Akupunktura w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B

Pytanie badawcze
Ocena korzyści i szkód związanych ze stosowaniem akupunktury, w porównaniu z niestosowaniem interwencji lub interwencją pozorowaną („akupunkturą pozorowaną”), u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B.

Wprowadzenie
Zakażenie wirusem przewlekłego zapalenia wątroby typu B (WZW typu B) ma znaczący wpływ ekonomiczny, psychologiczny oraz wpływ na życie osób cierpiących na tą chorobę i ich rodziny. Akupunktura była wykorzystywana w leczeniu chorych na przewlekłe WZW typu B, ponieważ uważa się, że zmniejsza dyskomfort i poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego u chorych na tę chorobę. Jednak korzyści i szkody związane ze stosowaniem akupunktury nigdy nie zostały ustalone w ścisły sposób w przeglądach systematycznych.

Data wyszukiwania
Przegląd obejmuje badania opublikowane do dnia 1 marca 2019 r.

Charakterystyka badań
Włączono 8 badań z randomizacją obejmujących 555 uczestników. We wszystkich badaniach porównywano akupunkturę z niestosowaniem interwencji. Siedem badań obejmowało uczestników z przewlekłym WZW typu B. Jedno badanie obejmowało uczestników z przewlekłym WZW typu B, gruźlicą i wodobrzuszem. W badaniach tych oceniano niejednorodne interwencje akupunkturowe (tj. manualną akupunkturę igłową, ziołowe plastry do akupunktury, iniekcje i termopunkturę). Punkty akupunkturowe to specjalnie wybrane miejsce do wykonywania zabiegu. We wszystkich badaniach wykonywano niejednorodne współinterwencje, które stosowano jednakowo w porównywanych grupach.

Źródła finansowania badań
Trzy badania z randomizacją, spośród ośmiu włączonych do przeglądu, otrzymały dofinansowanie ze środków akademickich. W żadnym z pozostałych pięciu badań nie raportowano informacji na temat wsparcia lub finansowania.

Kluczowe wyniki

W żadnym z ośmiu badań nie oceniano istotnych klinicznie punktów końcowych, takich jak zgon z jakiejkolwiek przyczyny, poważne zdarzenia niepożądane, jakość życia związana ze zdrowiem, śmiertelność lub chorobowość związana z zapaleniem wątroby typu B. Nie ma pewności, czy akupunktura w porównaniu z niestosowaniem interwencji ma korzystny lub szkodliwy wpływ w odniesieniu do zdarzeń niepożądanych niekwalifikowanych jako ciężkie zdarzenia niepożądane (serious adverse events). Akupunktura w porównaniu z niestosowaniem interwencji wydaje się zmniejszać odsetek osób, u których wykrywa się DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) (niezwalidowany zastępczy punkt końcowy; tylko jedno badanie). Brak jest dowodów na to, że akupunktura w porównaniu z brakiem interwencji ma wpływ na odsetek osób, u których wykrywa się HBeAg (niezwalidowany zastępczy punkt końcowy; tylko dwa badania). Należy zachować ostrożność przy interpretowaniu wyników badań, ponieważ dostępne dane pochodzą z jednego lub kilku badań obciążonych dużym ryzykiem błędu systematycznego, a w odniesieniu do ocenianych w badaniach zastępczych punktów końcowych nie dowiedziono ich istotności w odniesieniu do populacji chorych na przewlekłe WZW typu B. Nie ma pewności, czy akupunktura w porównaniu z niestosowaniem interwencji wpływa na pozostałe, oddzielnie zgłoszone zdarzenia niepożądane, nieuznane za ciężkie. Nie można było wykorzystać danych z 79 innych badań, dotyczących przedmiotu niniejszego przeglądu, ponieważ autorzy badania dostarczyli bardzo mało informacji na temat ich zaprojektowania i metodologii. W związku z powyższym potrzebne jest więcej informacji pochodzących z badań z randomizacją, zanim możliwe będzie określenie korzyści lub szkód związanych ze stosowaniem akupunktury u pacjentów z przewlekłym WZW typu B.

Pewność oszacowania danych naukowych

Pewność oszacowania danych naukowych oznacza "stopień pewności, że wyniki przeglądu są prawidłowe, w odniesieniu do potwierdzenia lub odrzucenia rezultatów". Nie można ustalić pewności oszacowania danych naukowych dotyczących stosowania akupunktury u chorych na przewlekłe WZW typu B w odniesieniu do korzystnego lub szkodliwego wpływu na występowanie zgonów, jakość życia związaną ze zdrowiem, ryzyko zgonu z powodu zakażenia HBV oraz ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych, z uwagi na brak danych dla tych punktów końcowych. Pewność oszacowania danych naukowych dotyczących akupunktury, w porównaniu z niestosowaniem interwencji, w odniesieniu do zdarzeń niepożądanych innych niż ciężkie, odsetka osób, u których wykrywa się DNA HBV oraz HBeAg, jest bardzo niska. To, czy dwa ostatnie punkty końcowe są istotne dla dobrostanu chorych na przewlekłe WZW typu B nie zostało jeszcze naukowo udowodnione. Bardzo niska pewność oszacowania danych naukowych wynika z niewystarczających danych pochodzących z jednego, dwóch lub bardzo niewielu badań o niewystarczającej sprawozdawczości.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Konieczna Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information