กิจกรรมทางกายในโรงเรียนช่วยเพิ่มกิจกรรมทางกายในระดับปานกลางถึงสูง และปรับปรุงสมรรถภาพทางกายในเด็กและวัยรุ่นหรือไม่

ใจความสำคัญ

กิจกรรมทางกายในโรงเรียนอาจปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย แต่อาจมีผลกระทบต่อดัชนีมวลกายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (ซึ่งใช้ในการประเมินว่าน้ำหนักตัวอยู่ในช่วงที่มีสุขภาพดีหรือไม่) แม้ว่าเราจะไม่มีความมั่นใจในหลักฐานก็ตาม

มีการศึกษาน้อยมากที่รายงานถึงผลกระทบที่อาจเป็นอันตราย

จำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับประเภทของโปรแกรมการออกกำลังกายในโรงเรียนที่จะดำเนินการ และการศึกษาในอนาคตควรพยายามระบุประเภทของกิจกรรมทางกายที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินการในโรงเรียน

เหตุใดการส่งเสริมการออกกำลังกายในเด็กจึงมีความสำคัญ

คาดว่าผู้เสียชีวิตทั่วโลกมากถึง 5.3 ล้านคนเกิดจากการออกกำลังกายไม่เพียงพอ (ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย) และนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่นำไปสู่โรคและมะเร็งในระยะยาว นี่เป็นหัวข้อที่น่ากังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นที่ทราบกันว่ารูปแบบการออกกำลังกายในวัยเด็กสามารถนำไปสู่รูปแบบที่คล้ายคลึงกันในวัยผู้ใหญ่ โปรแกรมที่ส่งเสริมให้เด็กออกกำลังกายขณะอยู่ที่โรงเรียนเชื่อว่าเป็นวิธีเพิ่มระดับกิจกรรมของเด็กทุกคน โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น พฤติกรรมของผู้ปกครองและปัจจัยทางสังคมหรือเศรษฐานะในช่วงชีวิตในวัยเด็ก

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 89 ฉบับ ที่ศึกษาผลกระทบของโปรแกรมในโรงเรียนที่เน้นการเพิ่มการออกกำลังกาย ซึ่งรวมถึงเด็กและวัยรุ่น 66,752 คน (อายุระหว่าง 6 ถึง 18 ปี) จากทั่วโลก ระยะเวลาของโปรแกรมแตกต่างกันไปตั้งแต่ 12 สัปดาห์ถึง 6 ปี ไม่มีโปรแกรมการออกกำลังกายในโรงเรียนที่ใช้ 2 โปรแกรมร่วมกัน ความถี่และระยะเวลาที่แต่ละส่วนของโปรแกรมดำเนินการแตกต่างกันอย่างมากในการศึกษาต่างๆ

จากการศึกษาที่รวบรวมมาทั้งหมด มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในจำนวนนักเรียนที่ออกกำลังกาย หรือเป็นนาทีต่อวันของการออกกำลังกายระดับปานกลางถึงสูงหรือเวลาที่อยู่เฉยๆ ถึงแม้ว่าจะพบว่าโปรแกรมเหล่านี้ปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของนักเรียน พบว่าโปรแกรมเหล่านี้ทีผลน้อยหรือไม่มีผลกระทบเลยต่อการวัดที่ใช้ในการประเมินว่าน้ำหนักตัวอยู่ในช่วงที่มีสุขภาพดีหรือไม่ มีการศึกษาไม่มากที่รายงานถึงผลกระทบที่อาจเป็นอันตราย เช่น การบาดเจ็บหรืออันตรายทางจิตใจ

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เรามีความเชื่อมั่นเพียงเล็กน้อยในหลักฐาน เนื่องจากการศึกษาดำเนินการด้วยวิธีต่างๆ กัน และมีวิธีการใช้การแทรกแซงต่างกันรวมทั้งการประเมินผลก็ใช้วิธีต่างๆกัน นอกจากนี้ ผู้คนในการศึกษาอาจทราบถึงการแทรกแซงที่พวกเขาได้รับ และบางครั้งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ที่รายงาน นอกจากนี้ ไม่ใช่ทุกการศึกษาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เราสนใจ

หลักฐานเป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นข้อมูลล่าสุดจนถึงเดือนมิถุนายน 2020 (แม้ว่าเราจะทำการค้นหาการศึกษาใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 และพบการศึกษาที่อาจรวมอยู่ในการปรับปรุงในอนาคต และขณะนี้ได้อธิบายไว้ในตาราง "การศึกษาที่รอการจำแนกประเภท")

