ผลการวิจัยไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนเกี่ยวกับผลของศิลปะบำบัดสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม

หัวข้อ
ศิลปะบำบัดสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม

ความเป็นมา

ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะปกติที่ส่งผลต่อความจำของผู้คน นอกจากนี้ยังสามารถส่งผลต่อความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของบุคคลนั้น ทั่วโลกพบว่าภาวะสมองเสื่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพและสังคม การรักษาบางประเภทนอกเหนือจากยาอาจช่วยผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมได้

ศิลปะบำบัดเป็นการบำบัดทางจิตประเภทหนึ่ง ซึ่งหมายถึงการรักษาปัญหาทางจิตใจและพฤติกรรม ศิลปะสามารถใช้เป็นวิธีในการแสดงออกและสื่อสารความคิดและความรู้สึก จุดมุ่งหมายของนักศิลปะบำบัดคือการทำงานร่วมกับผู้ป่วยในรูปแบบที่ช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงและ 'เติบโต' ในระดับบุคคล การบำบัดประเภทนี้ทำได้โดยใช้วัสดุศิลปะในกระบวนการบำบัดภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

ลักษณะของการศึกษา

เราสืบค้นการวิจัยเชิงทดลองของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่ได้รับ ศิลปะบำบัดเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติและการทำกิจกรรมอื่นๆ เราศึกษาผลของศิลปะบำบัดที่มีต่อความจำและการคิด อารมณ์ ความผาสุก พฤติกรรมทางสังคม และคุณภาพชีวิต เรายังพิจารณาผลกระทบด้านลบและต้นทุนของศิลปะบำบัดด้วย เราพบการศึกษาวิจัย 2 รายการ ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 88 คน ได้ผลลัพธ์จากผู้ร่วมวิจัยจำนวน 60 คน มีการศึกษา 1 รายการ เปรียบเทียบการบำบัดด้วยศิลปะแบบกลุ่มกับกิจกรรมการคำนวณอย่างง่ายในระยะเวลา 12 สัปดาห์ อีกหนึ่งการศึกษาเปรียบเทียบการบำบัดด้วยศิลปะแบบกลุ่มกับกิจกรรมสันทนาการในระยะเวลา 40 สัปดาห์ หลักฐานงานวิจัยเป็นปัจจุบัน ถึงเดือนตุลาคม 2017

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

การศึกษาทั้ง 2 รายการนี้ไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในด้านความจำหรือผลลัพธ์อื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบศิลปะบำบัดกับกิจกรรมอื่นๆ

คุณภาพของหลักฐาน

การศึกษาถูกจำกัดด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้คุณภาพของการวิจัยลดลง ซึ่งถือว่ามีคุณภาพในระดับ 'ต่ำมาก' ด้วยวิธีการที่ใช้ในการประเมินคุณภาพงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับแพร่หลาย การศึกษาแต่ละเรื่องใช้ศิลปะบำบัดประเภทต่างๆ ทำให้ยากต่อการดูผลลัพธ์โดยรวมทั้งหมดพร้อมกัน งานวิจัยหนึ่งเรื่องมีอัตราของผู้ที่ไม่สามารถอยู่ในกระบวนการวิจัยจนสิ้นสุดการทดลองที่กำหนดไว้ในระดับสูง การศึกษานี้มีผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยขนาดเล็ก ซึ่งทำให้ยากต่อการตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิจัย นอกจากนี้ยังทำให้ยากที่จะทราบว่าจะได้ผลเหมือนกันในกลุ่มคนจำนวนมากขึ้นหรือไม่ การบำบัดด้วยศิลปะเป็นเรื่องยากที่จะทดสอบถึงผลลัพธ์ของมัน

ต้องการงานวิจัยเพิ่มเติม มีข้อมูลไม่เพียงพอจากงานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับผลของศิลปะบำบัดสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม การทบทวนวรรณกรรมนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการวิจัยในประเด็นนี้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานไม่เพียงพอเกี่ยวกับประสิทธิภาพของศิลปะบำบัดสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม การศึกษาที่มีขนาดใหญ่เพียงพอและมีคุณภาพสูงโดยใช้เครื่องมือประเมินผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

