การลดปริมาณเกลือช่วยป้องกันและรักษาโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานหรือไม่

ประเด็นคืออะไร

มีหลักฐานชัดเจนว่าเราทุกคนกินเกลือมากเกินไป ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เนื่องจากโรคเบาหวานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย และไตวาย นอกจากนี้ การมีความดันโลหิตสูงจะเพิ่มความเสี่ยงเหล่านี้อีก การลดปริมาณเกลือสามารถช่วยลดความดันโลหิตและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและการทำงานของไตที่แย่ลง

เราทำอะไร

เราสืบค้น Cochrane Kidney and Transplant Register of Studies จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2022 สำหรับการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมซึ่งเปรียบเทียบการบริโภคเกลือในระดับต่ำและสูงในผู้ป่วยเบาหวาน เราคำนวณระดับเฉลี่ยของการลดลงของความดันโลหิตซิสโตลิก (ระดับ "บนสุด" ของความดันโลหิตที่วัดได้) และในความดันโลหิตไดแอสโตลิก (ระดับความดันโลหิตล่างสุด" ที่วัดได้) ในผู้ป่วยโรคเบาหวานเมื่อพวกเขาได้รับอาหารที่มีเกลือสูงและเมื่อพวกเขาได้รับอาหารที่มีเกลือต่ำ นอกจากนี้เรายังพิจารณาว่าปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ (ตัวชี้วัดความเสียหายของไต) ลดลงในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับอาหารที่มีเกลือต่ำหรือไม่

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 13 ฉบับ รวมผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ 2 จำนวน 313 คน เราพบว่าการลดการบริโภคเกลือลงโดยเฉลี่ย 5 กรัม/วันทำให้ความดันโลหิตลดลง โดยที่ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวลดลง 7 มิลลิเมตรปรอท (ปรอท) และความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวลดลง 3 มิลลิเมตรปรอท เราพบว่าปริมาณโปรตีนในปัสสาวะลดลงในการศึกษา 4 ใน 8 ฉบับที่รายงานผลลัพธ์นี้ มีการศึกษาเพียงฉบับเดียวที่รายงานผลข้างเคียงคือความดันโลหิตต่ำเมื่อยืนขึ้นในกลุ่มอาหารที่มีเกลือต่ำซึ่งรายงานในหนึ่งในสี่ของผู้เข้าร่วม

ข้อสรุป

การลดการบริโภคเกลือในอาหารลงเหลือระดับที่แนะนำคือ 5 กรัม/วันหรือน้อยกว่านั้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการลดความดันโลหิตลงในปริมาณที่ใกล้เคียงกับการใช้ยาลดความดันโลหิตเพียงขนานเดียว

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้แสดงให้เห็นการลดลงที่สำคัญของ SBP และ DBP ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีค่า GFR ปกติในช่วงเวลาสั้นๆ ของการจำกัดเกลือ ซึ่งคล้ายกับที่ได้รับจากการรักษาด้วยยาตัวเดียวสำหรับความดันโลหิตสูง ข้อมูลเหล่านี้สนับสนุนคำแนะนำระหว่างประเทศที่ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีหรือไม่มีความดันโลหิตสูงหรือมีหลักฐานว่าเป็นโรคไตควรลดการบริโภคเกลือให้น้อยกว่า 5 กรัม/วัน (โซเดียม 2 กรัม)

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าการบริโภคเกลือในปัจจุบันของเราเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ความดันโลหิต (BP) สูงขึ้น และการลดลงของการบริโภคเกลือของเราจะลดความดันโลหิต ไม่ว่าระดับความดันโลหิตจะปกติหรือเพิ่มขึ้นในตอนแรกก็ตาม การควบคุมความดันโลหิตอย่างมีประสิทธิภาพในผู้ป่วยเบาหวานช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจวาย และหัวใจล้มเหลว และชะลอการลุกลามของโรคไตเรื้อรัง (CKD) ในผู้ป่วยเบาหวาน นี่คือการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2010

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงการบริโภคเกลือต่อความดันโลหิตและตัวบ่งชี้ของโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane Kidney and Transplant Register of Studies จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2022 ผ่านการติดต่อกับ Information Specialist โดยใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้ การศึกษาในทะเบียนได้รับการระบุผ่านการค้นหาของ CENTRAL, MEDLINE และ EMBASE, การดำเนินการประชุม, International Clinical Trials Register (ICTRP) Search Portal และ ClinicalTrials.gov

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ของการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 รวมการศึกษาที่มีความแตกต่างระหว่างการบริโภคโซเดียมต่ำและโซเดียมสูงอย่างน้อย 34 มิลลิโมล/วันจะถูกรวมในการทบทวน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้วิจัย 2 คนประเมินการศึกษาอย่างอิสระและแก้ไขความแตกต่างโดยการอภิปราย เราคำนวณขนาดเอฟเฟกต์เฉลี่ยเป็นความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) และช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) โดยใช้ random-effects model ความเชื่อมั่นในหลักฐานได้รับการประเมินโดยใช้วิธี Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE)

ผลการวิจัย: 

