การออกกำลังกายสำหรับอาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่างที่เกิดจากการอุดตันจากต่อมลูกหมาก

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

ผลของการออกกำลังกายที่มีต่ออาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่างในผู้ชายที่มีต่อมลูกหมากโตเป็นอย่างไร?

ความเป็นมา

เมื่อผู้ชายอายุมากขึ้นหลายคนจะมีปัญหาทางเดินปัสสาวะที่น่ารำคาญเช่น อาการปัสสาวะเล็ดและปัสสาวะบ่อยในตอนกลางวันหรือกลางคืน สาเหตุทั่วไปของอาการเหล่านี้คือการขยายตัวของต่อมลูกหมาก การรักษาปัญหานี้มีทั้งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต (เช่นการดื่มของเหลวน้อยลง) การใช้ยาและการผ่าตัด กิจกรรมทางกายซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหวที่เกิดจากกล้ามเนื้ออาจทำให้อาการเหล่านี้ดีขึ้น เราทำการรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อเปรียบเทียบว่าการออกกำลังกายเปรียบเทียบกับวิธีอื่น ๆเป็นอย่างไรในการรักษาอาการทางเดินปัสสาวะดังกล่าว

ลักษณะการศึกษา

เราได้รวมการศึกษา 6 การศึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้ชาย 652 คนซึ่งศึกษาการเปรียบเทียบการรักษาที่แตกต่างกันสี่แบบ การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบต่างๆของการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการดูแลตนเองกับการรอดูอาการ (ไม่มีการให้การรักษาที่เฉพาะเจาะจง) หรือกับการรักษาด้วยยา alpha-blocker

จากหลักฐานที่มีคุณภาพต่ำมากสำหรับผลลัพธ์ของคะแนนอาการสำหรับอาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่างและการหยุดการรักษาเนื่องจากผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์เราไม่แน่ใจว่าการออกกำลังกายจะช่วยผู้ชายที่มีอาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่างเนื่องจากการอุดตันของต่อมลูกหมากได้หรือไม่

คุณภาพของหลักฐาน

คุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำมากซึ่งหมายความว่าผลที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลการรวบรวมข้อมูล การวิจัยเพิ่มเติมมีแนวโน้มจะเปลี่ยนข้อสรุปนี้ได้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราให้คะแนนคุณภาพของหลักฐานสำหรับผลกระทบส่วนใหญ่ของการออกกำลังกายสำหรับ LUTS / BPO ต่ำมาก ดังนั้นเราจึงไม่แน่ใจว่าการออกกำลังกายมีผลต่อคะแนนอาการของ LUTS อัตราการตอบสนองการรักษาและการถอนตัวเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือไม่ ความเชื่อมั่นของเราในการประมาณการลดลงเนื่องจากข้อจำกัด ในการศึกษาความไม่สอดคล้องทางอ้อมและความไม่แม่นยำ ยังต้องการการวิจัยที่มีคุณภาพสูงเพิ่มเติม

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

อาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่างที่เกิดจากการอุดตันของต่อมลูกหมาก (LUTS/ BPO) เป็นอาการทางคลินิกที่พบบ่อยที่สุดอาการหนึ่งในผู้ชาย กิจกรรมทางกายอาจเป็นตัวเลือกแรกสำหรับการรักษา LUTS / BPO

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของการออกกำลังกายในการรักษาอาการทางเดินปัสสาวะส่วนล่างที่เกิดจากการอุดตันของต่อมลูกหมาก (LUTS / BPO)

วิธีการสืบค้น: 

เราทำการค้นหาฐานข้อมูลที่ครอบคลุมหลายฐานข้อมูล (CENTRAL, MEDLINE, Embase, Web of Science, LILACS, ClinicalTrials.gov และ WHO ICTRP) ตรวจสอบรายการอ้างอิงของบทความที่ดึงมา และบทคัดย่อจากประชุมด้วยมือโดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับภาษาของสิ่งพิมพ์หรือสถานะการตีพิมพ์ตั้งแต่เริ่มต้นฐานข้อมูลจนถึง 6 พฤศจิกายน 2018

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองทางคลินิกที่มีการควบคุมและควบคุมแบบสุ่มที่เผยแพร่และไม่ได้เผยแพร่ซึ่งมีผู้ชายที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น LUTS / BPO อยู่ในการศึกษา เราคัดการศึกษาที่ประวัติทางการแพทยคาดว่าสาเหตุของ LUTSไม่ใชจาก BPO หรือมีการบำบัดแบบลุกล้ำร่างกายก่อนหน้าการออกกำลังกายหรือที่ใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าออก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรมสองคน ประเมินความเหมาะสมของการศึกษา รวบรวมข้อมูล และประเมินความเสี่ยงของการมีอคติของการศึกษาที่รวบรวมนำเข้าอย่างเป็นอิสระต่อกัน เราประเมินผลลัพธ์หลัก (คะแนนอาการสำหรับ LUTS อัตราการตอบสนองซึ่งหมายถึงคะแนนอาการดีขึ้น 20% การถอนตัวจากการศึกษาเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์) และผลลัพธ์รอง (การเปลี่ยนแปลงการใช้ยา ความจำเป็นในการรักษาแบบ invasive ; ปริมาณปัสสาวะตกค้าง) เราได้ประเมินคุณภาพของหลักฐานที่ได้โดยวิธีการของเกรด (GRADE)