British Association of Art Therapists ได้นิยามศิลปะบำบัด ว่า: "รูปแบบของจิตบำบัดที่ใช้สื่อศิลปะเป็นวิธีการหลักในการสื่อสาร ผู้รับบริการที่ได้รับการส่งต่อให้มาพบกับนักศิลปะบำบัดไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือทักษะทางศิลปะ นักศิลปะบำบัดไม่ได้ให้ความสำคัญหลักกับการสร้างสรรค์ความงามหรือการประเมินวินิจฉัยภาพของผู้ใช้บริการ จุดมุ่งหมายโดยรวมของผู้ปฏิบัติงานคือการช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงและเติบโตในระดับบุคคลผ่านการใช้วัสดุศิลปะในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง” ในอดีต ภาพวาดและการระบายสีได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนที่มีประโยชน์ต่อกระบวนการบำบัดเฉพาะทางทางจิตเวชและทางจิตวิทยา และเป็นที่ได้รับการยอมรับในสาขาวิชาทางการแพทย์และประสาทวิทยา

โดยทั่วไปการบำบัดด้วยศิลปะได้รับการพิจารณาว่าเป็นการบำบัดเพื่อจัดการกับอาการของภาวะสมองเสื่อม เนื่องจากอาจช่วยชะลอความเสื่อมของการรู้คิด จัดการกับอาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ท้าทายทางจิตสังคม และเพิ่มคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์: 

เพื่อทบทวนผลของศิลปะบำบัดที่ใช้เป็นการรักษาเสริมสำหรับภาวะสมองเสื่อมเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลตามมาตรฐานและการบำบัดด้วยรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทางเภสัชวิทยา

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นหางานวิจัยเชิงทดลองจาก ALOIS - the Cochrane Dementia and Cognitive Improvement Group's Specialized Register - เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2014, 20 มีนาคม 2015, 15 มกราคม 2016, 4 พฤศจิกายน 2016 และ 4 ตุลาคม 2017 นอกจากนี้เรายังสืบค้นวรรณกรรมที่เผยแพร่ในวงจำกัดและติดต่อผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้และผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม หรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมทั้งหมดที่ศึกษาผลของศิลปะบำบัดเป็นวิธีการบำบัดสำหรับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คน คัดลอกข้อมูลโดยอิสระต่อกัน เราสำรวจเครื่องมือที่ใช้ประเมินการรู้คิด อารมณ์ และความผาสุกทางอารมณ์ การทำหน้าที่ทางสังคม พฤติกรรม และคุณภาพชีวิต

ผลการวิจัย: 

เราพบการศึกษา 2 รายการ ที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 60 คน (จากการสุ่ม 88 คน) ในกลุ่มทดลอง (n = 29) และกลุ่มควบคุมที่มีการทำกิจกรรม (n = 31) มีการศึกษา 1 รายการ เปรียบเทียบการบำบัดด้วยศิลปะแบบกลุ่มกับกิจกรรมการคำนวณอย่างง่ายในระยะเวลา 12 สัปดาห์ อีกหนึ่งการศึกษาเปรียบเทียบการบำบัดด้วยศิลปะแบบกลุ่มกับกิจกรรมสันทนาการในระยะเวลา 40 สัปดาห์ ไม่สามารถรวมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์จากการศึกษาที่รวบรวมได้ เนื่องจากความแตกต่างในแง่ของความแตกต่างในรูปแบบกิจกรรมศิลปะบำบัด รูปแบบที่ใช้ในกลุ่มควบคุม และการเลือกเครื่องมือประเมินผลลัพธ์

ในการศึกษาทั้ง 2 รายการ ไม่มีรายงานการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในการประเมินผลลัพธ์ที่สำคัญ จากการให้คะแนนของ GRADE เราตัดสินคุณภาพของหลักฐานสำหรับการประเมินผลลัพธ์เหล่านี้ว่า 'ต่ำมาก'

บันทึกการแปล: 

แปลโดย สมพร รุ่งเรืองกลกิจ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 2 กรกฎาคม 2021

Tools
Information