น้ำตาลปริมาณต่ำเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

ความเป็นมา

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) เป็นกลุ่มของความผิดปกติที่ส่งผลต่อหัวใจและหลอดเลือด และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของโลก สิ่งสำคัญคือต้องตรวจหาปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้และค้นหากลยุทธ์ในการป้องกัน CVD มีปัจจัยเสี่ยงที่ปรับเปลี่ยนได้หลายประการสำหรับการเกิด CVD โดยหนึ่งในนั้นคือการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพที่มีน้ำตาลสูง น้ำตาลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท; น้ำตาลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในอาหารและน้ำตาลที่ เติมลง ในอาหาร การเติมน้ำตาลในปริมาณมากทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อไขมันในเลือด ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อ CVD การทบทวนวรรณกรรมนี้ประเมินระดับต่างๆ ของน้ำตาลที่เติมในอาหาร และผลต่อเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือด (เช่น หัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง) การตาย และปัจจัยเสี่ยงต่อ CVD ในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี

ลักษณะการศึกษา

ค้นหาฐานข้อมูลสำหรับการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (การทดลองทางคลินิกที่ผู้เข้าร่วมได้รับการสุ่มให้เข้าร่วมการทดลองหรือการรักษาควบคุม) การทดลองที่รวบรวมมาเปรียบเทียบระดับต่างๆ ของการบริโภคน้ำตาลที่เพิ่มและผลต่อปัจจัยเสี่ยงของ CVD ในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี ผู้ที่เป็นโรค CVD หรือโรคเบาหวานก่อนหน้านี้ไม่รวมอยู่ในการทบทวนวรรณกรรมนี้

ผลลัพธ์สำคัญ

พบ 21 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 1110 คน ไม่มีการทดลองใดที่พิจารณาเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดหรือการตาย การทดลองรายงานเกี่ยวกับความดันโลหิต ระดับไขมันในเลือด และระดับน้ำตาลในเลือด การทบทวนวรรณกรรมพบว่าการบริโภคน้ำตาลเพิ่มในระดับต่ำทำให้ความดันโลหิตและระดับไขมันในเลือดลดลงเล็กน้อย แต่ไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด หลักฐานเป็นปัจจุบันจนถึงเดือนกรกฎาคม 2021

คุณภาพของหลักฐาน

การศึกษาที่รวมอยู่ในการทบทวนนี้มีหลักฐานคุณภาพต่ำว่าการเติมน้ำตาลในอาหารในระดับต่ำช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยทางอ้อม จำเป็นต้องมีการศึกษาระยะยาวที่มีคุณภาพสูงเพิ่มเติมเพื่อประเมินของน้ำตาลในระดับต่างๆ ต่อปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด เหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือด และการเสียชีวิต

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ไม่มีการทดลองที่ศึกษาผลของน้ำตาลที่เติมต่อเหตุการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดหรือการตายจากทุกสาเหตุในการค้นหาของเรา หลักฐานไม่แน่ชัดว่าการบริโภคน้ำตาลเพิ่มเติมในปริมาณน้อยมีผลต่อปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือไม่ ผลมีน้อย และผลทางคลินิกจึงไม่แน่นอน แนวทางปฏิบัติในการลดน้ำตาลที่เติมในอาหารนั้นรวมถึงคำแนะนำด้านอาหารในปัจจุบัน

การทดลองในอนาคตควรมีเวลาติดตามผลนานกว่าและรายงานการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุและเหตุการณ์เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด เพื่อชี้ถึงผลน้ำตาลที่เติมต่อผลลัพธ์เหล่านี้ การทดลองในอนาคตควรมีจุดมุ่งหมายสำหรับวิธีการโดยตรงมากขึ้นและควรเป็นอิสระมากขึ้นจากการให้ทุนจากภาคอุตสาหกรรม

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การบริโภคน้ำตาลเพิ่มในปริมาณมากได้รับการแนะนำว่ามีผลต่อความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ความรู้ในเรื่องนี้สามารถช่วยป้องกัน CVD

