Odbiór i postrzeganie transferów pieniężnych na rzecz zdrowia 

Jaki jest cel tej syntezy? 

Celem jakościowej syntezy danych naukowych Cochrane było zbadanie, w jaki sposób warunkowe lub bezwarunkowe transfery pieniężne na rzecz ochrony zdrowia były odbierane przez osoby, które je otrzymywały. Przeanalizowaliśmy 41 badań jakościowych, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Kluczowe informacje

Ludzie doceniają transfery pieniężne i postrzegają je jako niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Transfery pieniężne mogą jednak wpływać na relacje międzyludzkie zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny. Nie wszyscy ludzie chcą otrzymywać gotówkę, niektórzy natomiast nie są przekonani, czy sama gotówka wystarczy do zmiany zachowań zdrowotnych. 

Co było przedmiotem analizy w niniejszym przeglądzie?

Programy warunkowych i bezwarunkowych transferów pieniężnych występują na całym świecie. Warunkowy transfer środków pieniężnych to pieniądze (gotówka) przekazywane ludziom, pod warunkiem, że postępują w określony sposób. Na przykład, rodzice mogliby otrzymywać gotówkę, jeśli zabiorą swoje dzieci do ośrodka zdrowia. Bezwarunkowy transfer pieniężny to pieniądze, które są przekazywane bez żadnych warunków, które muszą zostać spełnione lub zasad dotyczących ich wykorzystania. W niektórych przypadkach ludzie otrzymują transfery pieniężne w ramach programów rządowych. W innych transfery pieniężne są przekazywane głównie za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub projektów badawczych. Wiele z tych programów ma na celu poprawę zdrowia społeczeństwa, ale badania, w których sprawdzano wpływ tych programów na zdrowie wykazują niejednoznaczne wyniki. Chcieliśmy zatem zbadać, jak ludzie postrzegają te programy. 

Jakie są główne wyniki przeglądu?

Do przeglądu włączyliśmy 127 badań, a do analizy wybraliśmy 41 z nich. Po uaktualnionym wyszukiwaniu z 5 lipca 2022 r. znaleziono 32 dalsze badania, które czekają na klasyfikację. Wybrane badania pochodziły z 24 różnych krajów, ze wszystkich regionów, na których działa Światowa Organizacja Zdrowia. W badaniach tych analizowano przede wszystkim poglądy i doświadczenia odbiorców transferów pieniężnych z różnymi schorzeniami, takimi jak choroby zakaźne, niepełnosprawność i choroby przewlekłe, zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz zdrowie matki i dziecka. Mieliśmy głównie umiarkowane lub wysokie zaufanie do naszych ustaleń. Zaobserwowaliśmy, że osoby otrzymujące transfery pieniężne postrzegały je jako niezbędne. Badani opisywali gotówkę jako pomocną w krótkim, a czasem nawet w długim okresie. Jednak często czuli, że kwota, którą otrzymywali, była zbyt mała, żeby zaspokoić ich potrzeby. Ludzie uważali również, że sama gotówka nie wystarczy do zmiany ich zachowania i że potrzebują również innych rodzajów pomocy, takich jak wsparcie społeczne lub psychologiczne, a także szkolenia i możliwości zatrudnienia. Badani opisywali, w jaki sposób otrzymana gotówka pomogła im i uczyniła bardziej niezależnymi. Dotyczyło to szczególnie kobiet i osób niepełnosprawnych. W niektórych środowiskach ludzie doświadczali presji ze strony rodziny lub pracowników programu w kwestii sposobu wykorzystania gotówki. Ludzie opisywali, w jaki sposób środki pieniężne poprawiły ich relacje z rodzinami i lokalną społecznością. Jednak w sytuacji, gdy w danej społeczności jedni otrzymali gotówkę, a inni nie, mogą narastać napięcia, podejrzenia i konflikty. Niektóre osoby przyznawały również, że są piętnowane za otrzymywanie transferów pieniężnych. Chociaż wielu ludzi napotykało przeszkody w dostępie do gotówki, niektórzy odmawiali lub wahali się, czy przyjąć pieniądze. Niektórzy odbiorcy programów transferu gotówki uznawali je za bardziej akceptowalne, gdy zgadzali się z celami i trybem działania programu.

Jak aktualny jest ten przegląd?

Poszukiwano badań opublikowanych do 5 czerwca 2020 r. Wyszukiwanie zostało powtórzone w lipcu 2022 roku i dodatkowe 32 badania czekają na klasyfikację. 

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Stawiarz Redakcja: Emilia Stasiewicz, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information