Prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepów u kobiet chorych na COVID-19, które stosują hormonalne środki antykoncepcyjne w porównaniu z kobietami, które ich nie przyjmują

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących wpływu stosowania antykoncepcji hormonalnej na powstawanie zakrzepów krwi, w tym zawału serca lub udaru mózgu, lub innych poważnych skutków u chorych na COVID-19. Chcieliśmy przyjrzeć się osobom stosującym połączone formy antykoncepcji (zawierające zarówno estrogen, jak i progestagen) w porównaniu z osobami niestosującymi hormonalnej antykoncepcji lub stosującymi antykoncepcję zawierającą tylko progestagen. Znaleźliśmy tylko 5 badań spełniających kryteria włączenia.

Wprowadzenie

Hormonalna antykoncepcja, zwłaszcza antykoncepcja zawierająca estrogen, może zwiększać ryzyko wystąpienia zakrzepów w nogach lub w płucach, albo zwiększać ryzyko udaru mózgu. Zaobserwowaliśmy również, że zakrzepy w nogach lub płucach mogą być wynikiem rozwoju COVID-19. Nie jesteśmy pewni, czy kobiety przyjmujące hormonalne środki antykoncepcyjne obciążone są większym ryzykiem wystąpienia zakrzepów jeżeli zachorują na COVID-19. Chcemy dokładniej ocenić tę kwestię, aby osoby stosujące antykoncepcję hormonalną wiedziały, czy powinny przerwać lub zmienić metodę antykoncepcji w przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania w kierunku COVID-19.

Charakterystyka badań

Do niniejszego przeglądu włączyliśmy badania opublikowane do marca 2022 r. Szukaliśmy badań, w których opisywano ryzyko wystąpienia zakrzepów, hospitalizacji, konieczności specjalistycznej opieki, takiej jak wymaganie rurki do oddychania, lub ryzyko zgonu z powodu COVID-19 u osób, które stosowały antykoncepcję, zwłaszcza antykoncepcję z estrogenem, taką jak tabletki złożone, w porównaniu z osobami, które nie stosowały antykoncepcji. Ponieważ znaleźliśmy bardzo niewiele badań, przyjrzeliśmy się również badaniom, w których opisano grupę chorych na COVID-19 stosujących antykoncepcję, u których wystąpiły zakrzepy, a których nie porównano z inną grupą. Uwzględniliśmy łącznie 5 badań. W jednym z badań z udziałem 18 892 osób przeanalizowano ryzyko zgonu u chorych na COVID-19 stosujących złożone metody antykoncepcji. W kolejnym badaniu z udziałem 295 689 osób dokonano analizy ryzyka hospitalizacji osób stosujących złożone metody antykoncepcji, które śledziły objawy COVID-19 w aplikacji na telefon, ale nie były specjalnie testowane w kierunku COVID-19. W trzecim badaniu, obejmującym tylko 123 osoby, przeanalizowano ryzyko hospitalizacji u kobiet chorych na COVID-19, które stosowały jakikolwiek rodzaj hormonalnej antykoncepcji. Wreszcie, w dwóch badaniach obejmujących łącznie 13 chorych na COVID-19, u których wystąpiły zakrzepy, przeanalizowano liczbę osób, które stosowały złożoną antykoncepcję.

Kluczowe wnioski

W jednym z badań wykazano podobne ryzyko zgonu z powodu COVID-19 wśród osób stosujących złożoną antykoncepcję hormonalną i osób, które jej nie stosują, ale dane naukowe były bardzo niepewne.

Opierając się na wynikach jednego badania, ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 może być nieznacznie mniejsze u osób stosujących złożoną hormonalną antykoncepcję, ale dane naukowe były bardzo niepewne. Z kolei wyniki drugiego, mniejszego badania wykazały, że wpływ stosowania dowolnego rodzaju antykoncepcji hormonalnej na ryzyko hospitalizacji jest mały lub żaden, ale dane naukowe były bardzo niepewne.

Stosowanie antykoncepcji hormonalnej może mieć niewielki lub żaden wpływ na ryzyko konieczności zastosowania wspomagania oddychania u chorych na COVID-19, ale dane naukowe były bardzo niepewne.

Raporty opisujące serię danych 13 kobiet i dziewcząt chorych na COVID-19, u których wystąpiły zakrzepy wykazały, że dwie z nich stosowały złożoną antykoncepcję hormonalną.

Nie znaleźliśmy żadnych danych naukowych dotyczących ryzyka zawału serca lub udaru mózgu u osób stosujących hormonalną antykoncepcję chorych na COVID-19.

Nie znaleźliśmy żadnych danych naukowych dotyczących jakichkolwiek wyników u chorych na COVID-19 stosujących skojarzoną hormonalną antykoncepcję w porównaniu z osobami stosującymi antykoncepcję zawierającą tylko progestageny.

Ogólnie rzecz biorąc, było niewiele badań, które mogliśmy uwzględnić i wszystkie miały duże problemy projektowe, które bardzo utrudniały interpretację danych naukowych. Dane naukowe były bardzo niepewne co do ryzyka szkód związanych z zakrzepami u chorych na COVID-19, które stosują hormonalną antykoncepcję. Jednocześnie ryzyko hospitalizacji u osób stosujących antykoncepcję hormonalną może być podobne lub mniejsze (niż u osób niestosujących antykoncepcji hormonalnej - przyp. tłum.) .

Wiarygodność danych naukowych

Mamy niewielkie lub żadne zaufanie do danych naukowych, ponieważ badania nie dostarczyły ważnych informacji, którymi byliśmy zainteresowani, takich jak powody, dla których pacjenci mogą być narażeni na ryzyko powstawania zakrzepów. Badania nie obejmowały grup pacjentów odpowiadających dokładnie naszym poszukiwaniom, czyli pacjentkom z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 lub pacjentkom, które stosowały środki antykoncepcyjne w trakcie COVID-19. Ponadto, nie znaleziono wystarczającej liczby badań, aby mieć pewność co do wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Rychert Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information