การโทรศัพท์เพื่อให้ความรู้และการสนับสนุนด้านจิตสังคมสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย

ความเป็นมา

ผู้ดูแลที่ให้การดูแลสมาชิกในครอบครัว, เพื่อนหรือเพื่อนบ้านมีประสบการณ์ในบทบาทที่แตกต่างกัน ผู้ดูแลบางคนอาจพบว่าการเตรียมพร้อมและการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งจำเป็น การทบทวนวรรณกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าการสนับสนุนทางโทรศัพท์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพมีประโยชน์ในเชิงบวกต่อผู้ดูแลที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในชุมชนผลลัพธ์ที่หลากหลายรวมถึงคุณภาพชีวิต, ความรู้สึกเป็นภาระ (ความเครียดหรือภาระ) ทักษะที่ได้รับการฝึก (เช่น การแก้ปัญหา) สุขภาพจิต (เช่น ภาวะซึมเศร้า) ความรู้, สุขภาพทางกาย, การทำหน้าที่ในครอบครัว, ความพึงพอใจหรือค่าใช้จ่าย การสนับสนุนทางโทรศัพท์เป็นสิ่งที่ส่งผ่านทางโทรศัพท์และออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำหรือช่วยให้ผู้ดูแลให้สามารถจัดการความเป็นอยู่ของตนเองหรือผู้ที่เขาดูแล เป็นวิธีที่เข้าถึงได้ง่ายในการให้การสนับสนุนโดยไม่คำนึงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ การศึกษาเปรียบเทียบการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทางโทรศัพท์กับการดูแลตามปกติหรือการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่ทางโทรศัพท์นั้นถูกนำเข้ามาในการทบทวนนี้

ลักษณะของการศึกษา

เรารวมการศึกษาจำนวน 21 รายการ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคที่แตกต่างกันจำนวน 1690 คน อายุผู้ดูแลอยู่ระหว่าง19 ปี ถึง 87 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและดูแลสมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นคู่สมรสที่เป็นภรรยา ยกเว้นการศึกษาหนึ่งเรื่องที่เน้นไปที่เด็กโต ผู้ดูแลส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมศึกษา การศึกษาจำนวน 18 รายการ รายงานแหล่งทุนที่เชื่อถือได้

ผลการศึกษาที่สำคัญ

การศึกษาจำนวน 19 รายการ (มีการศึกษา18 รายการ ที่มีข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์) เปรียบเทียบระหว่างการสนับสนุนทางโทรศัพท์กับการดูแลตามปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ การสนับสนุนทางโทรศัพท์อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแล (การศึกษา 4 รายการ, ผู้ดูแล 364 คน) และอาจมีผลเพียงเล็กน้อยต่อความรู้สึกเป็นภาระ (การศึกษา 9 เรื่อง, ผู้ดูแล 788 คน) แม้ว่าความวิตกกังวลอาจลดลงเล็กน้อยและความพร้อมในการดูแลมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากได้รับการสนับสนุนทางโทรศัพท์ แต่เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลต่อภาวะซึมเศร้าและต่อผลลัพธ์โดยรวม การสนับสนุนผ่านโทรศัพท์อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย มีรายงานว่ามีความพึงพอใจระดับสูงต่อการได้รับการสนับสนุนทางโทรศัพท์จากการศึกษา 6 รายการ ที่วัดผลลัพธ์นี้ แต่ไม่มีรายงานเปรียบเทียบจากกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ

การศึกษาจำนวน 2 รายการ เปรียบเทียบระหว่างการสนับสนุนทางโทรศัพท์กับไม่ใช่ทางโทรศัพท์ อาจมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยว่าการสนับสนุนทางโทรศัพท์เมื่อเปรียบเทียบการสนับสนุนที่ไม่ใช่ทางโทรศัพท์ต่อผลลัพธ์ต่างๆที่ศึกษา ไม่มีการศึกษาใดรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

คุณภาพของหลักฐาน

คุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำมากถึงปานกลาง ซึ่งส่งผลต่อการลดความเชื่อมั่นในผลการศึกษา ผลลัพธ์จำนวนมากขึ้นอยู่กับข้อมูลจากการศึกษาเดี่ยวที่มีผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวนไม่มาก ยังต้องการการศึกษาขนาดใหญ่ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อพิจารณาผลลัพธ์จากการสนับสนุนทางโทรศัพท์

