วิธีการเพื่อปรับปรุงน้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัยในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิที่ติดต่อทางดิน

จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

การทบทวนวรรณกรรมนี้สรุปผลการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) (การศึกษาที่ผู้เข้าร่วมได้รับการสุ่มให้เข้าร่วมกลุ่มการรักษากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากสองกลุ่มขึ้นไป) และการทดลองที่ไม่ใช่แบบสุ่ม (ไม่ใช่ RCTs) ซึ่งประเมินผลของน้ำ การสุขาภิบาล และมาตรการด้านสุขอนามัยในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิจากดิน

พยาธิที่ติดต่อทางดิน (STHs) ประกอบด้วยกลุ่มของปรสิตในลำไส้ที่ติดต่อสู่คนโดยการกินไข่ที่มีเชื้อหรือการเจาะผ่านผิวหนัง (ผ่านผิวหนัง) ของตัวอ่อนที่ขับออกมาในอุจจาระของมนุษย์ซึ่งปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำ แม้จะมีความพยายามในการถ่ายพยาธิ การติดเชื้อซ้ำก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการระงับการแพร่เชื้อก็ไม่น่าเกิดขึ้นหากไม่มีความพยายามในการควบคุมเสริม การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเข้าถึงและการใช้น้ำที่ปลอดภัยและเพียงพอ การสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน และสุขอนามัย (WASH) มีความสำคัญต่อการคงอยู่ของการลดการติดเชื้อซ้ำและลดการเจ็บป่วย

ข้อความสำคัญ

หลักฐานบ่งชี้ว่าวิธีการของ WASH ภายใต้การศึกษาอาจลดการติดเชื้อ STH ได้เล็กน้อย ผลลัพธ์จำนวนมากเหล่านี้อยู่ในการศึกษาที่ควบคู่ไปกับการบริหารยาจำนวนมากทั้งในกลุ่มการรักษาและกลุ่มควบคุม ดังนั้นจึงแสดงผลของ WASH ต่อการติดเชื้อ STH ที่เหนือกว่าและเหนือกว่าการใช้ยาจำนวนมากเพียงอย่างเดียว

สิ่งที่ศึกษาในการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

การทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้านี้เพื่อประเมินการติดเชื้อ WASH และ STH ต้องอาศัยการศึกษาที่ไม่ใช่การทดลองอย่างมาก เราตรวจสอบหลักฐานการทดลองอย่างเข้มงวดเพื่อประเมินบทบาทของโปรแกรม WASH เพื่อลดการติดเชื้อ STH

ผลลัพธ์หลักของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

เราค้นหาวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์สำหรับการศึกษาที่เกี่ยวข้อง (ตีพิมพ์ ไม่เผยแพร่ ในสื่อ และกำลังดำเนินการ) จนถึง 19 ตุลาคม 2021 และพบการศึกษา 32 ฉบับ (RCTs 16 ฉบับ และ 16 ฉบับที่ไม่ใช่ RCT) ซึ่งลงทะเบียนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 52,944 คน เราพบหลักฐานว่าวิธีการของ WASH ภายใต้การศึกษาอาจส่งผลให้การติดเชื้อ STH ลดลงเล็กน้อย การรวม RCTs 14 ฉบับ สำหรับการวิเคราะห์ผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นว่าอัตราการติดเชื้อ STH ในกลุ่ม WASH ลดลงเล็กน้อย (14%) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ในทำนองเดียวกัน การรวมการศึกษา 8 ฉบับที่ไม่ใช่ RCTs สำหรับการวิเคราะห์การติดเชื้อ STH ใด ๆ แสดงให้เห็นว่าโอกาสของการติดเชื้อ STH ใด ๆ ต่ำลง 29% ในกลุ่มผู้เข้าร่วม WASH เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม เมื่อพิจารณาการวิเคราะห์ที่ประเมินวิธีการ WASH ในพยาธิแต่ละชนิด หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมาก วิธีการของ WASH อาจส่งผลให้การติดเชื้อ Trichuris trichiura ลดลงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และอาจส่งผลให้ Ascaris lumbricoides และการติดเชื้อพยาธิปากขอลดลงเล็กน้อย ข้อมูลความรุนแรงของการติดเชื้อ (เช่น จำนวนไข่ในอุจจาระ) ถูกรายงานในหลากหลายวิธีในการศึกษา ทำให้ไม่สามารถรวมผลสำหรับผลลัพธ์นี้