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของการบริโภคน้ำตาลที่สูงหรือต่ำในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจแบบปฐมภูมิในประชากรทั่วไป

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) ใน Cochrane Library, MEDLINE, Embase, Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2021 เรายังทำการค้นหา ClinicalTrials.gov และ WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) Search Portal สำหรับการทดลองที่กำลังดำเนินอยู่หรือที่ไม่ได้เผยแพร่ การค้นหาดำเนินการร่วมกับการตรวจสอบการอ้างอิง การค้นหาการอ้างอิง และการติดต่อกับผู้ประพันธ์การศึกษาเพื่อหาการศึกษาเพิ่มเติม เราไม่ได้กำหนดข้อจำกัดในภาษาของสิ่งพิมพ์หรือสถานะการตีพิมพ์

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการศึกษาวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) รวมถึง การทดลองแบบ cross-over ที่เปรียบเทียบการบริโภคน้ำตาลที่เพิ่มในระดับต่างๆ เกณฑ์การคัดออก ได้แก่ ผู้เข้าร่วมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี; เบาหวาน (ประเภท 1 และ 2); และเคยเป็น CVD ผลลัพธ์หลักคือการเกิดเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือด (โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดแดง carotid สมองและหลอดเลือดแดงส่วนปลาย) และการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ ผลลัพธ์รองคือการเปลี่ยนแปลงของ systolic and diastolic blood pressure, total cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglycerides, fasting plasma glucose และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (อาการระบบทางเดินอาหาร และสุขภาพฟันบกพร่อง)

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ขั้นตอนวิธีการมาตรฐานที่ Cochrane คาดหวัง

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม 21 RCTs (ผู้เข้าร่วม 1110 คนได้วิธีการ) เพื่อตรวจสอบผลกระทบของการบริโภคน้ำตาลที่เพิ่มในระดับต่างๆ ด้วยระยะเวลาเฉลี่ย 14 สัปดาห์ โดยทั่วไปแล้วผู้เข้าร่วมการศึกษาได้รับการอธิบายว่ามีสุขภาพดีและอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 22 ถึง 57 ปี

ไม่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดหรือการตายจากทุกสาเหตุ การบริโภคน้ำตาลที่เติมในปริมาณน้อยมีผลน้อยต่อระดับ total cholesterol (MD 0.11, 95% CI 0.01 ถึง 0.21; I² = 0%; 16 การศึกษา; ผู้เข้าร่วม 763 คน; ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำ) และ triglycerides (MD 0.10, 95% CI 0.03 ถึง 0.17; I² = 3%; 14 การศึกษา; ผู้เข้าร่วม 725 คน) แต่ไม่มีหลักฐานของผลต่อ LDL-cholesterol และ HDL-cholesterol มีผลต่อความดันโลหิตไดแอสโตลิกเพียงเล็กน้อย (MD 1.52, 95% CI 0.67 ถึง 2.37; I² = 0%; 13 การศึกษา ; ผู้เข้าร่วม 873 คน) และความดันโลหิตซิสโตลิก (MD 1.44, 95% 0.08 ถึง 2.80; I² = 27%, 14 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 873 คน ความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำ) แต่ไม่มีหลักฐานของผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดจากการอดอาหาร

มีเพียงการศึกษาเดียวที่รายงานเกี่ยวกับสุขภาพฟัน โดยไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ไม่มีการทดลองอื่นที่รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (สุขภาพฟันบกพร่องหรืออาการทางเดินอาหาร)

ผลลัพธ์ทั้งหมดได้รับการพิจารณาว่าเป็นหลักฐานคุณภาพต่ำตาม GRADE ความเสี่ยงของการมีอคติโดยทั่วไปไม่ชัดเจน 5 การศึกษา ได้รับการจัดว่าความเสี่ยงของการมีอคติโดยรวมต่ำ (ความเสี่ยงต่ำในอย่างน้อย 4 โดเมน ไม่รวมอคติอื่นๆ)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 31 มกราคม 2022

Tools
Information