การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ช่วยให้คนหยุดสูบบุหรี่หรือไม่

ความเป็นมา

มีการแทรกแซงหลายอย่างเพื่อช่วยให้ผู้คนหยุดสูบบุหรี่ หนึ่งในนั้นคือใช้โทรศัพท์เพื่อให้ข้อมูล คำแนะนำและช่วยหยุดสูบบุหรี่ ผู้คนสามารถใช้บริการเหล่านี้ได้โดยโทรติดต่อศูนย์บริการเลิกบุหรี่หรือลงทะเบียนขอรับคำปรึกษา เราต้องการค้นหาว่าการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สามารถช่วยให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่ได้หรือไม่ การค้นหาหลักฐานล่าสุดของเราในเดือนพฤษภาคม 2018

ลักษณะของการศึกษา

เราพบการศึกษา 104 เรื่อง (ผู้เข้าร่วม 111,653 คน) ศึกษาผลการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ทุกประเภท ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่จากประชากรทั่วไป แต่การศึกษาบางเรื่องศึกษาในวัยรุ่น, สตรีตั้งครรภ์, การติดตามภาวะสุขภาพระยะยาวหรือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต

บางการศึกษา ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ติดต่อสายด่วนที่ให้คำปรึกษาการเลิกสูบบุหรี่ การศึกษาอื่น ๆ รวมถึงผู้ที่ไม่ได้ติดต่อศูนย์เลิกสูบบุหรี่ แต่ได้รับโทรศัพท์จากที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ

การศึกษาบางเรื่องให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว แต่อีกหลายการศึกษาให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ร่วมกับการสนับสนุนอีกเล็กน้อย เช่น แผ่นพับการดูแลตนเอง หรือสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวหรือใช้ยาหยุดสูบบุหรี่ จำนวนครั้งการโทรมีตั้งแต่การโทรครั้งเดียวจนถึง 12 ครั้ง มีการศึกษาบางฉบับที่คัดเลือกผู้ที่พยายามจะเลิกสูบบุหรี่ในขณะที่ฉบับอื่น ๆ ให้การสนับสนุนแม้แต่กับคนที่ไม่พยายามเลิกสูบบุหรี่

การศึกษาจำเป็นต้องเปรียบเทียบกลุ่มที่ผู้เข้าร่วมมีลักษณะคล้ายกันในช่วงเริ่มต้นของการศึกษา เพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้าร่วมหยุดสูบบุหรี่เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนหรือไม่ และควรทดสอบว่าเลิกด้วยการตรวจเลือดหรือปัสสาวะ

เราตัดสินว่ามีการศึกษาจำนวนน้อยที่ได้รับการออกแบบและดำเนินการอย่างดี ส่วนใหญ่มีปัญหาที่อาจมีผลต่อผลลัพธ์อย่างน้อยหนึ่งประเด็น

ผลการศึกษาที่สำคัญ

ในคนที่ติดต่อสายด่วนการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ได้รับคำปรึกษาเพิ่มเติมเพิ่มโอกาสในการหยุดสูบบุหรี่จาก 7% เป็น 10% ในคนที่ไม่ได้ติดต่อสายด่วน แต่ได้รับโทรศัพท์จากที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่น มีโอกาสในการหยุดสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นจาก 11% เป็น 14% ในการศึกษาที่เปรียบเทียบจำนวนครั้งของการโทรศัพท์ พบว่าคนที่ได้รับการโทรมากกว่า (3 ถึง 5 ครั้ง) มีแนวโน้มที่จะเลิกบุหรี่มากกว่าผู้ที่รับสายเพียงครั้งเดียว การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ดูเหมือนจะเพิ่มโอกาสในการเลิกสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นผู้มีแรงจูงใจที่จะเลิกหรือผู้ที่ได้รับการสนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่อื่น ๆ

ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

ความเชื่อมั่นโดยรวมของหลักฐานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหมายความว่าควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในข้อสรุปของเรา

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลางพบว่า การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในเชิงรุกช่วยผู้สูบบุหรี่ที่ขอความช่วยเหลือจากสายเลิกสูบบุหรี่และมีความมั่นใจปานกลางว่าการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เชิงรุกในรูปแบบอื่นเพิ่มอัตราการเลิกสูบบุหรี่ได้ ขณะนี้ยังมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะประเมินความผันแปรที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างของจำนวนครั้งในการติดต่อ ประเภทหรือระยะเวลาในการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือเมื่อใดที่ควรมีการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อเสริมในวิธีการเลิกบุหรี่อื่น ๆ หลักฐานไม่สามารถสรุปถึงผลของการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ทีโต้ตอบ เนื่องจากการศึกษามีจำนวนจำกัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากในการศึกษาวิธีนี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

บริการโทรศัพท์สามารถให้ข้อมูลและช่วยเหลือผู้ที่สูบบุหรี่ อาจมีการให้คำปรึกษาเชิงรุกหรือโทรศัพท์แบบตอบโต้เพื่อช่วยเหลือในการเลิกสูบบุหรี่

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของการสนับสนุนทางโทรศัพท์ เพื่อช่วยให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบรวมถึงการให้คำปรึกษาเชิงรุกหรือแบบโต้ตอบหรือให้ข้อมูลอื่น ๆ แก่ผู้สูบบุหรี่ที่โทรไปยังสายด่วน

