การปฏิสนธินอกร่างกายเปรียบเทียบกับตัวเลือกอื่นๆ สำหรับภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ

ใจความสำคัญ

การรักษาด้วยการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย (IVF) อาจสัมพันธ์กับโอกาสการคลอดบุตรที่มีชีวิตสูงกว่าเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยการผสมเทียมในมดลูก (IUI) โดยไม่ได้รับการกระตุ้น IVF ยังอาจส่งผลให้อัตราการเกิดมีชีพสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการกระตุ้นรังไข่ร่วมกับ IUI ในสตรีที่เคยรักษาด้วย IUI ร่วมกับ clomiphene citrate (CC) อย่างไรก็ตาม ในสตรีที่ไม่เคยได้รับการรักษา การเกิดมีชีพจาก IVF อาจไม่ดีไปกว่า IUI ร่วมกับ gonadotropins หรือ IUI ร่วมกับ CC

ความเป็นมา

IVF มักใช้กับคู่รักที่มีภาวะมีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ เนื่องจากอาจหลีกเลี่ยงปัญหาทางชีววิทยาต่างๆ ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยได้ อย่างไรก็ตาม มันมีราคาแพงและเป็นหัตการที่รุกรานและอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนได้ ตัวเลือกการจัดการอื่นๆ สำหรับภาวะมีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุ ได้แก่ การพยายามตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ ฉีดอสุจิที่ล้างแล้วภายในมดลูก (เรียกว่าการผสมเทียมในมดลูกหรือ IUI) และการทำ IUI หลังจากใช้ยารักษาภาวะเจริญพันธุ์ clomiphene citrate (CC) และ gonadotropins เพื่อกระตุ้นรังไข่

เราต้องการค้นหาอะไร

เราตรวจสอบว่าการรักษาด้วยวิธี IVF นำไปสู่การเกิดมีชีพมากกว่าการรักษาอื่นๆ สำหรับภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุได้หรือไม่

เราทำอะไร

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม 9 ฉบับ (ประเภทของการศึกษาที่ผู้เข้าร่วมได้รับการสุ่มให้เป็น 1 ใน 2 กลุ่มหรือมากกว่า) ในการทบทวนวรรณกรรมนี้ บางการทดลองมีการเปรียบเทียบหลายแบบ การทดลอง 2 ฉบับ เปรียบเทียบ IVF กับการรักษาแบบคาดหวัง; การทดลอง 2 ฉบับเปรียบเทียบ IVF กับ IUI เพียงอย่างเดียว และการทดลอง 6 ฉบับเปรียบเทียบ IVF กับ IUI พร้อมการกระตุ้นรังไข่

ผู้วิจัยค้นพบอะไรบ้าง

หลักฐานที่มีอยู่น้อยหมายความว่าเราไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่า IVF อาจสัมพันธ์กับอัตราการเกิดมีชีพ (LBR) ที่สูงกว่าการพยายามตามธรรมชาติหรือไม่ (การรักษาแบบคาดหวัง) สมมติว่า LBR 4% โดยมีการจัดการแบบคาดหวัง LBR จาก IVFจะอยู่ระหว่าง 8.8% ถึง 9%

IVF อาจนำไปสู่ LBR ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ IUI ที่ไม่ถูกกระตุ้น สมมติว่า 16% ด้วย IUI ที่ไม่ถูกกระตุ้น LBR จาก IVF จะอยู่ระหว่าง 18.5% ถึง 49%

ในสตรีที่ได้รับการรักษาก่อนด้วย IUI ร่วมกับ CC IVF อาจทำให้ LBR สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ IUI ร่วมกับ gonadotropins ในสตรีที่ได้รับการรักษาด้วย IUI บวก CC สมมติว่า LBR 22% จาก IUI บวก gonadotropins LBR จาก IVF จะอยู่ระหว่าง 39% ถึง 65%

ในสตรีที่ไม่เคยรักษาด้วย IUI ร่วมกับ CC มาก่อน LBR อาจไม่สูงขึ้นหลังจาก IVF หนึ่งรอบ เมื่อเทียบกับ IUI บวกกับ gonadotropins สองถึงสามรอบ IVF หนึ่งรอบเมื่อเทียบกับ IUI บวก gonadotropins หนึ่งรอบ หรือ IVF เปรียบเทียบกับ IUI บวก CC สมมติว่า LBR 42% เมื่อใช้ IUI บวกกับ gonadotropins (ใน IVF 1 รอบกับ IUI 2 ถึง 3 รอบ) LBR จะอยู่ระหว่าง 39% ถึง 54% เมื่อใช้ IVF สมมติว่า LBR 26% ด้วย IUI บวกกับ gonadotropins (ใน IVF 1 รอบ IUI 1 รอบ) LBR จะอยู่ระหว่าง 24% ถึง 51% เมื่อใช้ IVF สมมติว่า LBR 15% ด้วย IUI + CC, LBR จะเป็น 15% ถึง 54% เมื่อใช้ IVF

