การเสริมธาตุสังกะสีในการรักษาโรคหัดในเด็ก

คำถามของการทบทวน

ผลของการเสริมธาตุสังกะสีในการรักษาเด็กที่เป็นโรคหัดเป็นอย่างไร

ความเป็นมา

โรคหัดมีจำนวนลดลงทั่วโลกในทศวรรษที่ผ่านมา แต่ยังมีการระบาดใหญ่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้ต่ำ สังกะสีเป็นธาตุอาหารสำคัญที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันโรคของร่างกาย การขาดธาตุสังกะสีพบได้บ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องศึกษาผลของการเสริมธาตุสังกะสีในการควบคุมอาการของโรคหัดในเด็ก

ผู้ทบทวนมุ่งที่จะประเมินหลักฐานในปัจจุบันจากการศึกษาที่มีการตีพิมพ์ผลของการเสริมธาตุสังกะสีในการรักษาโรคหัดในเด็ก

ช่วงเวลาที่ค้นหา

โดยการสืบค้นถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017 นี่คือการปรับปรุงการทบทวนที่เผยแพร่ครั้งแรก ในปี 2015 ไม่มีรวมการศึกษาใหม่สำหรับการปรับปรุงนี้

ลักษณะของการศึกษา

มี 1 การศึกษาแบบสุ่มที่มีขนาดเล็ก (เด็ก 85 คน) เปรียบเทียบการเสริมธาตุสังกะสีเมื่อเทียบกับยาหลอกในเด็กที่เป็นโรคหัดและปอดบวม เด็ก 85 คนได้รับการรักษาประคับประคองและได้รับวิตามินเอ โดยศึกษาในประเทศอินเดีย และได้รับทุนจากมูลนิธิสุขภาพเด็กสหรัฐอเมริกา (the Child Health Foundation USA) และมูลนิธิเนสท์เล่

ผลลัพธ์สำคัญ

การศึกษามีขนาดเล็ก และไม่ได้ให้ข้อมูลเพียงพอเพื่อสรุปว่า ธาตุสังกะสีมีผลต่ออัตราการตายเมื่อเทียบกับยาหลอก แม้ว่าไม่มีรายงานผลข้างเคียง แต่หลักฐานไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าการเสริมธาตุสังกะสีจะช่วยให้อาการของหัดในเด็กดีขึ้นได้ จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบประโยชน์หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น

คุณภาพของหลักฐาน

คุณภาพของหลักฐานต่ำมาก

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

นอกจากนี้ไม่สามารให้ข้อสรุปใด ๆ ได้แน่ชัดจากการทบทวนนี้เกี่ยวกับผลของการเสริมธาตุสังกะสีต่อผลลัพธ์ทางคลินิกของเด็กที่เป็นโรคหัดเนื่องจากหลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะยืนยัน หรือคัดค้านผลของการเสริมธาตุสังกะสีในเด็กที่เป็นโรคหัด

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคหัดเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายในวัยเด็กทั่วโลก แม้ความครอบคลุมของวัคซีนป้องกันโรคจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ธาตุสังกะสีมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันโรคในร่างกาย ดังนั้นการเสริมธาตุสังกะสีให้แก่เด็กที่มีภาวะขาดสังกะสีจะเพิ่มปริมาณของสังกะสี และน่าจะสามารถลดช่วยการเจ็บป่วยและการตายจากโรคหัดลงได้ นี่คือการปรับปรุงรีวิวที่เผยแพร่ครั้งแรก ในปี 2015

วัตถุประสงค์: 

การประเมินผลของการเสริมธาตุสังกะสีในการลดการเจ็บป่วยและการตายในเด็กที่เป็นโรคหัด

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา CENTRAL (03 2017 กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2), MEDLINE (1946 ถึง 03 กุมภาพันธ์ 2560), Embase (1974 ถึง 03 กุมภาพันธ์ 2560), CINAHL (1981 ถึง 03 กุมภาพันธ์ 2560) LILACS (1982 ถึง 03 กุมภาพันธ์ 2560),Web of Science (1985 ถึง 03 กุมภาพันธ์ 2560), และ BIOSIS Previews (1985 ถึง 27 2557 มิถุนายน) นอกจากนี้ยังค้น ClinicalTrials.gov, the Australian New Zealand Clinical Trials Registry และ the World Health Organization (WHO) International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) จนถึง 03 กุมภาพันธ์ 2017 เพื่อค้นหาการศึกษาที่กำลังทำอยู่และยังไม่ได้ตีพิมพิ์เผยแพร่

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การศึกษาแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมควบคุม (RCT) และ quasi-RCTs ที่ประเมินผลของธาตุสังกะสีในการลดการเจ็บป่วยและการตายในเด็กที่เป็นโรคหัด

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนสองคนประเมินการศึกษาผลลัพธ์ และลักษณะอื่น ๆ ของการศึกษาโดยใช้ฟอร์มข้อมูลมาตรฐานอย่างเป็นอิสระ ใช้อัตราความเสี่ยง (risk ratio, RR) และอัตราส่วนอันตราย (hazard ratio, HR) เป็นการวัดผลที่มีช่วงความเชื่อมั่น 95% (confidence intervals, CI) รวมการศึกษาเพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้น และไม่ได้ทำ meta-analysis.

ผลการวิจัย: 

ไม่พบการศึกษาใหม่สำหรับการปรับปรุงครั้งนี้ มี 1 RCT ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก การศึกษาmeในxitgmLอินเดีย เด็กรวม 85 คนที่ได้รับการวินิจฉัยด้วยโรคหัดและปอดบวม การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีความแตกต่างในแง่การเสียชีวิตระหว่างเด็กที่เป็นโรคหัดและปอดบวม ที่ี่ได้รับธาตุสังกะสีเสริมและเด็กที่ได้รับยาหลอก (RR 0.34, 95% CI 0.01 8.14) ไม่มีความแตกต่างในระยะเวลาที่ไข้ลงระหว่างเด็กที่ได้เสริมธาตุสังกะสีและเด็กที่ไม่ได้ (HR 95% CI 0.67 1.74) ไม่มีรายงานผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาในกลุ่มใด คุณภาพโดยรวมของหลักฐานต่ำมาก

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ ผกากรอง ลุมพิกานนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 สิงหาคม 2017

Tools
Information