Suplementacja witaminy D u kobiet w ciąży

Na czym polega problem?

W tym przeglądzie oceniono, czy u kobiet ciężarnych są korzyści z suplementacji większej dawki witaminy D niż aktualnie zalecana (200 do 600 jednostek międzynardowych/dzień - j.m./d) w odniesieniu do przebiegu ciąży i wyników zdrowotnych noworodków oraz czy stosowanie większej dawki witaminy D niż aktualnie zalecana maksymalna dawka (4000 j.m./d) wiąże się z występowaniem negatywnych skutków zdrowotnych. [Na podstawie wytycznych Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego z 2013 roku u kobiet ciężarnych aktualnie zaleca się suplementację witaminy D w dawce 1500-2000 j.m./d - przyp.tłum].

Dlaczego jest to ważne?

Suplementacja witaminy D w ciąży, w porównaniu z jej brakiem, wydaje się zmniejszać ryzyko stanu przedrzucawkowego, cukrzycy ciążowej, niskiej masy urodzeniowej noworodków, a także ryzyko ciężkiego krwotoku poporodowego. Nie jest jednak jasne, czy stosowanie dawek większych niż aktualnie zalecane jest potrzebne, aby zaobserwować te korzyści zdrowotne oraz czy stosowanie większej dawki niż maksymalna zalecana wiąże się z występowaniem skutków niepożądanych.

Co badano w ramach tego przeglądu?

Przegląd ten obejmował badania, w których oceniano wpływ stosowania różnych schematów dawkowania witaminy D (różna dawka, częstość przyjmowania, czas trwania i czas rozpoczęcia suplementacji) i porównywano efekty suplementacji ≥601 j.m./d w porównaniu z suplementacją ≤ 600 j.m./d oraz ≥4000 j.m./d w porównaniu z ≤3999 j.m./d, suplementacji samej witaminy D lub łącznie z innym składnikiem odżywczym na przebieg ciąży oraz wyniki zdrowotne noworodków.

Jakie dane naukowe odnaleźliśmy?

Dane naukowe z 19 badań obejmujących 5214 kobiet sugerują, że suplementacja ≥601 j.m./d witaminy D w ciąży może zmniejszać ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej, ale mieć niewielki lub żaden wpływ na ryzyko stanu przedrzucawkowego, przedwczesnego porodu lub niskiej masy urodzeniowej noworodków, w porównaniu z suplementacją witaminy D w dawce 600 j.m./d lub mniejszej.

Dane pochodzące z 15 badań z udziałem 4763 kobiet sugerują, że suplementacja ≥4000 j.m./d witaminy D podczas ciąży może mieć niewielki lub żaden wpływ na ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego, cukrzycy ciążowej, przedwczesnego porodu lub niskiej masy urodzeniowej dzieci, w porównaniu z suplementacją witaminy D w dawce 3999 j.m./d lub mniejszej.

Działania niepożądane zgłaszano w większości badań w różny sposób. Ogólnie, odnotowano nieliczne lub nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych suplementacji witaminy D lub występowały one z podobną częstością w badanych grupach.

Co to oznacza?

Suplementacja witaminy D u kobiet w ciąży w większej dawce niż aktualnie zalecana może zmniejszać ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej ale jednocześnie mieć niewielkie lub żadne znaczenie w przypadku innych wyników. Suplementacja większej niż aktualnie zalecana dawka witaminy D u kobiet w ciąży wydaje się nie zwiększać ryzyka wystąpienia ocenianych punktów końcowych. Suplementacja witaminy D wydaje się być bezpieczna.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Alicja Wróbel Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information