การสนับสนุนทางโทรศัพท์สำหรับสตรีระหว่างตั้งครรภ์และ 6 สัปดาห์แรกหลังคลอด

การสนับสนุนทางโทรศัพท์อาจเป็นประโยชน์สำหรับสตรีที่มีปัญหาเฉพาะในระหว่างตั้งครรภ์และในช่วงหกสัปดาห์แรกหลังคลอด แต่ยังไม่ชัดเจนว่าวิธีการใดที่อาจเป็นประโยชน์ ไม่มีประสิทธิผล และอาจเป็นอันตรายได้

การสื่อสารทางโทรศัพท์ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นในรูปแบบของการสนับสนุนการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งวิธีการใช้โทรศัพท์เป็นหลักนั้นปัจจุบันนิยมใช้ในงานด้านผดุงครรภ์

ในการทบทวนวรรณกรรมนี้เราได้รวบรวมนำเข้าผลลัพธ์จากการทดลองแบบสุ่ม 27 การศึกษาในสตรีมากกว่า 12,000 คน การทดลองทั้งหมดประเมินการสนับสนุนทางโทรศัพท์เปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ (ไม่มีการสนับสนุนทางโทรศัพท์เพิ่มเติม) ใน 2 การทดลองนั้นสตรีได้รับข้อความอัตโนมัติ เราไม่ได้ระบุการทดลองใด ๆ ที่เปรียบเทียบความแตกต่างของการสนับสนุนทางโทรศัพท์ประเภทต่างๆ (ตัวอย่าง เช่น การส่งข้อความกับการโทรแบบตัวต่อตัว) การทดลองทั้งหมดยกเว้นหนึ่งการทดลองได้ดำเนินการในพื้นที่ที่มีทรัพยากรสูง การศึกษาส่วนใหญ่ประเมินการสนับสนุนผ่านการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างสตรีและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ แม้ว่ามีจำนวนการทดลองจำนวนไม่มากที่รวมการสนับสนุนทางโทรศัพท์จากเพื่อน ผลลัพธ์จำนวนมากที่อธิบายไว้ในการทบทวนวรรณกรรมนี้มาจากผลการศึกษาจากเพียง 1 หรือ 2 การศึกษา ในภาพรวมนั้น ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกันและสรุปไม่ได้ การสนับสนุนทางโทรศัพท์อาจเพิ่มความพึงพอใจโดยรวมของสตรีในการดูแลระหว่างตั้งครรภ์และช่วงหลังคลอด ถึงแม้ว่าผลการศึกษาในทั้ง 2 ช่วงนั้นมาจากเพียง 2 การศึกษา ไม่มีหลักฐานที่สอดคล้องกันที่ยืนยันว่าการสนับสนุนทางโทรศัพท์ช่วยลดความวิตกกังวลในระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอดทารก หลักฐานจาก 2 การศึกษาแสดงให้เห็นว่าสตรีที่ได้รับการสนับสนุนมีคะแนนภาวะซึมเศร้าโดยเฉลี่ยต่ำกว่าในช่วงหลังคลอด แต่ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าสตรีที่ได้รับการสนับสนุนมีโอกาสน้อยที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า ผลลัพธ์จากการทดลองที่ส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านการสนับสนุนทางโทรศัพท์ก็ไม่สอดคล้องกัน แม้ว่าจะมีหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่าการสนับสนุนทางโทรศัพท์อาจเพิ่มระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าสตรีที่ได้รับการสนับสนุนทางโทรศัพท์มีโอกาสน้อยที่จะสูบบุหรี่เมื่อสิ้นสุดการตั้งครรภ์หรือในช่วงหลังคลอด

สำหรับผลลัพธ์ของทารก เช่น การคลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักแรกเกิดของทารก โดยรวมแล้วมีหลักฐานเพียงเล็กน้อย มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างกลุ่มสำหรับความผิดปกติของทารกแรกเกิด

ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับประโยชน์ของการสนับสนุนทางโทรศัพท์และแม้จะมีผลการศึกษาไปในทางที่ดี แต่ก็มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะแนะนำการสนับสนุนทางโทรศัพท์เป็นกิจวัตรสำหรับสตรีที่รับบริการผดุงครรภ์

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ผลการศีกษายังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับประโยชน์ของการสนับสนุนทางโทรศัพท์ ถึงแม้ผลการศึกษามีแนวโย้โน้มไปในทางที่ดี แต่มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะแนะนำวิธีการสนับสนุนทางโทรศัพท์เป็นกิจวัตรสำหรับสตรีที่รับบริการผดุงครรภ์ เพราะหลักฐานจากการทดลองที่นำเข้ามาไม่มีทั้งความน่าเชื่อถือและความแน่นอน แม้ว่าจะพบประโยชน์ในแง่ของคะแนนภาวะซึมเศร้าที่ลดลง ระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และความพึงพอใจโดยรวมที่เพิ่มขึ้น แต่การทดลองในปัจจุบันไม่ได้ให้หลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะรับประกันการลงทุนในทรัพยากรต่าง ๆ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การสื่อสารทางโทรศัพท์ได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าเป็นรูปแบบการสนับสนุนที่มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ มีหลักฐานบางอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนทางโทรศัพท์อาจเป็นประโยชน์ในด้านการดูแลมารดาโดยเฉพาะ เช่น เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสำหรับสตรีที่เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปัจจุบันมีการใช้วิธีการทางโทรศัพท์มากมายหลายประเภทในการผดุงครรภ์ ดังนั้น จึงควรมีการตรวจสอบอย่างทันท่วงทีว่าวิธีการใดที่อาจเป็นประโยชน์ ไม่มีประสิทธิผล และอาจเป็นอันตราย

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของการสนับสนุนทางโทรศัพท์ระหว่างตั้งครรภ์และ 6 สัปดาห์แรกหลังคลอดเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติต่อผลลัพธ์ของมารดาและทารก

วิธีการสืบค้น: 

คณะผู้วิจัยค้นหาแหล่งมูลจากทะเบียนของ the Cochrane Pregnancy and Childbirth Group 's Trial Register (ถึงวันที่ 23 มกราคม 2013) และรายการเอกสารอ้างอิงจากการศึกษาที่นำเข้า

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราได้รวบรวมนำเข้าการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบการสนับสนุนทางโทรศัพท์กับการดูแลตามปกติหรือกับวิธีการอื่น ๆ ที่มุ่งเป้าไปที่สตรีตั้งครรภ์และสตรีใน 6 สัปดาห์แรกหลังคลอด

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวน 3 คนประเมินการศึกษาที่ถูกระบุโดยใช้กลยุทธ์การสืบค้น ดำเนินการดึงข้อมูล และประเมินความเสี่ยงของอคติโดยอิสระต่อกัน ข้อมูลถูกนำเข้าโดยผู้ประพันธ์การทบทวนหนึ่งคนและตรวจสอบโดยคนที่ 2 เราติดต่อผู้ประพันธ์ทดลองเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการหรือผลลัพธ์ในกรณีที่จำเป็น