หลักฐานเป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

แม้ว่าหลักฐานที่มีอยู่บ่งชี้ว่าวิธีการของ WASH ภายใต้การศึกษาอาจป้องกันการติดเชื้อ STH ได้เล็กน้อย แต่ WASH ยังทำหน้าที่เป็นมาตรการป้องกันในวงกว้างสำหรับโรคอื่นๆ อีกมากมายที่มีเส้นทางการแพร่เชื้อผ่านทางอุจจาระสู่ทางปาก เนื่องจากมีการศึกษาจำนวนมากที่ทำร่วมกับ MDA/การถ่ายพยาธิ (เช่น MDA กำลังดำเนินอยู่ทั้งในกลุ่มที่ใช้วิธีการและกลุ่มควบคุม) ข้อมูลของเราสนับสนุนคำแนะนำของ WHO สำหรับการดำเนินการปรับปรุงสุขอนามัยพื้นฐานและการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างเพียงพอควบคู่กับ MDA ความเป็นไปได้ทางชีวภาพสำหรับการเข้าถึง WASH ที่ดีขึ้นเพื่อระงับการแพร่ของ STH นั้นชัดเจน แต่วิธีการของ WASH ที่นำเสนอในปัจจุบันได้แสดงให้เห็นผลกระทบที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ จำเป็นต้องมีการวิจัยการใช้งานและการประเมินกระบวนการที่เข้มงวดและตรงเป้าหมายมากขึ้น เพื่อให้วิธีการของ WASH ในอนาคตสามารถให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น การรายงานความรุนแรงของการติดเชื้อที่ไม่สอดคล้องกันเป็นการเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการกำหนดข้อมูลมาตรฐานขั้นต่ำที่ควรรวบรวมทั่วโลกใน STH เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลแบบรวมกันได้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ประมาณว่า 1.5 พันล้านคนติดเชื้อพยาธิที่ติดต่อทางดิน (STHs) ทั่วโลก การติดเชื้อซ้ำเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการถ่ายพยาธิ และการหยุดของการแพร่กระจายไม่น่าเป็นไปได้หากไม่มีความพยายามในการควบคุมเพิ่มเติม เช่น การปรับปรุงการเข้าถึงน้ำ การสุขาภิบาล และสุขอนามัย (WASH) และพฤติกรรม

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลของวิธีการ WASH เพื่อป้องกันการติดเชื้อ STH

วิธีการสืบค้น: 

เราใช้วิธีการค้นหา Cochrane แบบมาตรฐานและครอบคลุม วันที่ค้นหาล่าสุดคือ 19 ตุลาคม 2021

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมวิธีการเพื่อปรับปรุงการเข้าถึง WASH หรือแนวทางปฏิบัติในชุมชนที่ STH เป็นโรคประจำถิ่น เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) รวมถึงการทดลองกับกลุ่มควบคุมภายนอกที่ผู้เข้าร่วม (หรือกลุ่ม) ถูกจัดสรรให้กับวิธีการต่างๆ โดยใช้วิธีไม่สุ่ม (ไม่ใช่ RCTs) เราไม่รวมการศึกษาเชิงสังเกต ผลลัพธ์หลักของเราคือความชุกของการติดเชื้อ STH ความชุกของพยาธิแต่ละตัวเป็นผลลัพธ์รอง ได้แก่ Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, hookworm (Ancylostoma duodenale หรือ Necator americanus) หรือ Strongyloides stercoralis ความรุนแรงของการติดเชื้อซึ่งวัดจากจำนวนไข่ต่อกรัมของอุจจาระสำหรับแต่ละสปีชีส์ เป็นผลรองอีกประการหนึ่ง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนสองคนตรวจสอบชื่อเรื่องและบทคัดย่อและรายงานฉบับเต็มอย่างเป็นอิสระต่อกัน ดำเนินการคัดลอกข้อมูล และประเมินความเสี่ยงของอคติโดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงของอคติของ Cochrane สำหรับ RCTs และเครื่องมือ EPOC สำหรับการศึกษาที่ไม่ใช่ RCT เราใช้ random-effects meta-analysis เพื่อรวมค่าประมาณผลลัพธ์ เราใช้สถิติ I² ของ Moran เพื่อประเมินความแตกต่างและดำเนินการวิเคราะห์กลุ่มย่อยเพื่อสำรวจแหล่งที่มาของความแตกต่าง เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้แนวทาง GRADE

