วิธีการดูแลรักษาสุขภาพให้ดีขึ้นช่วยให้กลุ่มคนหางานที่ว่างงานได้งานทำ

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม Cochrane เพื่อตรวจสอบว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะช่วยคนว่างงานให้ได้งานทำด้วยการปรับปรุงสุขภาพของพวกเขา

สุขภาพที่แย่ลงและความสามารถในการทำงานที่ลดลงอาจเป็นสาเหตุของการตกงาน นอกจากนี้การว่างงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการว่างงานเป็นเวลานานอาจเป็นสาเหตุของสุขภาพและสวัสดิภาพที่ไม่ดี ซึ่งยังไม่มีใครรู้ว่าคนว่างงานสามารถถูกช่วยให้มีงานทำงานได้ ถ้าใช้วิธีการแทรกแซงที่ช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้น

ใจความสำคัญ

วิธีการแทรกแซง (Intervention) ที่ผสมผสานวิธีการบำบัดรักษา (Therapeutic methods) พร้อมกับการฝึกอบรมการค้นหางานอาจจะเพิ่มจำนวนคนว่างงานให้ได้งานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ไม่ได้วิธีการแทรกแซง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของหลักฐาน เรายังต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพสูงมากขึ้น รวมถึงการศึกษาที่มีการกำหนดเป้าหมายวิธีการแทรกแซงที่ชัดเจนสำหรับผู้ว่างงานระยะสั้นหรือระยะยาว

ในการทบทวนนี้สิ่งที่ศึกษาคืออะไร

เรารวบรวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม 15 เรื่อง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 6397 คน วิธีการแทรกแซงแบบการบำบัดรักษา เช่น การบำบัดความคิดและพฤติกรรม การออกกำลังกาย การให้คำแนะนำและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือผู้วิจัยผสมผสานวิธีการแทรกแซงที่รวมการบำบัดรักษาและการฝึกอบรมการค้นหางาน เราใช้ข้อมูลจากการศึกษาเหล่านี้เกี่ยวกับจำนวนผู้ว่างงานที่เข้าร่วมโครงการที่ได้งาน นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปและสุขภาพจิต ไม่มีการศึกษาที่รายงานผลลัพธ์เกี่ยวกับความสามารถในการทำงาน

ผลการศึกษา พบว่า วิธีการแทรกแซงแบบผสมผสาน (วิธีการบำบัดรักษาพร้อมกับการฝึกอบรมการค้นหางาน) อาจเพิ่มจำนวนผู้ว่างงานที่ได้งานมากกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามวิธีการแทรกแซง วิธีการแทรกแซงด้วยการบำบัดรักษาอาจเพิ่มจำนวนคนว่างงานที่ได้งาน เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามวิธีการแทรกแซง แต่หลักฐานยังมีความคลุมเคลือมาก วิธีการแทรกแซงด้วยการบำบัดรักษาอาจจะไม่มีความแตกต่างในทางสุขภาพจิตและสุขภาพทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับไม่มีวิธีการแทรกแซง

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนนี้

เราสืบค้นการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จนถึงเดือนสิงหาคม 2019

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

วิธีการแทรกแซงที่รวมวิธีการบำบัดรักษาและการฝึกอบรมการค้นหางานอาจมีผลประโยชน์เล็กน้อยในการเพิ่มการจ้างงาน วิธีการแทรกแซงแบบการบำบัดรักษาอาจส่งผลต่อการจ้างงานใหม่ แต่เราไม่แน่ใจ วิธีการแทรกแซงแบบการบำบัดรักษาอาจไม่ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นสำหรับผู้หางานที่ว่างงาน การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมขนาดใหญที่มีคุณภาพสูงที่กำหนดเป้าหมายไปยังคนว่างงานระยะสั้นหรือระยะยาวมีความจำเป็นเพื่อเพิ่มคุณภาพของหลักฐาน และการประเมินความคุ้มค่ามีความจำเป็นสำหรับผลกระทบที่มีประโยชน์เพียงเล็กน้อยเช่นนี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การว่างงานมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพที่แย่ลง ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหรือส่งผลให้ตกงาน สุขภาพที่แย่ลงยังสามารถขัดขวางการจ้างงานใหม่ได้

