชื่อมั่นต่ำมากในหลักฐานนี้

การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

ผู้ทบทวนค้นหาการศึกษาที่มีจนถึง 25 พฤษภาคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การดัดแปลงบ้าน – ส่วนใหญ่เป็นการติดมุ้งลวด ซึ่งบางครั้งร่วมกับยาฆ่าแมลงและอุปกรณ์ล่อและฆ่า – มีความเกี่ยวข้องกับการลดลงของความชุกของปรสิตมาลาเรียและการลดลงของผู้ที่เป็นโรคโลหิตจาง ผลต่ออุบัติการณ์โรคมาลาเรียมีผลลัพธ์ปะปนกัน การปรับเปลี่ยนยังมีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นของยุงตัวเต็มวัยในบ้านที่ลดลง แต่ผลกระทบนี้ไม่มีในการศึกษาบางฉบับ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

มาลาเรียยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ การวิจัยในปี 1900 แนะนำว่าการปรับเปลี่ยนบ้านอาจลดการแพร่เชื้อมาลาเรียได้ การทบทวนฉบับก่อนหน้านี้สรุปว่าการตรวจคัดกรองในบ้านอาจมีประสิทธิภาพในการลดไข้มาลาเรีย การอัปเดตนี้มีข้อมูลจากการศึกษาใหม่ 5 ฉบับ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลกระทบของการปรับเปลี่ยนบ้านที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการสัมผัสกับยุงในโรคมาลาเรียและการแพร่โรค

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา ทะเบียนเฉพาะกลุ่มโรคติดเชื้อ Cochrane; Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) เผยแพร่ใน Cochrane Library เมดไลน์ (PubMed); เอ็มเบส (OVID); Center for Agriculture and Bioscience International (CAB) บทคัดย่อ (Web of Science); และฐานข้อมูลข้อมูลวิทยาศาสตร์สุขภาพละตินอเมริกาและแคริบเบียน (LILACS) จนถึง 25 พฤษภาคม 2022 นอกจากนี้เรายังค้นหาแพลตฟอร์มการลงทะเบียนการทดลองทางคลินิกระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลก, ClinicalTrials.gov และการลงทะเบียน ISRCTN เพื่อค้นหาการทดลองที่ดำเนินอยู่จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ซึ่งรวมถึง cluster-randomized controlled trials (cRCTs), cross-over studies, และ stepped-wedge designs และ quasi-experimental trials รวมถึงการศึกษาแบบ controlled before-and-after studies, controlled interrupted time series และ non-randomized cross-over studies

เราค้นหาการศึกษาเพื่อตรวจสอบการก่อสร้างเบื้องต้นและการปรับปรุงบ้าน ซึ่งรายงานผลลัพธ์ทางระบาดวิทยา (อุบัติการณ์กรณีมาลาเรีย อุบัติการณ์การติดเชื้อมาลาเรีย หรือความชุกของปรสิต) เราดึงข้อมูลผลลัพธ์ทางกีฏวิทยาที่มีการรายงานในการศึกษาเหล่านี้ด้วย

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวน 2 คนเลือกการศึกษาที่เข้าเกณฑ์ ดึงข้อมูล และประเมินความเสี่ยงของอคติอย่างอิสระต่อกัน เราใช้อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของวิธีการที่นำมาใช้ เทียบกับกลุ่มควบคุม สำหรับข้อมูลแบบมี 2 ทางเลือก สำหรับข้อมูลต่อเนื่อง เรานำเสนอความแตกต่างของค่าเฉลี่ย และสำหรับข้อมูลแบบจำนวนนับ และอัตรา เราใช้ rate ratios เรานำเสนอผลลัพธ์ทั้งหมดด้วยช่วงความเชื่อมั่น 95% (CIs) เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้แนวทาง GRADE

ผลการวิจัย: 

RCT 1 ฉบับ และ cRCT 6 ฉบับเป็นไปตามเกณฑ์การรวมของเรา โดยมี RCT ต่อเนื่องอีก 6 ฉบับที่ดำเนินการอยู่ เราไม่พบการศึกษาแบบไม่สุ่มตัวอย่างที่เข้าเกณฑ์ใดๆ การทดลองที่รวมทั้งหมดได้ดำเนินการในอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮาราตั้งแต่ปี 2009; การศึกษา 2 ฉบับ สุ่มโดยครัวเรือนและ อีก 4 ฉบับ สุ่มในระดับบล็อกหรือหมู่บ้าน การทดลองทั้งหมดประเมินการติดมุ้งลวดหน้าต่าง ประตู ชายคา เพดาน หรือสิ่งเหล่านี้รวมกัน เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการดัดแปลงหลังคาหรือการติดตั้งท่อชายคา (อุปกรณ์ "ล่อและฆ่า" ยาฆ่าแมลงที่ช่วยลดการเข้าของยุงในขณะที่ยังคงมีการไหลเวียนของอากาศอยู่บ้าง) ในการทดลอง 1 ฉบับ วัสดุที่ใช้ได้รับการชุบด้วยยาฆ่าแมลงเพอร์เมทริน 2% ในการทดลอง 5 ฉบับ นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการให้สิ่งแทรกแซง (interventions) ในการทดลองอื่นเป็นการดำเนินการโดยชุมชน

โดยรวม การดำเนินการดัดแปลงบ้านอาจลดความชุกของปรสิตมาลาเรีย (RR 0.68, 95% CI 0.57 ถึง 0.82; การทดลอง 5 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 5183 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง) แม้ว่าจะพบผลกระทบที่ไม่สอดคล้องกันในกลุ่มประชากรย่อยของเด็กในการศึกษา 1 ฉบับ การปรับเปลี่ยนบ้านลดความชุกของภาวะโลหิตจางในระดับปานกลางถึงรุนแรง (RR 0.70, 95% CI 0.55 ถึง 0.89; การทดลอง 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 3643 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูง) ไม่มีผลกระทบที่สอดคล้องกันต่ออุบัติการณ์ของโรคมาลาเรียทางคลินิก โดยมีอัตราส่วน (rate ratios) ตั้งแต่ 0.38 ถึง 1.62 (การทดลอง 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 3365 คน 4126.6 คนต่อปี) การดัดแปลงบ้านอาจลดความหนาแน่นของยุงในบ้าน (อัตราส่วนอัตรา 0.63, 95% CI 0.30 ถึง 1.30; การทดลอง 4 ฉบับ, 9894 ครอบครัว-คืน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) แม้ว่าการศึกษา 2 ฉบับ พบว่ามีผลเพียงเล็กน้อยต่อพารามิเตอร์นี้

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว Edit โดย ผกากรอง 5 มกราคม 2023

Tools
Information