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมการศึกษา 32 ฉบับ (RCTs 16 ฉบับ และไม่ใช่ RCTs 16 ฉบับ) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 52,944 คนในการทบทวนวรรณกรรม การศึกษา 22 ฉบับ (RCTs 14 ฉบับ (ค่าประมาณผลลัพธ์ 16 ค่า) และ การศึกษา 8 ฉบับ ที่ไม่ใช่ RCT (ค่าประมาณ 11 ค่า)) รายงานเกี่ยวกับผลลัพธ์หลักของเรา ความชุกของการติดเชื้อ STH อย่างน้อย 1 สปีชีส์ การศึกษา 21 ฉบับ รายงานเกี่ยวกับความชุกของ A lumbricoides (RCTs 12 ฉบับ และ การศึกษาที่ไม่ใช่ RCT 9 ฉบับ); การศึกษา 17 ฉบับ รายงานความชุกของ T trichiura(RCTs 9 ฉบับ และ non-RCTs 8 ฉบับ); การศึกษา 18 ฉบับ รายวานความชุกของพยาธิปากขอ (RCTs 10 ฉบับ และ non-RCTs 8 ฉบับ); และ การศึกษา 1 ฉบับ รายงานความชุกของ S stercoralis (non-RCT 1 ฉบับ) การศึกษา 16 ฉบับ วัดความรุนแรงของการติดเชื้อสำหรับ STH แต่ละประเภท RCTs 10 ฉบับ และ non-RCTs 5 ฉบับ รายงานเกี่ยวกับความรุนแรงของการติดเชื้อ A lumbricoides; RCTs 8 ฉบับ และ non-RCTs 5 ฉบับ วัดความรุนแรงของการติดเชื้อ T trichiura ; และ RCTs 8 ฉบับ และ non-RCTs 5 ฉบับ วัดความรุนแรงของการติดเชื้อพยาธิปากขอ ไม่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงของการติดเชื้อ S stercoralis

การประมาณผลกระทบโดยรวมแสดงให้เห็นว่ามาตรการ WASH ภายใต้การศึกษาอาจส่งผลให้การติดเชื้อ STH ใดๆ ลดลงเล็กน้อย โดยมี Odds Ratio (OR) เท่ากับ 0.86 ในกลุ่ม RCTs (ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.74 ถึง 1.01; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) และ OR เท่ากับ 0.71 ในกลุ่มที่ไม่ใช่ RCTs (95% CI 0.54 ถึง 0.94; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) Meta-analyses ทั้ง 6 รายการที่ประเมินการติดเชื้อพยาธิแต่ละตัวในทั้ง RCTs และ non-RCTs ได้รวบรวมค่าประมาณผลลัพธ์ในทิศทางการป้องกัน แม้ว่า CIs ทั้งหมดจะคร่อมค่าความไม่แตกต่างไว้ ทำให้มีความเป็นไปได้ของความไม่แตกต่างหรือแม้แต่ผลกระทบที่เป็นอันตราย ความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำมากจนถึงปานกลาง แต่ละการศึกษาที่ประเมินความรุนแรงของการติดเชื้อแสดงให้เห็นหลักฐานที่หลากหลายในการสนับสนุน WASH การวิเคราะห์กลุ่มย่อยที่มุ่งเน้นไปที่ชุดย่อยเฉพาะเจาะจงของน้ำ การสุขาภิบาล และมาตรการด้านสุขอนามัยนั้นแทบไม่สามารถอธิบายได้ว่ามาตรการใดอาจดีกว่าวิธีอื่นๆ ข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงของการติดเชื้อ (เช่น จำนวนไข่ในอุจจาระ) ถูกรายงานโดยหลากหลายวิธีในการศึกษาต่างๆ ทำใหัไม่สามารถรวมผลลัพธ์นี้ได้

เราไม่พบการศึกษาใดๆ ที่รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อันเป็นผลจากมาตรการ WASH ภายใต้การศึกษาหรือจากการบริหารยาจำนวนมาก (MDA)

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 มกราคม 2023 Edit โดย ผกากรอง 26 มกราคม 2023

Tools
Information