ระยะเวลาที่เหมาะสมของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่่เพียงอย่างเดียว

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือน (เทียบกับ 3 ถึง 4 เดือนโดยให้นมแม่แบบผสมต่อไป) ลดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและช่วยให้แม่ลดน้ำหนักและป้องกันการตั้งครรภ์ แต่ไม่มีผลกระทบในระยะยาวต่อโรคภูมิแพ้ การเจริญเติบโต โรคอ้วน ความสามารถในการรับรู้ หรือพฤติกรรม .

ผลของการทดลองที่มีการควบคุม 2 รายการและการศึกษาอื่น ๆ อีก 21 รายการชี้ให้เห็นว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว (ไม่มีของแข็งหรือของเหลวใด ๆ นอกจากนมแม่ นอกเหนือจากวิตามินและยา) เป็นเวลา 6 เดือนมีข้อดีหลายประการมากกว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว เป็นเวลา 3 ถึง 4 เดือนตามด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบผสม ข้อดีเหล่านี้ ได้แก่ ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารลดลง น้ำหนักของมารดาที่ลดลงอย่างรวดเร็วกว่าในระยะหลังคลอด และการกลับมาของประจำเดือนช้า ไม่มีแสดงถึงการลดความเสี่ยงของการติดเชื้ออื่น ๆ โรคภูมิแพ้ โรคอ้วนโรคฟันผุ หรือปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจหรือพฤติกรรม ระดับเหล็กที่ลดลงพบได้ในประเทศกำลังพัฒนา

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ทารกที่กินนมแม่เพียงอย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือนจะมีอาการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อทางเดินอาหารน้อยกว่าเด็กที่กินนมแม่เพียงบางส่วนในช่วง 3 หรือ 4 เดือนและไม่มีการเติบโตช้าของทารกจากประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งได้รับนมแม่เพียงอย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือน หรือนานกว่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นมารดาของทารกดังกล่าวยังมีภาวะไม่มีประจำเดือนจากการให้นมนานกว่า แม้ว่าทารกควรได้รับการจัดการเป็นรายบุคคลเพื่อไม่ให้ละเลยการเติบโตที่ไม่เพียงพอ หรือผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ และมีการให้วิธีการที่เหมาะสม แต่หลักฐานที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่าไม่มีความเสี่ยงที่ชัดเจนในการแนะนำตามนโยบายทั่วไปในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิตทั้งในบริบทของประเทศที่กำลังพัฒนาและที่พัฒนาแล้ว

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

แม้ว่าประโยชน์ด้านสุขภาพของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่ความคิดเห็นและคำแนะนำจะแตกต่างเป็นอย่างมาก ในระยะเวลาที่เหมาะสมของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว ตั้งแต่ปี 2001 องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือน การถกเถียงล่าสุดในประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ความเพียงพอของธาตุอาหาร เช่นเดียวกับการมีและขนาดของประโยชน์ต่อสุขภาพของแนวปฏิบัตินี้

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลต่อสุขภาพเด็ก การเจริญเติบโต และพัฒนาการและต่อสุขภาพของมารดา ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือน เทียบกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวเป็นเวลา 3 ถึง 4 เดือนและการเลี้ยงลูกด้วยนมผสม (การแนะนำอาหารที่เป็นของเหลว หรือของแข็ง เสริมด้วยการให้นมแม่อย่างต่อเนื่อง) หลังจากนั้นจนถึง 6 เดือน.

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น The Cochrane Library (2011, Issue 6), MEDLINE (1 มกราคม 2007 ถึง 14 มิถุนายน 2011), EMBASE (1 มกราคม 2007 ถึง 14 มิถุนายน 2011), CINAHL (1 มกราคม 2007 ถึง 14 มิถุนายน 2011), BIOSIS (1 มกราคม 2007) ถึง 14 มิถุนายน 2011), African Index Medicus (สืบค้น 15 มิถุนายน 2011), Index Medicus สำหรับ WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR) (สืบค้น 15 มิถุนายน 2011), LILACS (Latin American and Caribbean Health Sciences) (สืบค้น 15 มิถุนายน 2011) เรายังติดต่อผู้เชี่ยวชาญในสาขา