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม 27 การศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 12,256 คน การทดลองทั้งหมดประเมินการสนับสนุนทางโทรศัพท์เปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ (ไม่มีการสนับสนุนทางโทรศัพท์เพิ่มเติม) เราไม่ได้ระบุการทดลองใด ๆ ที่เปรียบเทียบควาามแตกต่างของการสนับสนุนทางโทรศัพท์ประเภทต่างๆ (ยกตัวอย่าง เช่น การส่งข้อความกับการโทรแบบตัวต่อตัว) การทดลองทั้งหมดยกเว้นหนึ่งการทดลองได้ดำเนินการในพื้นที่ที่มีทรัพยากรสูง การศึกษาส่วนใหญ่ประเมินการสนับสนุนผ่านการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างสตรีและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ แม้ว่ามีจำนวนการทดลองจำนวนไม่มากที่รวมการสนับสนุนทางโทรศัพท์จากเพื่อน ใน 2 การทดลองนั้นสตรีได้รับข้อความอัตโนมัติ วิธีการหลายๆ อย่างมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ด้านพฤติกรรม เช่น การเลิกสูบบุหรี่และการกำเริบของโรค (7 การทดลอง) หรือการให้นมแม่อย่างต่อเนื่อง (7 การทดลอง) การศึกษาอื่น ๆ ประเมินการสนับสนุนที่มีวัตถุประสงค์ไปที่สตรีที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอด (2 การทดลอง) หรือการคลอดก่อนกำหนด (2 การทดลอง) วิธีอื่น ๆ ที่เหลือถูกการออกแบบมาเพื่อให้การสนับสนุนและคำแนะนำทั่วไปแกสตรีมากขึ้น

สำหรับผลการศึกษาที่ระบุไว้ล่วงหน้าของเราส่วนใหญ่ มีการศึกษาเพียงไม่กี่ชิ้นที่ให้ข้อมูลและผลการศึกษาต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในการทบทวนนั้นมาจากการผลการศึกษาเพียง 1 หรือ 2 การศึกษาเท่านั้น โดยรวมแล้วผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกันและสรุปไม่ได้แม้ว่าจะมีหลักฐานว่าการสนับสนุนทางโทรศัพท์อาจเป็นวิธีการที่ดี การสนับสนุนทางโทรศัพท์อาจเพิ่มความพึงพอใจโดยรวมของสตรีในการดูแลระหว่างตั้งครรภ์และช่วงหลังคลอด ถึงแม้ว่าผลการศึกษาในทั้ง 2 ช่วงนั้นมาจากเพียง 2 การศึกษา ไม่มีหลักฐานที่สอดคล้องกันที่ยืนยันว่าการสนับสนุนทางโทรศัพท์ช่วยลดความวิตกกังวลของมารดาในระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอด แม้ว่าผลลัพธ์ของความวิตกกังวลจะไม่ง่ายต่อการแปลผลเนื่องจากข้อมูลถูกรวบรวมในช่วงเวลาที่ต่างกันโดยใช้เครื่องมือการวัดที่หลากหลาย หลักฐานจากสองการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสตรีที่ได้รับการสนับสนุนมีคะแนนภาวะซึมเศร้าโดยเฉลี่ยต่ำกว่าในช่วงหลังคลอด แต่ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าสตรีที่ได้รับการสนับสนุนมีโอกาสน้อยที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า ผลลัพธ์จากการทดลองที่ส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านการสนับสนุนทางโทรศัพท์ก็ไม่สอดคล้องกัน แม้ว่าจะมีหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่าการสนับสนุนทางโทรศัพท์อาจเพิ่มระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าสตรีที่ได้รับการสนับสนุนทางโทรศัพท์มีโอกาสน้อยที่จะสูบบุหรี่เมื่อสิ้นสุดการตั้งครรภ์หรือในช่วงหลังคลอด

สำหรับผลลัพธ์ของทารก เช่น การคลอดก่อนกำหนดและน้ำหนักแรกเกิดของทารก โดยรวมแล้วมีหลักฐานเพียงเล็กน้อย มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างกลุ่มสำหรับความผิดปกติของทารกแรกเกิด ผลการศึกษาจากสองการทดลองชี้ให้เห็นว่าทารกที่มารดาได้รับการสนับสนุนอาจมีโอกาสน้อยที่จะเข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต (NICU) ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจกลไกที่สนับสนุนการค้นพบนี้

บันทึกการแปล: 

แปลโดย นายอนุวัตน์ เพ็งพุฒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที 27 พฤษภาคม 2021

Tools
Information