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เนื่องจากความแปรปรวนของผลลัพธ์และผลกระทบเล็กน้อยโดยรวม เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจึงต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะดำเนินใช้กิจกรรมทางกายในโรงเรียน (school-based physical activity interventions) เมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่แตกต่างกัน ความเสี่ยงของการมีอคติ และผลที่พบว่าขนาดของผลกระทบค่อนข้างน้อย จึงควรตีความผลลัพธ์นี้อย่างระมัดระวัง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การออกกำลังกายในเด็กและวัยรุ่นสัมพันธ์กับความอ้วนที่ลดลง สุขภาพหัวใจและการเผาผลาญที่ดีขึ้น และสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น ทั่วโลก มีเด็กและวัยรุ่นน้อยกว่า 30% ที่ปฏิบัติตามคำแนะนำการออกกำลังกายทั่วโลกว่าให้ออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงออกแรงอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน โรงเรียนอาจเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแทรกแซง (interventions) เนื่องจากเด็กและวัยรุ่นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนหรือเข้าเรียนในโรงเรียน

วัตถุประสงค์: 

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมนี้คือเพื่อสรุปหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิผลของการแทรกแซงในโรงเรียนในการเพิ่มกิจกรรมทางกายในระดับปานกลางถึงสูง และปรับปรุงสมรรถภาพในเด็กและวัยรุ่นอายุ 6 ถึง 18 ปี

วัตถุประสงค์เฉพาะคือ:

• เพื่อประเมินผลของวิธีการที่ใช้ (interventions) ในโรงเรียนต่อการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับปรุงสมรรถภาพของร่างกายในเด็กและวัยรุ่น;

• เพื่อประเมินผลกระทบของวิธีการที่ใช้ (interventions) ตามโรงเรียนในการปรับปรุงองค์ประกอบร่างกาย; และ

• เพื่อตรวจสอบว่าการผสมผสานหรือองค์ประกอบบางอย่าง (หรือทั้งสอง) ของวิธีการที่ใช้ (interventions) ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีอื่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายและสมรรถภาพของร่างกายในประชากรเป้าหมายนี้

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา CENTRAL, MEDLINE, Embase, CINAHL, PsycINFO, BIOSIS, SPORTDiscus และ Sociological Abstracts จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2020 โดยไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา เราคัดกรองรายการอ้างอิงของบทความที่รวมไว้และการทบทวนอย่างเป็นระบบที่เกี่ยวข้อง เราติดต่อผู้เขียนหลักของการศึกษาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

วิธีการ (interventions) ที่เข้าเกณฑ์ในการทบทวนนี้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้านสุขภาพโดยบุคคลทั่วไป (คือ ไม่ได้ทำโดยแพทย์) ดำเนินการในโรงเรียน และมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการออกกำลังกายในเด็กและวัยรุ่นที่เข้าเรียนในโรงเรียนทั้งหมด (อายุ 6 ถึง 18 ปี) เป็นเวลาอย่างน้อย 12 สัปดาห์ การทบทวนนี้จำกัดเฉพาะการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม สำหรับการอัปเดตนี้ เราได้เพิ่มเกณฑ์ใหม่ 2 เกณฑ์: เป้าหมายหลักของการศึกษาคือเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายหรือสมรรถภาพของร่างกาย และการศึกษาใช้การวัดผลของกิจกรรมทางกายหรือสมรรถภาพทางกายแบบที่เป็นรูปธรรมคือมีเครื่องมือวัด ไม่ไช่ใช้ความรู้สึก ( objective measure) ผลลัพธ์หลักรวมถึงสัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่ปฏิบัติตามแนวทางการออกกำลังกายและระยะเวลาของการออกกำลังกายระดับปานกลางถึงสูงและเวลาที่อยู่เฉยๆ (ประเด็นใหม่สำหรับการอัปเดตนี้) ผลลัพธ์รองรวมถึงดัชนีมวลกายที่วัดได้ (BMI) สมรรถภาพทางกาย คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (ใหม่สำหรับการอัปเดตนี้) และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ใหม่ในการอัปเดตนี้) เวลาดูโทรทัศน์ คอเลสเตอรอลในเลือด และความดันโลหิตถูกนำออกจากการอัปเดตนี้