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลของวิธีการแทรกแซงเพื่อปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้นสำหรับการได้รับการจ้างงานในกลุ่มคนหางานทำที่ว่างงาน

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นในฐานข้อมูล (3 พฤษภาคม 2018, อัปเดต 13 สิงหาคม 2019) the Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE, Scopus, PsycINFO, CINAHL, SocINDEX, OSH Update, ClinicalTrials.gov, the WHO trials portal รวมถึงรายการเอกสารอ้างอิงของการศึกษาที่นำเข้าและถูกคัดเลือกในการทบทวนวรรณกรรม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรานำเข้าการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมของการศึกษาประสิทธิผลของวิธีการแทรกแซงเพื่อปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้นสำหรับการได้รับการจ้างงานในกลุ่มคนหางานทำที่ว่างงาน ผลลัพธ์หลักคือการรายงานการจ้างงานใหม่ตามจำนวนหรือร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ได้รับการจ้างงาน ผลลัพธ์รองของเรา คือ สุขภาพและความสามารถในการทำงาน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้วิจัยสองคนได้คัดกรองและคัดเลือกการศึกษา ดึงข้อมูลผลลัพธ์ และประเมินความเสี่ยงของการเกิดอคติอย่างอิสระต่อกัน เรารวมผลการศึกษาด้วยโมเดลแบบสุ่ม (random-effect models) และรายงานค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ (RRs) ด้วย ช่วงเชื่อมั่น 95% (CIs) และประเมินคุณภาพโดยรวมของหลักฐานสำหรับแต่ละการเปรียบเทียบโดยใช้วิธี GRADE

ผลการวิจัย: 

เรานำเข้าการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมจำนวน 15 เรื่อง (16 วิธีการแทรกแซง) โดยมีคนว่างงานเข้าร่วมโครงการจำนวน 6397 คน การศึกษาจำนวน 8 เรื่องประเมินวิธีการแทรกแซงแบบการบำบัดรักษา เช่น การบำบัดความคิดและพฤติกรรม การออกกำลังกาย การให้คำแนะนำและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และในการศึกษา 7 เรื่อง วิธีการแทรกแซงได้ถูกผสมผสานวิธีการแทรกแซงที่รวมการบำบัดรักษาและการฝึกอบรมการค้นหางาน

วิธีการแทรกแซงแบบการบำบัดรักษา

วิธีการแทรกแซงแบบการบำบัดรักษาเปรียบเทียบกับไม่มีการแทรกแซงอาจเพิ่มการจ้างงานที่ค่าเฉลี่ยของการติดตามผล 11 เดือน แต่หลักฐานไม่ชัดเจนมาก (RR = 1.41, 95% CI 1.07 ถึง 1.87, n = 1142, การศึกษา 8 เรื่อง มี 9 วิธีการแทรกแซง, I² = 52% หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) อาจไม่มีความแตกต่างในประสิทธิผลของวิธีการแทรกแซงแบบการบำบัดรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับไม่มีการแทรกแซงในด้านสุขภาพจิต (SMD 0.12, 95% CI -0.06 ถึง 0.29, n = 530, การศึกษา 2 เรื่อง, หลักฐานคุณภาพต่ำ) และสุขภาพทั่วไป (SMD 0.19, 95% CI -0.04 ถึง 0.41, n = 318, การศึกษา 1 เรื่อง, หลักฐานระดับปานกลาง)

การผสมผสานวิธีการแทรกแซง

การผสมผสานวิธีการแทรกแซงอาจเพิ่มการจ้างงานเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไม่มีการแทรกแซงที่ค่าเฉลี่ยของการติดตามผล 10 เดือน (RR 1.12, 95% CI 1.06 ถึง 1.20, n = 4101, การศึกษา 6 เรื่อง, I² = 7%)

ไม่มีการศึกษาที่วัดความสามารถในการทำงาน เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือความคุ้มค่า

บันทึกการแปล: 

แปลโดย นายอนุวัตน์ เพ็งพุฒ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2020

Tools
Information