آیا بهداشت دست می‌تواند از بروز عفونت در نوزادان تازه متولد شده پیشگیری کند؟

این مرور مسترد شده است.

دلیل برای مستردشدن و نسخه‌های پیشین آرشیو شده‌اند و از طریق یادداشت استرداد در کتابخانه کاکرین قابل دسترسی هستند.