การสืบค้นของการทบทวนวรรณกรรมครั้งแรกในปี 2000 ได้การอ้างอิงที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมด 2668 รายการ การติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ ทำให้ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมที่ตีพิมพ์และไม่ได้ตีพิมพ์ การทบทวนวรรณกรรมฉบับปรับปรุงในเดือนธันวาคม 2006 ได้การอ้างอิงที่ไม่ซ้ำกัน 835 รายการ

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราเลือกการทดลองทางคลินิกที่ควบคุมภายในและการศึกษาเชิงสังเกตเปรียบเทียบผลลัพธ์ด้านสุขภาพของเด็กหรือมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไปเทียบกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าเดียวเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ถึง 4 เดือนโดยให้นมแม่แบบผสมอย่างต่อเนื่องจนถึงอย่างน้อย 6 เดือน การศึกษาแบ่งชั้นตามการออกแบบการศึกษา (การทดลองที่มีการควบคุมเทียบกับการศึกษาเชิงสังเกต) แหล่งที่มา (ประเทศกำลังพัฒนาเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว) และระยะเวลาของการเปรียบเทียบ (3 ถึง 7 เดือนเมื่อเทียบกับในภายหลัง)

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราประเมินคุณภาพการศึกษาและคัดลอกข้อมูลโดยอิสระ

ผลการวิจัย: 

เราพบการศึกษา 23 รายการที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือก: 11 จากประเทศกำลังพัฒนา (2 รายการเป็นการทดลองแบบควบคุมในฮอนดูรัส) และ 12 จากประเทศที่พัฒนาแล้ว (การศึกษาเชิงสังเกตทั้งหมด) คำจำกัดความของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว มีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างการศึกษา ทั้งการทดลองและการศึกษาเชิงสังเกตไม่ได้ชี้ให้เห็นว่าทารกที่ยังคงกินนมแม่อย่างเดียวต่อไปเป็นเวลา 6 เดือนมีข้อจำกัดในการเพิ่มของน้ำหนักตัวหรือความยาว แม้ว่าจะต้องมีขนาดตัวอย่างที่ใหญ่กว่าเพื่อแยกแยะความแตกต่างที่น้อยในความเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร ในบริบทของประเทศกำลังพัฒนา ที่การสะสมของเหล็กสำหรับทารกแรกเกิดอาจไม่เพียงพอ หลักฐานแสดงให้เห็นว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวโดยไม่ต้องเสริมธาตุเหล็กเป็นเวลา 6 เดือนอาจส่งผลลบต่อสถานะทางโลหิตวิทยา จากการศึกษาของ Belarus การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนไม่มีประโยชน์ใด ๆ (เทียบกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 3 เดือนตามด้วยการให้นมบางส่วนอย่างต่อเนื่องจนถึง 6 เดือน) ต่อส่วนสูง น้ำหนัก ดัชนีมวลกาย โรคฟันผุ ความสามารถในการรับรู้หรือพฤติกรรมที่อายุ 6.5 ปี อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของเบลารุส อิหร่าน และไนจีเรีย ทารกที่กินนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไปดูเหมือนจะมีความเสี่ยงลดลงอย่างมีนัยสำคัญของ การติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและ (ในการศึกษาของอิหร่านและไนจีเรีย) และทางเดินหายใจ ไม่มีการลดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญในการเป็นโรค atopic eczema โรคหอบหืด หรือผลลัพธ์จากภูมิแพ้อื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นในการศึกษาจากฟินแลนด์ ออสเตรเลีย และเบลารุส ข้อมูลจากการทดลองในฮอนดูรัส 2 รายการและจากการศึกษาเชิงสังเกตจากบังกลาเทศและเซเนกัล ชี้ให้เห็นว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวจนถึง 6 เดือนมีความสัมพันธ์กับการกลับมามีประจำเดือนช้า และในการทดลองของฮอนดูรัส การลดน้ำหนักหลังคลอดในมารดาเร็วมากขึ้น

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที 10 เมษายน 2021

Tools
Information