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

แม้ว่าการทบทวนของเราระบุว่าการสนับสนุนทางโทรศัพท์มีประโยชน์เล็กน้อยในผลลัพธ์บางประการ (เช่น ความวิตกกังวลและความพร้อมในการดูแลเมื่อสิ้นสุดการทดลอง) สำหรับผลลัพธ์ส่วนใหญ่รวมถึงผลลัพธ์หลัก การสนับสนุนทางโทรศัพท์อย่างเดียวอาจมีผลเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อผู้ดูแลเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ การค้นพบของการทบทวนนี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการศึกษาที่มีความเสี่ยงของการเกิดอคติสูงและมีผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวนน้อย ต้องการการทดลองที่มีคุณภาพสูงและมีขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การดูแลผู้ป่วยในชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นงานหนักที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแลที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามผู้ดูแลหลายคนรู้สึกว่าตนเองมีบทบาทในการดูแล แต่พวกเขาได้รับการเตรียมตัวไม่ดี และอาจต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ การโทรศัพท์เป็นวิธีที่เข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องคำนึงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

วัตถุประสงค์: 

การทบทวนวรรณกรรมฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของการใช้โทรศัพท์โดยผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนให้ความรู้ประคับประคองด้านจิตสังคมสำหรับผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการของผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง เปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติหรือการไม่ใช้โทรศัพท์ และประเมินความคุ้มทุนของการใช้โทรศัพท์ในกลุ่มประชากรนี้

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นจากฐานข้อมูลต่อไปนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2018: the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL); MEDLINE; Embase; PsycINFO; ProQuest Dissertations and Theses A&I; และ CINAHL Complete นอกจากนี้เรายังค้นหาเว็บไซตสำหรับ์ผู้ดูแล 11 แห่ง ลิงก์การประชุม 3 แหล่ง และ อีก 2 เรื่องที่ลงทะเบียนทดลองทางคลินิก

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวม การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) (รวมถึง cluster-RCTs) และ การวิจัยแบบกึ่งการทดลอง เราคัดการศึกษาแบบ cross-over trials ออกเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบระหว่างกิจกรรมหนึ่งไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่ง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์ 2 คนคัดกรองเอกสารอ้างอิงตามเกณฑ์การคัดเข้า ดึงข้อมูลและประเมินการศึกษาโดยใช้ Cochrane 'Risk of bias' อย่างเป็นอิสระต่อกัน ผลลัพธ์หลักของการทบทวนวรรณกรรม (คุณภาพชีวิตและความรู้สึกเป็นภาระ) และผลลัพธ์รอง (ทักษะที่ได้รับการฝึก, สุขภาพจิต, ความรู้, สภาวะทางสุขภาพและความผาสุก, การทำหน้าที่ของครอบครัว, ความพึงพอใจและผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ) หากการศึกษานั้นๆมีการรายงาน ผลลัพธ์เหล่านี้ได้รับการประเมินเมื่อสิ้นสุดการทดลองทันที และ การประเมินระยะสั้น (≤ 3 เดือน), ระยะกลาง (> 3 ถึง ≤ 6 เดือน) และระยะยาว (> 6 ถึง 12 เดือน) หลังสิ้นสุดการทดลอง หากเป็นไปได้ ใช้การวิเคราะห์เมตต้า (meta-analyses) หากเป็นไปไม่ได้ จะรายงานแบบพรรณนา

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษาแบบสุ่มจำนวน 21 รายการ มีผู้ดูแลเข้าร่วมโครงการวิจัยจำนวน 1690 คน; การศึกษาจำนวน 19 รายการ เปรียบเทียบการสนับสนุนทางโทรศัพท์กับการดูแลตามปกติ ในจำนวนนี้มีงานวิจัยจำนวน 18 รายการ ที่นำข้อมูลมาใช้ในการการวิเคราะห์ การศึกษา 2 รายการ เปรียบเทียบการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญผ่านทางโทรศัพทกับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่ทางโทรศัพท์ อายุของผู้ดูแลที่เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมดอยู่ระหว่าง 19 ปีถึง 87 ปี ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (> 70.53%) โดยมีการทดลอง 2 รายการที่ศึกษาในผู้ดูแลเพศหญิงเท่านั้น ผู้ดูแลส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัว มีการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมหรือเทียบเท่า ผู้ดูแลทั้งหมดอยู่ในชุมชน การศึกษาส่วนใหญ่มีความเสี่ยงของการมีอคติสูง

