การใช้กิจกรรมทางจิตสังคมช่วยให้พ่อแม่ลดความถี่ในการดื่มหนักหรือใช้ยาได้หรือไม่

วัตถุประสงค์ของการทบทวน

กิจกรรมทางจิตสังคม คือ กิจกรรมการพูดคุยหรือกิจกรรมเชิงปฏิบัติหรือทั้งสองอย่างที่จัดให้เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม กิจกรรมเหล่านี้ถูกตรวจสอบในการทบทวนวรรณกรรมเพื่อที่จะช่วยพ่อแม่ในการเปลี่ยนการดื่มหรือการใช้ยาและแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่พวกเขามีเกี่ยวกับการดูแลลูก ๆ ของพวกเขา เรามุ่งหวังที่จะค้นหาว่าการใช้กิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยพ่อแม่ลดการดื่มแอลกอฮอล์และลดการใช้ยาเสพติดได้หรือไม่ และสิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อลูก ๆ ของพวกเขาด้วยหรือไม่

ความเป็นมา

การใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดอย่างหนักหรือทั้งสองอย่างโดยพ่อแม่อาจเป็นอันตรายต่อตัวบุคคลที่ใช้สารเหล่านี้ คู่ของพวกเขาและเด็กที่อาศัยอยู่ร่วมด้วย เด็กที่พ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่เป็นนักดื่มอย่างหนักหรือใช้ยาเสพติดมีแนวโน้มที่จะได้รับบาดเจ็บ ประสบปัญหาสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ และต่อไปเด็กเหล่านี้ก็จะใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติดเอง ดังนั้นการดื่มสุราอย่างหนักและการใช้ยาที่ผิดกฎหมายโดยพ่อแม่มักถือเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเพื่อเป็นการคุ้มครองเด็ก

วันที่สืบค้น

หลักฐานในการทบทวนนี้เป็นปัจจุบันถึงเดือน กรกฎาคม 2020

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

เรารวบรวมการศึกษาได้ 22 เรื่องในการทบทวนนี้โดยมีผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด 2274 คนที่ดื่มอย่างหนักหรือใช้ยาเสพติด มีการทดสอบการใช้กิจกรรมทางจิตสังคมหลายประเภทในการศึกษาเหล่านี้ ซึ่งการใช้กิจกรรมทางจิตสังคมบางประเภทมุ่งเน้นไปที่การดื่มและการใช้ยาเสพติดของพ่อแม่ ในขณะที่การใช้กิจกรรมทางจิตสังคมประเภทอื่นมุ่งเน้นไปทางทักษะการเลี้ยงดูของพ่อแม่และความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก การใช้กิจกรรมทางจิตสังคมบางอย่างรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน การศึกษาส่วนใหญ่ประเมินการใช้กิจกรรมที่ให้กับมารดา การศึกษาส่วนใหญ่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาและได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยหรือองค์กรการกุศล

เราพบว่าการใช้กิจกรรมทางจิตสังคมอาจช่วยให้พ่อแม่ลดความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์และใช้ยาเสพติดได้เล็กน้อย ดูเหมือนว่าการใช้กิจกรรมที่มุ่งเน้นไปที่การดื่มและการใช้ยาของพ่อแม่ตลอดจนบทบาทของพวกเขาในฐานะเป็นพ่อแม่อาจเป็นการดีที่สุดในการลดการดื่มและการใช้ยาของพ่อแม่ กิจกรรมทางจิตสังคมเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์กับพ่อมากกว่าแม่ จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจว่ากิจกรรมทางจิตสังคมเหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์กับทั้งมารดาและบิดาได้หรือไม่ หลักฐานในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมทางจิตสังคมที่ไม่เกี่ยวข้องกับเด็กอาจส่งผลให้ความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์และ / หรือการใช้ยาเสพติดของพ่อแม่ลดลงมากขึ้น

บทสรุป

กิจกรรมทางจิตสังคมสำหรับพ่อแม่นักดื่มอย่างหนักหรือนักเสพยาที่เน้นทั้งทักษะการเลี้ยงดูลูกและการดื่มแอลกอฮอล์หรือการใช้ยาเสพติดอาจเป็นประโยชน์มากที่สุดในขณะที่หลายกิจกรรมไม่เกี่ยวข้องกับเด็ก แม้ว่าจะมีจุดอ่อนในด้านคุณภาพของหลักฐานก็ตาม กิจกรรมเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ต่อบิดามากกว่ามารดา

