สุขอนามัยของมือสามารถป้องกันการติดเชื้อในทารกแรกเกิดได้หรือไม่

การแปลนี้ไม่ทันสมัย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูฉบับภาษาอังกฤษล่าสุดของการทบทวนนี้

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

สุขอนามัยของมือสามารถป้องกันการติดเชื้อในทารกแรกเกิดได้หรือไม่

ที่มาและความสำคัญ

ทุกๆ ปีทารกแรกเกิดประมาณ 500,000 คนเสียชีวิตอันเป็นผลมาจากการติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย การเสียชีวิตเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศยากจน การติดเชื้อเหล่านี้สามารถป้องกันได้เมื่อผู้ดูแลเด็กเหล่านี้ปฏิบัติตามสุขอนามัยของมือที่ดี

ช่วงเวลาที่สืบค้น

การสืบค้นล่าสุดถึง 1 มิถุนายน 2020

ลักษณะการศึกษา

เราได้รวมการศึกษา 5 รายการที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลที่ทำงานในหอผู้ป่วยหนักของโรงพยาบาลและทารกแรกเกิดทั้งหมดที่เข้ารับการรักษา การศึกษา 4 รายการเกี่ยวข้องกับพยาบาล 279 คนและการศึกษาที่ 5 ไม่ได้รายงานอย่างชัดเจนว่ามีการคัดเลือกพยาบาลกี่คนในการศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบ 'น้ำยาฆ่าเชื้อ' กับแอลกอฮอล์เช็ดมือ (น้ำยาฆ่าเชื้อ); 'น้ำยาฆ่าเชื้อ' กับ สบู่ธรรมดา ไตรโคลซาน 1% เทียบกับ 'น้ำยาฆ่าเชื้อ'; และน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีไอโอดีนเทียบกับสารอื่น (Prepodyne เทียบกับเบตาดีน)

แหล่งเงินทุนของการศึกษา

แหล่งที่มาของเงินทุนไม่ชัดเจนในการศึกษา 4 รายการที่รวมอยู่และมี 1 การศึกษารายงานว่าไม่ได้รับทุน

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

การทบทวนวรรณกรรมของเราไม่มีหลักฐานสนับสนุนประสิทธิผลของวิธีการด้านสุขอนามัยของมือชนิดหนึ่ง เมื่อเทียบกับการป้องกันการติดเชื้ออย่างอื่นในทารกแรกเกิด ไม่มีการศึกษาใดใน 5 รายการที่ตรวจสอบประเด็นสำคัญอื่น ๆ เช่นการเสียชีวิต และระยะเวลาการรักษาโรงพยาบาล ผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาของวิธีการทางสุขอนามัยมือที่มีต่อผิวหนังของผู้ดูแลไม่มีความแตกต่างกันมากนัก

โดยสรุป เราไม่แน่ใจในวิธีการทางสุขอนามัยของมือที่ดีกว่าสำหรับการป้องกันการติดเชื้อในทารกแรกเกิด เราประเมินการศึกษาเพียงไม่กี่รายการที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลและทารกจำนวนน้อย นอกจากนี้การศึกษาส่วนใหญ่ที่ประเมินมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอคติ จำเป็นต้องมีการศึกษาขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงของอคติต่ำเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เชื่อถือได้

ความเชื่อมั่นของหลักฐาน

เราไม่มีความเชื่อมั่นในหลักฐานที่มีอยู่ในการหาข้อสรุปเกี่ยวกับประสิทธิผลของมาตรการสุขอนามัยมือเหล่านี้ในการป้องกันการติดเชื้อในทารกแรกเกิด

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราไม่แน่ใจว่า สารเพื่อสุขอนามัยของมือชนิดหนึ่งเหนือกว่าสารอื่น ๆ เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมนี้มีการศึกษาน้อยมาก ที่มีข้อจำกัดในการศึกษาที่รุนแรงมาก

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ทุกปีการติดเชื้อมีส่วนทำให้ทารกแรกเกิดเสียชีวิตประมาณ 25% ของทารกแรกเกิด 2.8 ล้านคนทั่วโลก มากกว่า 95% ของการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในทารกแรกเกิดเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง สุขอนามัยของมือเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อในทารกแรกเกิดที่ราคาไม่แพงและคุ้มค่า ทำให้เป็นวิธีการที่ราคาไม่แพงและสามารถทำได้ในบริบทที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ดังนั้นการปฏิบัติตามสุขอนามัยของมืออาจมีแนวโน้มที่ดีในการลดการติดเชื้อและการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของสารทำความสะอาดมือที่แตกต่างกันในการป้องกันการติดเชื้อของทารกแรกเกิดในชุมชนและสถานพยาบาล

วิธีการสืบค้น: 

เราใช้กลยุทธ์การสืบค้นมาตรฐานของ Cochrane Neonatal เพื่อสืบค้น Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL; 2019, Issue 5) ใน Cochrane Library; MEDLINE ผ่าน PubMed (1966 ถึง 10 พฤษภาคม 2019); Embase (1980 ถึง 10 พฤษภาคม 2019); และ Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) (1982 to 10 พฤษภาคม 2019) เรายังสืบค้นฐานข้อมูลการทดลองทางคลินิกและรายการอ้างอิงของบทความที่ได้มา สำหรับการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) และการศึกษาแบบ quasi-randomised trials การสืบค้นได้รับการทำให้ทันสมัยถึง 1 มิถุนายน 2020

