การย้ายตัวอ่อนสดเปรียบเทียบกับการย้ายตัวอ่อนแช่แข็งในการช่วยการเจริญพันธุ์

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

วิธีการการแช่แข็งทั้งหมดในการรักษา IVF และ ICSI ปลอดภัยและมีประสิทธิผลเมื่อเทียบกับการรักษา IVF และ ICSI แบบเดิมหรือไม่


ที่มาและความสำคัญ

ตามปกติแล้วการปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF) หรือการฉีดอสุจิในช่องท้อง (ICSI) ประกอบด้วยการย้ายตัวอ่อนสดโดยตรงหลังจากการกระตุ้นรังไข่อย่างมาก ซึ่งใช้เพื่อเก็บไข่ออกมาในขั้นตอนของ IVF/ICSI ในการรักษา IVF/ICSI แบบเดิมการย้ายตัวอ่อนสดอาจตามมาด้วยการย้ายตัวอ่อนแช่แข็งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบต่อ ๆ ไปเมื่อมีตัวอ่อนเพียงพอ อีกวิธีหนึ่งคือ สามารถเลือกที่จะ 'แช่แข็งทั้งหมด' ตัวอ่อนที่เหมาะสมและย้ายตัวอ่อนที่แช่แข็งในรอบถัดไปเท่านั้น ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าวิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' ในวิธีการ "แช่แข็งทั้งหมด" ตัวอ่อนทั้งหมดจะถูกแช่แข็งเพื่อย้ายในเวลาต่อมาเมื่อรังไข่ไม่ได้รับการกระตุ้น ดังนั้น วิธีนี้จึงสามารถลดความเสี่ยงของภาวะ ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS, การตอบสนองต่อยารักษาภาวะเจริญพันธุ์มากเกินไป) เนื่องจาก OHSS มีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ การศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าการตอบสนองของฮอร์โมนสตรีต่อยารักษาภาวะเจริญพันธุ์อาจส่งผลต่อเยื่อบุมดลูกทำให้ตัวอ่อนฝังตัวได้ยาก ดังนั้นจึงอาจเป็นประโยชน์ในการแช่แข็งตัวอ่อนและย้ายตัวอ่อนในภายหลังเมื่อเยื่อบุมดลูกไม่ได้รับผลกระทบจากยารักษาภาวะเจริญพันธุ์

ในทศวรรษที่ผ่านมา มีคลินิกจำนวนมากขึ้นได้ใช้วิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' เป็นวิธีการการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติ ในทางปฏิบัติ วิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' และวิธีการแบบเดิมอาจแตกต่างกันไปในทางเทคนิค

เราเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของวิธีการรักษาเหล่านี้ในสตรีที่ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์


ลักษณะของการศึกษา

เราตรวจสอบงานวิจัยทั้งหมดที่ตีพิมพ์ในวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2020

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุม 15 รายการ (การทดลองที่แต่ละคนมีโอกาสเท่ากันที่จะได้รับเลือกให้รับการรักษาหรือผู้เปรียบเทียบ) ในการทบทวนวรรณกรรม เราสามารถรวมและวิเคราะห์ผลของการทดลอง 8 รายการโดยมีสตรีทั้งหมด 4712 คน

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในอัตราการเกิดมีชีพสะสมและอัตราการตั้งครรภ์ต่อเนื่อง ระหว่างวิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' กับวิธีการ IVF/ICSI แบบเดิม ผลการวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าหากอัตราการเกิดมีชีพสะสมอยู่ที่ 58% ตามวิธีการ IVF/ICSI แบบเดิม อัตราตามวิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' จะอยู่ระหว่าง 57% ถึง 63% การไม่ดำเนินการย้ายตัวอ่อนสด ที่ทำในวิธีการการแช่แข็งทั้งหมดอาจลดความเสี่ยง OHSS สำหรับสตรีที่เสี่ยงต่อ OHSS ผลการวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าหากอัตรา OHSS อยู่ที่ 3% ตามวิธีการ IVF/ICSI แบบเดิม อัตราหลังจากใช้วิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' จะเท่ากับ 1% เราไม่แน่ใจว่าวิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' มีผลต่อความเสี่ยงของการแท้งบุตร อัตราการตั้งครรภ์แฝด และระยะเวลาถึงการตั้งครรภ์เมื่อเทียบกับ IVF/ICSI แบบเดิมหรือไม่

นอกจากนี้เรายังประเมินความแตกต่างของความเสี่ยงสำหรับแม่และเด็ก วิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อความผิดปกติของความดันโลหิตสูงในการตั้งครรภ์ ความเสี่ยงของการมีทารกตัวใหญ่กว่าอายุครรภ์ และอาจส่งผลให้น้ำหนักแรกเกิดของทารกที่คลอดสูงขึ้น ต้องใช้ความระมัดระวังในการสรุปผล เนื่องจากการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับจำนวนเหตุการณ์ที่ต่ำมาก