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษาหกชิ้นที่สุ่มตัวอย่างผู้ชาย 652 คนที่อายุมากกว่า 40 ปีที่มี LUTS ระดับปานกลางหรือรุนแรง การเปรียบเทียบที่แตกต่างกันสี่รายการมีดังนี้:

การออกกำลังกายเทียบกับการเฝ้าระวัง

RCT สองการศึกษาผู้เข้าร่วม 119 คน การออกกำลังกาย ได้แก่ ไทเก็กและการออกกำลังกายในอุ้งเชิงกราน หลักฐานโดยรวมมีคุณภาพต่ำมากและเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของการออกกำลังกายต่อคะแนนอาการของ LUTS (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) -8.1, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) -13.2 ถึง -3.1); อัตราการตอบสนอง (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 1.80, 95% CI 0.81 ถึง 4.02; ตอบสนองเพิ่มขึ้น 286 คนต่อ 1,000 คน, 95% CI น้อยลง 68 ถึงมากขึ้น 1079 คน); และการถอนตัวเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (RR 1.00, 95% CI 0.59 ถึง 1.69; ถอนตัวน้อยลง 0 คนต่อ 1,000 คน, 95% CI น้อยลง 205คนถึงมากขึ้น 345 คน)

กิจกรรมทางกายเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตนเองเทียบกับการเฝ้าระวังอาการ

การศึกษาแบบ RCT 2 การศึกษาที่มีผู้เข้าร่วม 362 คน การออกกำลังกายในอุ้งเชิงกรานเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการรักษา หลักฐานมีคุณภาพต่ำมากและเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลต่อคะแนนอาการของ LUTS (MD -6.2, 95% CI -9.9 ถึง -2.5); อัตราการตอบสนอง (RR 2.36, 95% CI 1.32 ถึง 4.21; ตอบสนองดีขึ้น 424 คนต่อ 1,000 คน, 95% CI ตอบสนองดีขึ้น 100 รายถึงตอบสนองดีขึ้น 1000 ราย); และการถอนตัวเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Risk difference 0.00, 95% CI -0.05 ถึง 0.06; ถอนตัวน้อยลง 65 คนต่อ 1,000 คน, 95% CI ถอนตัวน้อยลง 65 รายถึง 65 ราย)

การออกกำลังกายที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมลดน้ำหนักเทียบกับการเฝ้าระวังอาการ

การศึกษาแบบ RCT 1 การศึกษาที่มีผู้เข้าร่วม 130 คน การออกกำลังกายอย่างหนักซึ่งไม่ระบุประเภทเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการรักษา หลักฐานมีคุณภาพต่ำมากและเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลต่อคะแนนอาการของ LUTS (MD -1.1, 95% CI -3.5 ถึง 1.3); อัตราการตอบสนอง (RR 1.20, 95% CI 0.74 ถึง 1.94; ตอบสนองดีขึ้น 67 คนต่อ 1,000 คน, 95% CI ตอบสนองน้อยลง 87 รายถึงตอบสนองดีขึ้น 313 ราย); และการถอนตัวเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (RR 1.63, 95% CI 1.03 ถึง 2.57; ถอนตัวเพิ่ม 184 คนต่อ 1,000 คน, 95% CI ถอนตัวเพิ่ม 9 รายถึง 459 ราย)

การออกกำลังกายเทียบกับยา alpha-blockers

การศึกษาแบบ RCT 1 การศึกษาที่มีผู้เข้าร่วม 41 คนสุ่มระหว่างการออกกำลังกายในอุ้งเชิงกรานเทียบกับยา alphe-blockers หลักฐานมีคุณภาพต่ำมากและเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของคะแนนอาการของ LUTS (MD 2.8, 95% CI -0.9 ถึง 6.4) และอัตราการตอบสนอง (RR 0.80, 95% CI 0.55 ถึง 1.15; ตอบสนองน้อยลง 167 รายต่อ 1,000 ราย, 95% CI ตอบสนองน้อยลง 375 รายถึงตอบสนองมากขึ้น 125 ราย) หลักฐานมีคุณภาพต่ำสำหรับการถอนตัวเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ อัตราการถอนตัวไม่ต่างกันในแต่ละวิธีการรักษา (RR 0.86, 95% CI 0.06 ถึง 12.89; น้อยลง 7 รายต่อ 1,000 คน, 95% CI น้อยลง 49 รายถึงมากขึ้น 626 ราย)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย นพ.ศุภณัฏฐ์ ลุมพิกานนท์

Tools
Information