เราไม่สามารถตรวจสอบภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเหล่านี้ได้เนื่องจากขาดหลักฐาน

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เรามีความเชื่อมั่นในหลักฐานต่ำเนื่องจากมีการศึกษาค่อนข้างน้อยและมีผู้เข้าร่วมน้อย

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนพฤศจิกายน 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

IVF อาจเพิ่ม LBR มากกว่า IUI ที่ไม่ถูกกระตุ้น ข้อมูลควรได้รับการตีความด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคุณภาพของหลักฐานโดยรวมต่ำ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF) คือการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ แต่เป็นหัตการที่รุกราน มีราคาแพง และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของ IVF เมื่อเทียบกับการรักษาแบบคาดหวัง การฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกโดยไม่ได้กระตุ้น (IUI) และ IUI ด้วยการกระตุ้นรังไข่โดยใช้ gonadotropins, clomiphene citrate (CC) หรือ Letrozole ในการปรับปรุงผลลัพธ์การตั้งครรภ์

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาฐานข้อมูลต่อไปนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2021 โดยไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา: Cochrane Gynaecology and Fertility Register, CENTRAL, MEDLINE, Embase, PsycINFO, CINAHL เราค้นหารายการอ้างอิงของบทความและบทคัดย่อการประชุม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) เปรียบเทียบประสิทธิผลของ IVF สำหรับภาวะมีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุกับการรักษาแบบคาดหวัง IUI ที่ไม่มีการกระตุ้น และ IUI ที่มีการกระตุ้น

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราปฏิบัติตามระเบียบวิธีมาตรฐานของ Cochrane

ผลการวิจัย: 

IVF เทียบกับการรักษาแบบคาดหวัง (2 RCTs)

เราไม่เชื่อมั่นว่า IVF ช่วยเพิ่มอัตราการเกิดมีชีพ (LBR) และอัตราการตั้งครรภ์ทางคลินิก (CPR) เมื่อเทียบกับการรักษาแบบคาดหวังหรือไม่ (odds ratio (OR) 22.0, 95% ช่วงความเชื่อมั่น (CI) 2.56 ถึง 189.37; RCT 1 ฉบับ; สตรี 51 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก; OR 3.24, 95% CI 1.07 ถึง 9.8; 2 RCTs; สตรี 86 คน; I 2 = 80%; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) ไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ สมมติว่า LBR 4% และ CPR 12% จากการดูแลแบบคาดหวัง สิ่งเหล่านี้จะเป็น 8.8% ถึง 9% และ 13% ถึง 58% ด้วย IVF

IVF เทียบกับ IUI ที่ไม่ถูกกระตุ้น (RCTs 2 ฉบับ)

IVF อาจปรับปรุง LBR เมื่อเทียบกับ IUI ที่ไม่ถูกกระตุ้น (OR 2.47, 95% CI 1.19 ถึง 5.12; RCTs 2 ฉบับ; สตรี 156 คน; I 2 = 60%; หลักฐานคุณภาพต่ำ) เราไม่เชื่อมั่นว่ามีความแตกต่างระหว่าง IVF และ IUI สำหรับอัตราการตั้งครรภ์แฝด (MPR) (OR 1.03, 95% CI 0.04 ถึง 27.29; RCT 1 ฉบับ; สตรี 43 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) และอัตราการแท้ง (OR 1.72, 95 % CI 0.14 ถึง 21.25; RCT 1 ฉบับ; สตรี 43 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) ไม่มีการศึกษารายงานกลุ่มอาการรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป (OHSS) สมมติว่า LBR 16%, MPR 3% และอัตราการแท้ง 6% ด้วย IUI ที่ไม่ถูกกระตุ้น ผลลัพธ์เหล่านี้จะเป็น 18.5% ถึง 49%, 0.1% ถึง 46% และ 0.9% ถึง 58% เมื่อใช้ IVF

IVF เทียบกับ IUI + การกระตุ้นรังไข่ด้วย gonadotropins (RCTs 6 ฉบับ), CC (RCT 1 ฉบับ) หรือ letrozole (ไม่มี RCT)

การวิเคราะห์แบบแบ่งชั้นขึ้นอยู่กับสถานะก่อนการรักษา

สตรีที่ไม่เคยรักษา

LBR อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่าง IVF และ IUI + gonadotropins (IVF 1 รอบ เทียบกับ IUI 2 ถึง 3 รอบ: OR 1.19, 95% CI 0.87 ถึง 1.61; 3 RCTs; สตรี 731 คน; I 2 = 0%; หลักฐานคุณภาพต่ำ IVF 1 รอบ เทียบกับ IUI 1 รอบ: OR 1.63, 95% CI 0.91 ถึง 2.92; 2 RCTs;สตรี 221 คน; I 2 = 54%; หลักฐานคุณภาพต่ำ); หรือระหว่าง IVF และ IUI + CC (OR 2.51, 95% CI 0.96 ถึง 6.55; 1 RCT; สตรี 103 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำ) สมมติว่า LBR 42% จาก IUI + gonadotropins ( IVF 1 รอบ เทียบกับ IUI 2 ถึง 3 รอบ) และ 26% LBR จาก IUI + gonadotropins (IVF 1 รอบ เทียบกับ IUI 1 รอบ) LBR จะเป็น 39% ถึง 54% และ 24% ถึง 51% เมื่อใช้ IVF สมมติว่า LBR 15% ด้วย IUI + CC, LBR จะเป็น 15% ถึง 54% เมื่อใช้ IVF