คุณภาพของหลักฐาน

คุณภาพของหลักฐานอยู่ในช่วงปานกลางถึงต่ำมาก

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราพบหลักฐานที่มีคุณภาพปานกลางว่าการให้กิจกรรมทางจิตสังคมอาจลดความถี่ในการที่พ่อแม่ใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติด การบูรณาให้กิจกรรมทางจิตสังคมซึ่งรวมทักษะการเลี้ยงดูลูกเข้ากับการใช้สารเสพติดอาจแสดงถึงโอกาสในการประผลสำเร็จมากที่สุด ในขณะที่ดูเหมือนว่ามารดาอาจได้รับประโยชน์น้อยกว่าบิดาจากการทดลองนี้ ขอแนะนำให้ใช้ความระมัดระวังในการแปลผลหลักฐานนี้เนื่องจากการทดลองที่ให้กับมารดาเพียงอย่างเดียวโดยทั่วไปไม่ไดกล่าวถึงการใช้สารเสพติดของมารดาและความต้องการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เราพบหลักฐานมีคุณภาพต่ำจากการศึกษาไม่กี่เรื่องที่ว่าการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเด็กไม่เป็นประโยชน์

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การใช้สารเสพติดของพ่อแม่ถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญยิ่งและเป็นสิ่งที่ต้องห่วงใยและปกป้อง มีการทดลองหลายอย่างที่ใช้กิจกรรมที่หลากหลายกับพ่อแม่ที่ใช้สารเสพติดโดยพยายามค้นหาปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สำหรับพ่อแม่และเด็ก

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมทางจิตสังคมในการลดการใช้สารเสพติดของพ่อแม่ (แอลกอฮอล์และ / หรือยาที่ผิดกฎหมาย ยกเว้นบุหรี่)

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นฐานข้อมูลต่อไปนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงกรกฎาคม 2020: the Cochrane Drugs and Alcohol Group Specialised Register; CENTRAL; MEDLINE; Embase; PsycINFO; CINAHL; Applied Social Science (ASSIA); Sociological Abstracts; Social Science Citation Index (SSCI), Scopus, ClinicalTrials.gov, WHO ICTRP และ TRoPHI นอกจากนี้เรายังค้นหาวารสารที่สำคัญและรายการอ้างอิงของบทความที่รวมอยู่และติดต่อผู้เขียนที่ตีพิมพ์ในวารสาร

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมข้อมูลจากการทดลองโดยการใช้กิจกรรมทางจิตสังคมที่ซับซ้อน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือพ่อแม่ที่ใช้สารเสพติดของเด็กที่อายุต่ำกว่า 21 ปี หลายๆ การศึกษาจะรวมเฉพาะกรณีที่มีระยะเวลาติดตามผลขั้นต่ำ 6 เดือนนับจากเริ่มการทดลองและเปรียบเทียบการให้กิจกรรมทางจิตสังคมเทียบกับกลุ่มที่มีเงื่อนไข ผลลัพธ์หลักของการทบทวนนี้คือการลดความถี่ในการใช้สารเสพติดของพ่อแม่

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ระเบียบวิธีมาตรฐานตามที่ Cochrane กำหนด

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมการศึกษาที่ไม่ซ้ำกันได้ 22 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2274 คน (อายุเฉลี่ยของพ่อแม่อยู่ระหว่าง 26.3 ถึง 40.9 ปี) โดยตรวจสอบ 24 การทดลอง การศึกษาส่วนใหญ่ดำเนินการกับมารดาเท่านั้น (n = 16; 73%) เฮโรอีน โคเคน และแอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดที่ถูกรายงานโดยผู้เข้าร่วมมากที่สุด การให้กิจกรรมมุ่งเป้าไปที่การเลี้ยงดูเพียงอย่างเดียว (n = 13; 59%); ใช้ยาและแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว (n = 5; 23%); หรือบูรณาการกิจกรรมที่กล่าวมาแล้วทั้งสองอย่าง (n = 6; 27%) ครึ่งหนึ่งของการศึกษา (n = 11; 50%) เปรียบเทียบกิจกรรมการทดลองกับการรักษาตามปกติ กลุ่มเปรียบเทียบอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มที่ให้กิจกรรมเพียงเล็กน้อย กลุ่มที่ควบคุมความสนใจ และกลุ่มที่ให้กิจกรรมทางเลือก การศึกษา 8 เรื่องที่ถูกรวบรวมนี้ได้รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์หลักของเราในการติดตามผลที่ 6 และ / หรือ 12 เดือนและถูกนำมารวมอยู่ใน meta-analysis เราตรวจสอบประสิทธิผลของการทดลองแยกกันสำหรับแอลกอฮอล์และยาเสพติด

การศึกษาส่วนใหญ่พบว่ามีความไม่ชัดเจนในเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดอคติทั้งหมด ยกเว้นการปกปิดผู้เข้าร่วมและบุคลากรและการประเมินผลลัพธ์

เราพบคุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับระดับปานกลางว่าการให้กิจกรรมทางจิตสังคมน่าจะมีประสิทธิผลในการลดความถี่ของการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดของพ่อแม่มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบแบบมีเงื่อนไขที่ 6 เดือน (ความแตกต่างเฉลี่ย (MD) −0.32, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) −0.51 ถึง −0.13; การศึกษา 6 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 475 คน) และการติดตามผลที่ 12 เดือน (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) −0.25, 95% CI −0.47 ถึง −0.03; การศึกษา 4 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 366 คน) เราพบว่าความถี่ในการใช้แอลกอฮอล์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ 12 เดือนเท่านั้น (SMD −0.21, 95% CI −0.41 ถึง −0.01; การศึกษา 6 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 514 คน, หลักฐานมีคุณภาพปานกลาง)

เราตรวจสอบผลของชนิดการทดลอง เราพบหลักฐานมีคุณภาพต่ำว่าการให้กิจกรรมทางจิตสังคมที่กำหนดเป้าหมายเฉพาะกลุ่มที่ใช้สารเสพติดเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถลดความถี่ของการใช้แอลกอฮอล์ได้ (6 เดือน: SMD −0.35, 95% CI −0.86 ถึง 0.16; การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 89 คน และ 12 เดือน: SMD −0.09, 95% CI −0.86 ถึง 0.61; การศึกษา 1 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 34 คน) หรือการใช้ยา (6 เดือน: SMD 0.01, 95% CI −0.42 ถึง 0.44; การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 87 คน และ 12 months: SMD −0.08, 95% CI −0.81 ถึง 0.65; การศึกษา 1 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 32 คน) การให้กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีองค์ประกอบของการใช้สารเสพติดไม่สามารถลดความถี่ของการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิด (6 เดือน: SMD −0.21, 95% CI −0.46 ถึง 0.04, การศึกษา 3 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 273 คน, หลักฐานมีคุณภาพต่ำ และ 12 เดือน: SMD −0.11, 95% CI −0.64 ถึง 0.41; การศึกษา 2 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 219 คนหลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก) หรือความถี่ในการใช้ยา (6 เดือน: SMD 0.10, 95% CI −0.11 ถึง 0.30, การศึกษา 4 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 407 คน, หลักฐานมีคุณภาพปานกลาง และ 12 เดือน: SMD −0.13, 95% CI −0.52 ถึง 0.26, การศึกษา 3 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 351 คน, หลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก) พ่อแม่ที่ได้รับกิจกรรมแบบบูรณาการซึ่งรวมทั้งการเลี้ยงดูและการใช้สารเสพติดอาจลดการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดโดยมีขนาดผลต่างเพียงเล็กน้อย (6 เดือน: SMD −0.56, 95% CI −0.96 ถึง −0.16 และ 12 เดือน: SMD −0.42, 95% CI −0.82 ถึง −0.03; การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 113 คน) และการใช้ยา (6 เดือน: SMD −0.39, 95% CI −0.75 ถึง −0.03 และ 12 เดือน: SMD −0.43, 95% CI −0.80 ถึง −0.07; การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 131 คน) อย่างไรก็ตามหลักฐานนี้มีคุณภาพต่ำมาก

การให้กิจกรรมทางจิตสังคมที่มีเด็กร่วมอยูด้วยในขณะที่ทำการทดลองไม่มีประสิทธิผลในการลดความถี่ของการดื่มแอลกอฮอล์หรือการใช้ยาของพ่อแม่ ในขณะที่การให้กิจกรรมในการทดลองที่ไม่เกี่ยวข้องกับเด็กในช่วงใด ๆ ของการทดลองพบว่าความถี่ของการดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ผิดลดลง (6 เดือน: SMD −0.47, 95% CI −0.76 ถึง −0.18; การศึกษา 3 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 202 คนและ 12 เดือน: SMD −0.34, 95% CI −0.69 ถึง 0.00; การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 147 คน) และการใช้ยาติดตามผลที่ 12 เดือน (SMD −0.34, 95% CI −0.69 ถึง 0.01; การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 141 คน) คุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำ

ดูเหมือนกิจกรรมการทดลองที่ให้จะเป็นประโยชน์กับพ่อมากกว่าแม่ เราพบหลักฐานคุณภาพต่ำถึงต่ำมากในการลดความถี่ของการดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ผิดสำหรับมารดาในช่วง 6 เดือนเท่านั้น (SMD −0.27, 95% CI −0.50 ถึง −0.04; การศึกษา 4 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 328 คน) ในขณะที่พ่อมีการลดความถี่ในการดื่มแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด (6 เดือน: SMD −0.43, 95% CI −0.78 ถึง −0.09; 2 การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 147 คนและ 12 เดือน: SMD −0.34, 95% CI −0.69 ถึง 0.00, การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 147 คน) และการใช้ยา (6 เดือน: SMD −0.31, 95% CI −0.66 ถึง 0.04, การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมการศึกษา 141 คน และ 12 เดือน: SMD -0.34, 95% CI –0.69 ถึง to 0.01; การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 141 คน)

บันทึกการแปล: 

วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล

Tools
Information