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวน 2 คน ใช้แบบฟอร์มมาตรฐานเพื่อประเมินแต่ละการศึกษาเพื่อดูความเกี่ยวข้อง ดึงข้อมูล และเพื่อประเมินความเสี่ยงของอคติ อย่างอิสระต่อกัน เมื่อมีความเห็นไม่ตรงกัน ได้ทำการอภิปรายร่วมกันจนกว่าจะบรรลุฉันทามติ ความแน่นอนของหลักฐานได้รับการประเมินตาม GRADE ได้ดำเนินการวิเคราะห์ random-effects meta-analysis โดยใช้ inverse variance method วิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าร่วมจำแนกตามอายุ (เด็กกับวัยรุ่น) เมื่อมีรายงานข้อมูลที่เพียงพอ กลุ่มย่อยวิเคราะห์ผลตามประเภทของวิธีการที่ใช้ (intervention type)

ผลการวิจัย: 

ตามเกณฑ์การคัดเลือกใหม่สามเกณฑ์ เราไม่รวมการศึกษา 16 ฉบับ จาก 44 ฉบับที่รวมอยู่ในการทบทวนวรรณกรรมฉบับก่อนหน้านี้ เราคัดกรองชื่อเรื่องเพิ่มเติม 9968 เรื่อง (ค้นหาในเดือนตุลาคม 2011 ถึงมิถุนายน 2020) ซึ่งการศึกษาที่ไม่ซ้ำกัน 978 เรื่อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง และ 61 ฉบับ ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดสำหรับการอัปเดตนี้ เรารวมการศึกษาทั้งหมด 89 ฉบับ ที่มีข้อมูลที่สมบูรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมการศึกษา 66,752 คน การศึกษาส่วนใหญ่รวมเด็กเท่านั้น (n = 56) ตามด้วยวัยรุ่นเท่านั้น (n = 22) และทั้งสองอย่าง (n = 10); การศึกษา 1 ฉบับ ไม่ได้รายงานอายุของนักเรียน มีวิธีการแบบหลายองค์ประกอบมากที่สุด (n = 40) ตามด้วยการออกกำลังกายในช่วงเวลาเรียน (n = 19) พลศึกษาที่เพิ่มเติม (n = 15) และโปรแกรมก่อนและหลังเลิกเรียน (n = 14); การศึกษา 1 ฉบับ สำรวจทั้งการพลศึกษาที่เพิ่มขึ้นและโปรแกรมหลังเลิกเรียน การขาดการปกปิดกลุ่มของผู้เข้าร่วม บุคลากร และผู้ประเมินผลลัพธ์ และการขาดการติดตามเป็นสาเหตุของอคติที่พบบ่อยที่สุด

ผลการศึกษาพบว่ากิจกรรมทางกายในโรงเรียน (school-based physical activity interventions) อาจส่งผลให้มีเวลาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการออกกำลังกายระดับปานกลางถึงสูง (ความแตกต่างเฉลี่ย (MD) 0.73 นาที/วัน, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.16 ถึง 1.30; การศึกษา 33 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) และอาจส่งผลให้เวลาที่อยู่เฉยๆที่ลดลงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (MD -3.78 นาที/วัน, 95% CI -7.80 ถึง 0.24; การศึกษา 16 ฉบับ; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) กิจกรรมทางกายในโรงเรียน (school-based physical activity interventions) อาจปรับปรุงสมรรถภาพทางกายที่รายงานโดยใช้การได้รับออกซิเจนสูงสุด (VO₂max) (MD 1.19 mL/kg/min, 95% CI 0.57 ถึง 1.82; การศึกษา 13 ฉบับ หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) กิจกรรมทางกายภาพในโรงเรียนอาจส่งผลให้ค่าดัชนีมวลกาย z-score ลดลงเล็กน้อย (MD -0.06, 95% CI -0.09 ถึง -0.02; การศึกษา 21 ฉบับ หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) และอาจไม่ส่งผลกระทบต่อดัชนีมวลกายที่แสดงเป็นกก./ตร.ม. (MD -0.07, 95% CI -0.15 ถึง 0.01; การศึกษา 50 ฉบับ; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) เราไม่แน่ใจอย่างยิ่งว่ากิจกรรมทางกายในโรงเรียนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือไม่

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว Edit โดย ผกากรอง 25 ธันวาคม 2022

Tools
Information