คุณภาพของหลักฐาน

หลักฐานมีคุณภาพปานกลางสำหรับอัตราการเกิดมีชีพสะสมและคุณภาพต่ำสำหรับผลลัพธ์ด้านความปลอดภัย คุณภาพที่ต่ำ โดยทั่วไปเกิดจากความไม่แม่นยำอย่างรุนแรงจากการที่มีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างน้อย ความแตกต่างอย่างมากที่ไม่สามารถอธิบายได้ ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์ในการทดลองแตกต่างกันอย่างกว้างขวางและเนื่องจากความเสี่ยงของอคติในการทดลองที่รวมอยู่

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราพบหลักฐานคุณภาพปานกลางที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการหนึ่งอาจไม่เหนือกว่าอีกวิธีการหนึ่ง ในอัตราการเกิดมีชีพสะสมและอัตราการตั้งครรภ์ต่อเนื่อง ความเสี่ยงของ OHSS อาจลดลงในวิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' จากผลการศึกษาเราไม่สามารถวิเคราะห์เวลาถึงการตั้งครรภ์ได้ ระยะเวลามีแนวโน้มที่จะสั้นลงโดยวิธีการ IVF/ICSI แบบเดิมกับการย้ายตัวอ่อนสดในกรณีที่มีอัตราการเกิดมีชีพสะสมใกล้เคียงกันเนื่องจากการย้ายตัวอ่อนช้าในวิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' สำหรับความเสี่ยงของความดันโลหิตสูงของมารดาในการตั้งครรภ์ การมีทารกอายุครรภ์น้ำหนักมากกว่าอายุครรภ์ และน้ำหนักแรกเกิดสูงขึ้น อาจเพิ่มขึ้นตามวิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' เราไม่แน่ใจว่าวิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' ช่วยลดความเสี่ยงของการแท้งบุตร อัตราการตั้งครรภ์แฝด หรือการมีทารกน้ำหนักน้อยเมื่อเทียบกับอายุครรภ์ เมื่อเทียบกับ IVF/ICSI ทั่วไป

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF) หรือการฉีดอสุจิในช่องท้อง (ICSI) โดยทั่วไปประกอบด้วยการย้ายตัวอ่อนสด อาจตามด้วยการย้ายตัวอ่อนแช่แข็งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบต่อ ๆ ไป อีกทางเลือกหนึ่งคือการแช่แข็งตัวอ่อนที่เหมาะสมทั้งหมดและย้ายตัวอ่อนที่เก็บรักษาด้วยความเย็นในรอบต่อ ๆ ไปเท่านั้น ซึ่งเรียกว่าวิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' นี่เป็นการปรับปรุงครั้งแรกของ Cochrane Review เกี่ยวกับการเปรียบเทียบนี้

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของวิธีการแช่แข็งทั้งหมดเมื่อเทียบกับวิธีการ IVF/ICSI แบบเดิมในสตรีที่ได้รับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น Cochrane Gynecology and Fertility Group Trials Register, CENTRAL, MEDLINE, Embase, PsycINFO, CINAHL และทะเบียนการทดลองที่กำลังดำเนินการ 2 แหล่ง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงวันที่ 23 กันยายน 2020 เพื่อค้นหาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงของสิ่งพิมพ์ที่พบ และติดต่อผู้นิพนธ์การศึกษาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

ผู้วิจัย 2 คน (TZ และ MZ) ได้เลือกการศึกษาเพื่อรวบรวม ประเมินความเสี่ยงของอคติและคัดลอกข้อมูลการศึกษาโดยอิสระต่อกัน เราได้รวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม เปรียบเทียบวิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' กับวิธีการ IVF/ICSI แบบเดิมรวมถึงการย้ายตัวอ่อนในสตรีที่ได้รับ IVF หรือ ICSI

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผลลัพธ์หลักคืออัตราการเกิดมีชีพสะสมและภาวะ ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) ผลลัพธ์รอง ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผล (รวมถึงอัตราการตั้งครรภ์ต่อเนื่องและอัตราการตั้งครรภ์ทางคลินิก) ระยะเวลาถึงการตั้งครรภ์ และผลลัพธ์ทางสูติกรรม ปริกำเนิดและทารกแรกเกิด

ผลการวิจัย: 