LBR อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่าง IVF และ IUI + gonadotropins (IVF 1 รอบ เทียบกับ IUI 2 ถึง 3 รอบ : OR 1.17, 95% CI 0.85 ถึง 1.59; 3 RCTs; สตรี 731 คน; I 2 = 0%; หลักฐานคุณภาพต่ำ; IVF 1 รอบเทียบกับ IUI 1 รอบ: หรือ 4.59, 95% CI 1.86 ถึง 11.35; 1 RCT; สตรี 103 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำ); หรือระหว่าง IVF และ IUI + CC (OR 3.58, 95% CI 1.51 ถึง 8.49; RCT 1 ฉบับ; สตรี 103 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำ) สมมติว่า CPR 48% ด้วย IUI + gonadotropins (IVF 1 รอบ เทียบกับ IUI 2 ถึง 3 รอบ) และ 17% ด้วย IUI + gonadotropins (IVF 1 รอบ เทียบกับ IUI 1 รอบ) CPR จะเป็น 44% ถึง 60% และ 28% ถึง 70% เมื่อใช้ IVF สมมติว่า CPR 21% ด้วย IUI + CC CPR จะเป็น 29% ถึง 69% เมื่อใช้ IVF

LBR อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการตั้งครรภ์แฝด ระหว่าง IVF และ IUI + gonadotropins (IVF 1 รอบ เทียบกับ IUI 2 ถึง 3 รอบ: หรือ 0.82, 95% CI 0.38 ถึง 1.77; 3 RCTs; สตรี 731 คน; I 2 = 0%; หลักฐานคุณภาพต่ำ IVF 1 รอบเทียบกับ IUI 1 รอบ: OR 0.76, 95% CI 0.36 ถึง 1.58; RCTs 2 ฉบับ; สตรี 221 คน; I 2 = 0%; หลักฐานคุณภาพต่ำ); หรือระหว่าง IVF และ IUI + CC (OR 0.64, 95% CI 0.17 ถึง 2.41; 1 RCT; สตรี 102 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำ)

เราไม่เชื่อมั่นว่ามีความแตกต่างใน OHSS ระหว่าง IVF และ IUI + gonadotropins ด้วย IVF 1 รอบ เทียบกับ IUI 2 ถึง 3 รอบ (OR 6.86, 95% CI 0.35 ถึง 134.59; 1 RCT; สตรี 207 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก); และอาจจะมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยใน OHSS ด้วย IVF 1 รอบเทียบกับ IUI 1 รอบ (OR 1.22, 95% CI 0.36 ถึง 4.16; 2 RCTs; สตรี 221 คน; I 2 = 0%; หลักฐานคุณภาพต่ำ) อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่าง IVF และ IUI + CC (OR 1.53, 95% CI 0.24 ถึง 9.57; 1 RCT; สตรี 102 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำ)

เราไม่เชื่อมั่นว่ามีความแตกต่างในอัตราการแท้งระหว่าง IVF กับ IUI + gonadotropins ด้วย IVF 1 รอบเทียบกับ IUI 2 ถึง 3 รอบ (OR 0.31, 95% CI 0.03 ถึง 3.04; RCT 1 ฉบับ; สตรี 207 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก); และอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกับ IVF 1 รอบเทียบกับ IUI 1 รอบ (OR 1.16, 95% CI 0.44 ถึง 3.02; RCT 1 ฉบับ; สตรี 103 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำ) อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่าง IVF กับ IUI + CC (OR 1.48, 95% CI 0.54 ถึง 4.05; RCT 1 ฉบับ; สตรี 102 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำ)

ในสตรีที่ได้รับการรักษาก่อนด้วย IUI + CC

IVF อาจปรับปรุง LBR เมื่อเทียบกับ IUI + gonadotropins (OR 3.90, 95% CI 2.32 ถึง 6.57; RCT 1 ฉบับ; สตรี 280 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำ) สมมติว่า LBR 22% เมื่อใช้ IUI + gonadotropins LBR จะเป็น 39% ถึง 65% เมื่อใช้ IVF

IVF อาจปรับปรุง CPR เมื่อเทียบกับ IUI + gonadotropins (OR 14.13, 95% CI 7.57 ถึง 26.38; RCT 1 ฉบับ; สตรี 280 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำ) สมมติว่า CPR 30% ด้วย IUI + gonadotropins CPR จะเป็น 76% ถึง 92% เมื่อใช้ IVF

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 6 ธันวาคม 2023

Tools
Information