ผลการศึกษาพบว่าอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างระหว่างการสนับสนุนทางโทรศัพท์เมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติต่อคุณภาพชีวิตเมื่อสิ้นสุดการศึกษา (SMD -0.02, 95% CI -0.24 ถึง 0.19, การศึกษาจำนวน 4 รายการ, ผู้ดูแลที่เข้าร่วมวิจัย 364 คน) (หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) หรือความรู้สึกเป็นภาระหลังสิ้นสุดการทดลอง (SMD -0.11, 95% CI -0.30 ถึง 0.07, การศึกษาจำนวน 9 รายการ, ผู้ดูแลที่เข้าร่วมวิจัย 788 คน) (หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) การศึกษา 1 รายการ รายงานคุณภาพชีวิตหลังสิ้นสุดการทดลองทันทีโดยรายงานผลแบบพรรณนา ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการสนับสนุนทางโทรศัพท์อาจส่งผลให้คุณภาพชีวิตสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ การศึกษา 2 เรื่องรายงานผลแบบพรรณนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแล การศึกษา 1 รายการ รายงานว่าการสนับสนุนทางโทรศัพท์อาจช่วยลดความรู้สึกเป็นภาระ การศึกษาอีกเรื่อง รายงานว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มที่ได้รับการทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ

เราไม่แน่ใจถึงผลการสนับสนุนทางโทรศัพท์ที่มีต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (SMD -0.37, 95% CI -0.70 ถึง -0.05, การศึกษาจำนวน 9 รายการ, ผู้ดูแลเข้าร่วมวิจัยจำนวน 792 คน) เนื่องจากผลลัพธ์นี้มาจากหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก มีการศึกษาจำนวน 3 รายการ ที่รายงานภาวะซึมเศร้าในแบบพรรณนา การศึกษา 1 รายการ รายงานว่า การสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญผ่านทางโทรศัพท์อาจลดภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลเมื่อประเมินหลังสิ้นสุดการทดลองแต่ผลลัพธ์นี้ไม่ยั่งยืนในการติดตามระยะสั้น การศึกษา 2 รายการ รายงานว่าอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างการสนับสนุนทางโทรศัพท์เมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติสำหรับภาวะซึมเศร้าเมื่อประเมินหลังสิ้นสุดการทดลองทันที การศึกษาจำนวน 6 รายการ ประเมินความพึงพอใจของการสนับสนุนผ่านทางโทรศัพท์แต่ไม่ได้รายงานข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม การศึกษาทั้ง 6 รายการ รายงานคะแนนความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุนผ่านทางโทรศัพท์ในระดับสูง ไม่มีการเก็บข้อมูลเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์รวมถึงการฆ่าตัวตายหรือความคิดที่จะฆ่าตัวตาย

การวิเคราะห์ของเราพบว่าความวิตกกังวลของผู้ดูแลอาจลดลงเล็กน้อย (MD -6.0, 95% CI -11.68 ถึง -0.32, การศึกษา 1 รายการ, ผู้ดูแล 61 คน) และความพร้อมในการดูแลดีขึ้นเล็กน้อย (SMD 0.37, 95% CI 0.09 ถึง 0.64, การศึกษา 2 รายการ, ผู้ดูแล 208 คน) เมื่อประเมินหลังสิ้นสุดการทดลองทันที เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการสนับสนุนทางโทรศัพท์อย่างเดียวกับการดูแลตามปกติ ผลการศึกษาพบว่าอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างระหว่างการสนับสนุนทางโทรศัพท์และการดูแลตามปกติเมื่อประเมินทันทีหลังสิ้นสุดการทดลองสำหรับผลลัพธ์ต่อไปนี้ การแก้ปัญหา, กิจกรรมทางสังคม, ความสามารถของผู้ดูแล, การปรับตัว, ความเครียด, ความรู้, สุขภาพทางร่างกาย, การทำหน้าที่ในครอบครัวและความพึงพอใจต่อการได้รับการสนับสนุน (ในทางปฏิบัติหรือทางสังคม) อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยของการสนับสนุนทางโทรศัพท์ต่อคุณภาพชีวิตและความรู้สึกเป็นภาระ จากการติดตามประเมินผลในระยะสั้นหรือสำหรับความรู้สึกเป็นภาระและภาวะซึมเศร้าจากการติดตามประเมินผลระยะกลาง

มีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสำหรับ ผลลัพธ์ใด ๆ จากการเปรียบเทียบการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญผ่านทางโทรศัพท์และการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของการสนับสนุนทางโทรศัพท์เมื่อเปรียบเทียบกับการสนับสนุนที่ไม่ใช่ทางโทรศัพท์สำหรับความรู้สึกเป็นภาระของผู้ดูแลและภาวะซึมเศร้าในการประเมินผลทันทีหลังสิ้นสุดการทดลอง ไม่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตหรือความพึงพอใจต่อการทดลองและไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล สมพร รุ่งเรืองกลกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แปลเมื่อ 10 พฤษภาคม 2021

Tools
Information