เราได้รวมการศึกษา 15 รายการไว้ในการทบทวนอย่างเป็นระบบ และการศึกษา 8 รายการศึกษาในสตรีทั้งหมด 4712 คนในการวิเคราะห์เมตต้า หลักฐานโดยรวมมีคุณภาพปานกลางถึงต่ำ เราให้คะแนนผลลัพธ์ทั้งหมดและลดระดับลงเนื่องจากความเสี่ยงของการมีอคติที่ร้ายแรง ความไม่แม่นยำที่รุนแรงและความแตกต่างอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถอธิบายได้ ความเสี่ยงของอคติเกี่ยวข้องกับความไม่ชัดเจนของการปกปิดผู้วิจัยสำหรับผลลัพธ์เบื้องต้นของการศึกษาในระหว่าง interim analysis, ข้อผิดพลาดของหน่วยวิเคราะห์ และไม่มีกฎการยุติการศึกษาที่เพียงพอ ไม่มีหลักฐานที่มีคุณภาพสูงตามการประเมินโดยใช้เกณฑ์ของเกรด (GRADE) สำหรับผลลัพธ์หลักของเรา ดังนั้นเราจึงกล่าวถึงผลลัพธ์ที่พบโดยใช้ข้อความที่มีความระมัดระวัง

อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในอัตราการเกิดมีชีพสะสมระหว่างวิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' กับวิธีการ IVF/ ICSI แบบเดิม (Odds ratio (OR) 1.08, 95% CI 0.95 ถึง 1.22; I 2 = 0%; 8 RCTs, สตรี 4712 คน; หลักฐานคุณภาพปานกลาง) สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าสำหรับอัตราการเกิดมีชีพสะสม 58% ตามวิธีการแบบเดิม อัตราการเกิดที่มีชีพสะสมตามวิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' จะอยู่ระหว่าง 57% ถึง 63%

สตรีอาจเกิด OHSS น้อยลงหลังจากวิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' เมื่อเทียบกับวิธีการ IVF/ICSI แบบเดิม (OR 0.26, 95% CI 0.17 ถึง 0.39; I 2 = 0%; 6 RCTs, สตรี 4478 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำ) ข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าสำหรับอัตรา OHSS ที่ 3% ตามวิธีการแบบเดิม อัตราตามวิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' จะเท่ากับ 1%

อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่าง 2 วิธีการในอัตราการตั้งครรภ์สะสมต่อเนื่อง (หรือ 0.95, 95% CI 0.75 ถึง 1.19; I 2 = 31%; 4 RCTs, สตรี 1245 คน; หลักฐานคุณภาพปานกลาง)

เราวิเคราะห์เวลาถึงการตั้งครรภ์ไม่ได้ จากลักษณะของวิธีการ เวลาถึงการตั้งครรภ์จะสั้นกว่าในวิธีการแบบเดิม เทียบกับวิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' เมื่ออัตราการเกิดมีชีพสะสมพอๆกัน เนื่องจากการย้ายตัวอ่อนถูกเลื่อนออกไปในวิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' เราไม่แน่ใจว่าวิธีการทั้ง 2 แตกต่างกันในอัตราการแท้งสะสมหรือไม่ เนื่องจากหลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก (Peto OR 1.06, 95% CI 0.72 ถึง 1.55; I 2 = 55%; 2 RCTs, สตรี 986 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) และอัตราการตั้งครรภ์แฝดสะสม (Peto OR 0.88, 95% CI 0.61 ถึง 1.25; I2 = 63%; 2 RCTs, สตรี 986 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) ความเสี่ยงของความดันโลหิตสูงในการตั้งครรภ์ (Peto OR 2.15, 95% CI 1.42 ถึง 3.25; I2 = 29%; 3 RCTs, สตรี 3940 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำ) การมีทารกใหญ่เมื่อเทียบกับอายุครรภ์ (Peto OR 1.96, 95% CI 1.51 ถึง 2.55; I 2 = 0%; 3 RCTs, สตรี 3940 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำ) และน้ำหนักแรกเกิดของเด็กสูงขึ้น (ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง (MD) 127 กรัม 95% CI 77.1 ถึง 177.8 ; I 2 = 0%; 5 RCTs, 1607 singletons; หลักฐานคุณภาพปานกลาง) อาจเพิ่มขึ้นตามวิธีการ 'แช่แข็งทั้งหมด' เราไม่แน่ใจว่าทั้งสองวิธีการมีความแตกต่างในความเสี่ยงที่จะมีทารกตัวเล็กเมื่อเทียบกับอายุครรภหรือไม่ เนื่องจากหลักฐานมีคุณภาพต่ำ (Peto OR 0.82, 95% CI 0.65 ถึง 1.05; I2 = 64%; 3 RCTs, สตรี 3940 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำ)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 กุมภาพันธ์ 2021

Tools
Information