Wpływ ćwiczeń fizycznych u dorosłych biorców płuc

Czego dotyczy problem?

Przeszczepienie płuc jest często ostateczną opcją leczenia u chorych na przewlekłą chorobę płuc. Po przeszczepieniu proponuje się pacjentom podjęcie ćwiczeń fizycznych w celu przyspieszenia powrotu do zdrowia. Powinny one pomóc w powrocie do wykonywania codziennych czynności i poprawić jakość życia. Jednak dokładne korzyści płynące z wykonywania ćwiczeń fizycznych u tych pacjentów nie są jasne i obecnie nie istnieją jasne wytyczne określające sposób realizowania ćwiczeń fizycznych.

Co zrobiliśmy?

Przeszukaliśmy elektroniczne bazy danych i rejestry badań klinicznych oraz dokonaliśmy przeglądu piśmiennictwa związanego z omawianym tematem. Celem autorów przeglądu była identyfikacja badań, które pomogłyby zrozumieć efekty ćwiczeń fizycznych u dorosłych biorców płuc. Oceniono również jakość badań włączonych do tego przeglądu.

Co ustaliliśmy?

Znaleźliśmy 8 badań, które spełniały kryteria włączenia do tego przeglądu. W 2 badaniach porównano trening siłowy ze standardową opieką lub z niewykonywaniem ćwiczeń fizycznych, w 3 badaniach porównano trening siłowy z innym rodzajem treningu siłowego, w 2 badaniach porównano trening multimodalny (łączący kilka różnych ćwiczeń) ze standardową opieką lub z niewykonywaniem ćwiczeń fizycznych, a w 1 badaniu porównano ten sam multimodalny program treningu trwający 7 i 14 tygodni.

Dane dotyczące wpływu wysiłku fizycznego na każdy z punktów końcowych są bardzo niepewne. Chociaż w niektórych badaniach u pacjentów odnotowano poprawę w zakresie długości dystansu pokonywanego w ciągu 6 minut (ćwiczenia fizyczne vs niewykonywanie ćwiczeń, różne programy ćwiczeń), siły mięśni (ćwiczenia fizyczne lub ćwiczenia multimodalne vs niewykonywanie ćwiczeń) i gęstości mineralnej kości (ćwiczenia fizyczne vs niewykonywanie ćwiczeń), to w większości z nich nie odnotowano różnicy w zakresie ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych, jakości życia, czynności płuc lub ryzyka zgonu.

Jakość danych naukowych pochodzących z włączonych badań jest bardzo niska. Nie przeprowadzono zaślepienia uczestników badania i personelu względem otrzymywanego leczenia ze względu na charakter interwencji. Często występował również błąd systematyczny związany z wybiórczym raportowaniem wyników. Poza tym wszystkie szacowane wyniki były nieprecyzyjne, głównie ze względu na małą liczbę uczestników.

Wnioski

U dorosłych pacjentów poddawanych przeszczepowi płuc dowody dotyczące efektów wykonywania ćwiczeń fizycznych w odniesieniu do maksymalnej i funkcjonalnej wydolności wysiłkowej, jakości życia związanej ze zdrowiem i bezpieczeństwa są bardzo niepewne ze względu na bardzo niedokładne oszacowanie efektów leczenia oraz duże ryzyko błędu systematycznego (powodującego wypaczenie wyników badania – przyp. tłum.).

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Szymon Góral Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information