RCTs 13 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 313 คน) รวมการเปรียบเทียบ 21 รายการ (การศึกษา) ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกของเรา มีการเพิ่ม RCT 1 ฉบับ (การศึกษา 2 ฉบับ) ในการปรับปรุงการทบทวนนี้ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย 99 คนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และ 214 คนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 RCTs 2 ฉบับ (การศึกษา 4 ฉบับ) รวมผู้เข้าร่วมบางคนที่มีการทำงานของไตโดยรวมลดลง การศึกษาที่เหลือรายงานว่าผู้เข้าร่วมที่มีอัตราการกรองของไตลดลง (GFR) ถูกคัดออกจากการศึกษาหรือรวมเฉพาะผู้เข้าร่วมที่มีภาวะอัลบูมินขนาดเล็กในปัสสาวะและ GFR ปกติ การศึกษา 15 ฉบับ เป็นการศึกษาแบบ parallel study design และ 16 ฉบับ เป็นการศึกษาแบบ cross-over design การศึกษามีความเสี่ยงของการมีอคติสูงในหลายกรณี การสร้างลำดับแบบสุ่มและการปกปิดการจัดสรรเพียงพอในการศึกษาเพียง 3 และ 2 ฉบับ ตามลำดับ การศึกษา 1 ฉบับ มีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำในการปกปิดกลุ่มของผู้เข้าร่วมและการประเมินผลลัพธ์ แต่ไม่มีการศึกษาใดที่มีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำสำหรับการรายงานแบบเลือกปฏิบัติ การศึกษา 12 ฉบับรายงานแหล่งเงินทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ การศึกษา 3 ฉบับ รายงานผลประโยชน์ทับซ้อน และ การศึกษา 8 ฉบับรายงานการชะล้างอย่างเพียงพอระหว่างวิธีการที่ใช้ (interventions) ในการศึกษาแบบ cross-over studies

ค่ามัธยฐานที่ลดลงสุทธิในการขับโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง (UNa 24 ชั่วโมง) ในการศึกษาระยะยาว 7 ฉบับ (ระยะเวลาการรักษา 4 ถึง 12 สัปดาห์) คือ 76 มิลลิโมล (ช่วง 51 ถึง 124 มิลลิโมล) และในการศึกษาระยะสั้น 10 ฉบับ ( ระยะเวลาการรักษา 5-7 วัน) คือ 187 มิลลิโมล (ช่วง 86 ถึง 337 มิลลิโมล) ข้อมูลมีอยู่ในรูปแบบกราฟิกในการศึกษา 4 ฉบับเท่านั้น ในการศึกษาระยะยาว การบริโภคโซเดียมที่ลดลงอาจลดความดันโลหิตซิสโตลิก (SBP) ลง 6.15 มิลลิเมตรปรอท (การศึกษา 7 ฉบับ: 95% CI -9.27 ถึง -3.03; I² = 12%), ความดันโลหิตขณะคลายตัว (DBP) 3.41 มม. ปรอท (การศึกษา 7 ฉบับ: 95% CI -5.56 ถึง -1.27; I² = 41%) และความดันเลือดแดงเฉลี่ย (MAP) 4.60 มม. ปรอท (การศึกษา 4 ฉบับ: 95% CI -7.26 ถึง -1.94; I² = 28%) ในการศึกษาระยะสั้น การบริโภคโซเดียมต่ำอาจลด SBP ได้ 8.43 มม.ปรอท (การศึกษา 5 ฉบับ: 95% CI -14.37 ถึง -2.48; I² = 88%), DBP เพิ่มขึ้น 2.95 mm Hg (การศึกษา 5 ฉบับ: 95% CI -4.96 ถึง -0.94; I² = 70%) และ MAP 2.37 มม.ปรอท (การศึกษา 9 ฉบับ: 95% CI -4.75 ถึง -0.01; I² = 65%) การวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาระยะสั้น การวิเคราะห์ทั้งหมดได้รับการพิจารณาว่ามีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ

การลด SBP, DBP และ MAP อาจไม่แตกต่างกันระหว่างผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีความดันโลหิตปกติ หรือระหว่างบุคคลที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ในผู้เข้าร่วมที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง SBP, DBP และ MAP อาจลดลง 6.45, 3.15 และ 4.88 มม.ปรอท ตามลำดับ ในขณะที่ผู้เข้าร่วมที่มีความดันโลหิตปกติ อาจลดลงได้ 8.43, 2.95 และ 2.15 มม.ปรอท ตามลำดับ (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำทั้งหมด) SBP, DBP และ MAP อาจลดลง 7.35, 3.04 และ 4.30 มม.ปรอท ตามลำดับ ในผู้เข้าร่วมที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 และ 7.35, 3.20 และ 0.08 มม.ปรอท ตามลำดับ ในผู้เข้าร่วมที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำทั้งหมด)

การศึกษา 8 ฉบับระบุการวัดการขับโปรตีนในปัสสาวะก่อนและหลังการจำกัดเกลือ การศึกษา 4 ฉบับ รายงานการลดลงของการขับอัลบูมินในปัสสาวะด้วยการจำกัดเกลือ การวิเคราะห์แบบรวบรวมผลลัพธ์พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน GFR (การศึกษา 12 ฉบับ: MD -1.87 มล./นาที/1.73 ตร.ม., 95% CI -5.05 ถึง 1.31; I² = 32%) หรือ HbA1c (การศึกษา 6 ฉบับ: MD -0.62, 95% CI -1.49 ถึง 0.26; I² = 95%) โดยมีการจำกัดเกลือ (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) น้ำหนักตัวลดลงในการศึกษาที่กินเวลา 1 ถึง 2 สัปดาห์ แต่ไม่ลดในการศึกษาที่กินเวลานานกว่านั้น (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) มีรายงานผลไม่พึงประสงค์ในการศึกษาเดียวเท่านั้น; 11% และ 21% เกิดความดันเลือดต่ำเมื่อยืนขึ้นในกลุ่มอาหารที่มีเกลือต่ำและอาหารที่มีเกลือต่ำร่วมกับไฮโดรคลอโรไทอาไซด์ตามลำดับ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว Edit โดย ผกากรอง 6 มีนาคม 2023

Tools
Information