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane Tobacco Addiction Group Specialised Register, clinicaltrials.gov. และ ICTRP สำหรับการศึกษาการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์โดยใช้คำค้นหาประกอบด้วย 'hotlines' หรือ 'quitline' หรือ 'helpline' วันที่ของการค้นหาล่าสุดคือ พฤษภาคม 2018

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การศึกษาแบบ randomised หรือ quasi-randomised controlled trials ที่ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์เชิงรุกหรือเชิงโต้ตอบกับผู้สูบบุหรี่เพื่อช่วยในการเลิกสูบบุหรี่

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยตามมาตรฐานของ Cochrane เรารวบรวมการศึกษาโดยใช้ random-effects model และประเมินความแตกต่างทางสถิตของกลุ่มย่อยเปรียบเทียบทางคลินิกโดยใช้สถิติ I2 ในการทดลอง ผู้สูบบุหรี่ที่ไม่ได้ติดต่อศูนย์เลิกสูบบุหรี่ เราใช้ meta-regression เพื่อตรวจสอบการจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ที่วางแผนไว้ การคัดเลือกผู้เข้าร่วมได้รับการสนับสนุนให้เลิกบุหรี่ และให้การสนับสนุนพื้นฐานโดยให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (ไม่ว่าจะเป็นการดูแลตนเองเท่านั้น การพบตัวต่อตัวระยะสั้น ๆ การรักษาด้วยยาหรือสิ่งจูงใจทางการเงิน)

ผลการวิจัย: 

เรารวมการทดลอง 104 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมตามเกณฑ์การคัดเลือก 111,653 คน ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่จากประชากรทั่วไป แต่การศึกษาบางเรื่องศึกษาในวัยรุ่น, สตรีตั้งครรภ์ และการติดตามภาวะสุขภาพระยะยาวหรือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต การทดลองส่วนใหญ่ (58.7%) มีความเสี่ยงของการเกิดอคติสูง ขณะที่ 30.8% มีความเสี่ยงที่ไม่ชัดเจนและมีเพียง 11.5% เท่านั้นที่มีความเสี่ยงของการเกิดอคติต่ำสำหรับการประเมินโดเมนทั้งหมด การศึกษาส่วนใหญ่ (100/104) ประเมินการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เชิงรุกเทียบกับ้คำปรึกษาแบบมีบทตอบโต้

ในการทดลอง ผู้สูบบุหรี่ที่ติดต่อสายด่วน (ผู้เข้าร่วม 32,484 คน) มีอัตราการเลิกสูบบุหรี่สูงขึ้นสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับการให้คำปรึกษาเชิงรุกหลายครั้ง (risk ratio (RR) 1.38, 95% confidence interval (CI) 1.19 ถึง 1.61; การทดลอง 14 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 32,484 คน; I2 = 72%) เมื่อเปรียบเทียบกับให้ข้อมูลดูแลตนเองหรือให้คำปรึกษาสั้น ๆ ในการโทรครั้งเดียว จากความหลากหลายอย่างมากระหว่างการศึกษา เราได้ลดระดับความเชื่อมั่นของหลักฐานลงเป็นระดับปานกลาง

ในการศึกษาที่ผู้เข้าร่วมเป็นผู้สูบบุหรี่ที่ไม่ได้ติดต่อสายด่วน การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่ (RR 1.25, 95% CI 1.15 ถึง 1.35; การทดลอง 65 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 41,233 คน; I2 = 52%) จากความหลากหลายอย่างมากระหว่างการศึกษา เราได้ลดระดับความเชื่อมั่นของหลักฐานลงเป็นระดับปานกลาง ในการวิเคราะห์กลุ่มย่อย เราไม่พบหลักฐานว่าผลของการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับว่ามีการแทรกแซงอื่น ๆ หรือไม่ (P = 0.21) ไม่มีหลักฐานว่าการสนับสนุนอย่างเข้มข้นขึ้นนั้นมีประสิทธิผลมากกว่าความเข้มข้นน้อยกว่า (P = 0.43) หรือ ผลของการสนับสนุนทางโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับว่าผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่อย่างจริงจังหรือไม่ (P = 0.32) อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ meta-regression การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์มประสิทธิผลสูงขึ้น เมื่อได้รับเป็นส่วนเสริมของการสนับสนุนการเขียนช่วยเหลือตนเอง (P <0.01) หรือการแทรกแซงสั้น ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ (P = 0.02) การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์มีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่อใช้เป็นส่วนเสริมของการให้คำปรึกษาอย่างเข้มข้น นอกจากนี้การสนับสนุนทางโทรศัพท์มีประสิทธิผลมากขึ้นสำหรับผู้ที่มีแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่ (P = 0.02) ผลการศึกษาจากการทดลองอีก 3 เรื่อง ในผู้สูบบุหรี่ที่ไม่ได้ติดต่อสายด่วน แต่ได้รับการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์พบว่าอัตราการเลิกบุหรี่สูงกว่าในผู้ที่ได้รับโทรศัพท์ 3 ถึง 5 ครั้ง (RR 1.27, 95% CI 1.12 ถึง 1.44; ผู้เข้าร่วม 2602 คน; I2 = 0%)

บันทึกการแปล: 

ุแปลโดย เพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 23 มิถุนายน 2020

Tools
Information