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวม RCTs, cross-over trials และ quasi-RCT ที่รวมสตรีตั้งครรภ์ มารดา ผู้ดูแลคนอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับวิธีการภายในชุมชนหรือในสถานพยาบาล

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้กระบวนการระเบียบวิธีมาตรฐานที่ Cochrane คาดหวังและแนวทาง GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน ผลลัพธ์หลักคืออุบัติการณ์ของการติดเชื้อที่ต้องสงสัย (กำหนดโดยผู้เขียนการศึกษา) ภายใน 28 วันแรกของชีวิต การติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นจากแบคทีเรียภายใน 28 วันแรกของชีวิต การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุภายใน 7 วันแรกของชีวิต (early neonatal death) และ การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 28 ของชีวิต (late neonatal death)

ผลการวิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมประกอบด้วยการศึกษา 5 รายการ ได้แก่ RCT 1 รายการ quasi-RCT 1 รายการและ cross-over trials 3 รายการ โดยมีทารกแรกเกิดทั้งหมดมากกว่า 5450 คน (การศึกษา 2 รายการรวมทารกแรกเกิดทุกคน แต่ไม่ได้รายงานจำนวนทารกแรกเกิดที่เกี่ยวข้องที่แท้จริง) การศึกษา 4 รายการเกี่ยวข้องกับพยาบาล 279 คนที่ทำงานในหออภิบาลทารกแรกเกิดและทารกแรกเกิดทั้งหมด การศึกษาที่ 5 ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่ามีพยาบาลกี่คนในการศึกษานี้ การศึกษาที่ตรวจสอบประสิทธิผลของการปฏิบัติด้านสุขอนามัยของมือที่แตกต่างกันสำหรับอุบัติการณ์ของการติดเชื้อที่สงสัย (กำหนดโดยผู้ศึกษา) ภายใน 28 วันแรกของชีวิต การศึกษา 2 รายการได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงต่ำสำหรับอคติในการเลือกผู้เข้าร่วม มีอีก 2 รายการได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง และมีการศึกษา 1 รายการได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงที่ไม่ชัดเจน การศึกษา 1 รายการได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงต่ำสำหรับ allocation bias และอีก 4 รายการได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง มีเพียง 1 ใน 5 การศึกษาที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงต่ำสำหรับ performance bias

4% chlorhexidine gluconate (CHG) เปรียบเทียบกับสบู่เหลวธรรมดา

เราไม่แน่ใจว่าสบู่ธรรมดาดีกว่า 4% chlorhexidine gluconate (CHG) สำหรับผิวหนังของพยาบาลโดยอ้างอิงหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) -1.75, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) -3.31 ถึง -0.19; ผู้เข้าร่วมการศึกษา 16 คน, 1 การศึกษา หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) เราไม่พบการศึกษาที่รายงานผลลัพธ์อื่น ๆ สำหรับการเปรียบเทียบนี้

4% chlorhexidine gluconate เปรียบเทียบกับไตรโคลซาน 1%

การศึกษา 1 รายการเปรียบเทียบ 1% w/v triclosan กับ 4% chlorhexidine gluconate และชี้ให้เห็นว่าไตรโคลซาน 1% w/v อาจลดอุบัติการณ์ของการติดเชื้อที่สงสัย (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 1.04, 95% CI 0.19 ถึง 5.60; ผู้เข้าร่วม 1916 คน, 1 การศึกษา; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก) อาจมีผู้ติดเชื้อในกลุ่มไตรโคลซาน 1% w / v น้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่ม 4% chlorhexidine gluconate (RR 6.01, 95% CI 3.56 ถึง 10.14; ผู้เข้าร่วม 1916 คน, 1 การศึกษา หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) อย่างไรก็ตามเราไม่แน่ใจในหลักฐานที่มีอยู่

เราไม่พบการศึกษาที่รายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ ระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์สำหรับการเปรียบเทียบนี้

2% CHG เมื่อเทียบกับแอลกอฮอล์ล้างมือ (61% แอลกอฮอล์ และสารทำให้ผิวนวล)

เราไม่แน่ใจว่า 2% chlorhexidine gluconate ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อทั้งหมดในทารกแรกเกิดได้หรือไม่เมื่อเทียบกับน้ำยาล้างมือแอลกอฮอล์ 61% สำหรับอุบัติการณ์ของการติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางแบคทีเรียทั้งหมดภายใน 28 วันแรกของชีวิต (RR 2.19, 95% CI 1.79 ถึง 2.69 ; ผู้เข้าร่วม 2932 คน, 1 การศึกษา; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ในกลุ่มคลอร์เฮกซิดีนกลูโคเนต 2% แต่หลักฐานยังไม่แน่นอนอย่างมาก

ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้รับการรายงานเป็นคะแนนเฉลี่ยของผิวหนัง อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างระหว่างผลของ 2% CHG ต่อผิวหนังของพยาบาลเมื่อเทียบกับน้ำยาล้างมือแอลกอฮอล์ โดยอาศัยหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก (MD 0.80, 95% CI 0.01 ถึง 1.59; ผู้เข้าร่วม 118 คน, 1 การศึกษา; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

เราไม่พบการศึกษาที่รายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุและผลลัพธ์อื่น ๆ สำหรับการเปรียบเทียบนี้

ไม่มีการศึกษาใดที่รวมอยู่ ประเมินการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุภายใน 7 วันแรกของชีวิตหรือระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 กุมภาพันธ์ 2021