Wczesne przerwanie antybiotykoterapii w porównaniu z jej kontynuowaniem do czasu normalizacji liczby neutrofili u osób z nowotworem złośliwym przebiegającym z gorączką i małą liczbą neutrofili.

Pytanie badawcze
U chorych na nowotwory złośliwe, którzy otrzymują chemioterapię, może występować mała liczba białych krwinek, a stan ten nazywa się neutropenią. Białe krwinki są niezbędne, aby system odpornościowy chronił organizm przeciwko zakażeniom. U chorych z neutropenią, u których rozwinie się gorączka, nie wiadomo, czy bezpieczniej jest wstrzymać podawanie antybiotyków przed normalizacją liczby białych krwinek, czy lepiej kontynuować antybiotykoterapię do czasu powrotu tej liczby do wartości wyjściowych (zazwyczaj powyżej 500 komórek na mikrolitr).

Wprowadzenie
Neutrofile to rodzaj białych krwinek, kluczowy dla układu odpornościowego do obrony przed wieloma czynnikami chorobotwórczymi powodującymi zakażenia, w tym przed bakteriami. U chorych na nowotwory złośliwe, którzy otrzymują chemioterapię, występuje zmniejszona produkcja neutrofili, co oznacza, że są oni narażeni na ciężkie, zagrażające życiu infekcje. Kiedy u chorych na nowotwory złośliwe, u których występuje neutropenia, rozwija się gorączka, kluczowe jest rozpoczęcie leczenia przeciwbakteryjnego o szerokim zakresie tak szybko, jak to możliwe, w celu zmniejszenia ryzyka zgonu i poważnych powiklań. Do dziś nie jest jasne, jaki czas podawania antybiotyków jest najlepszy. Podawania antybiotyków przez dłuższy czas, niż jest niezbędny, może powodować objawy uboczne i pojawienie się bakterii opornych na leczenie.

Data wyszukiwania
Dane naukowe są aktualne do 1 października 2018 r.

Charakterystyka badań
Włączyliśmy osiem badań, w których wzięły udział osoby z neutropenią i gorączką i porównaliśmy krótkie leczenie antybiotykami z długą antybiotykoterapią do czasu normalizacji liczby neutrofili. Łącznie 662 epizody gorączki u osób z neutropenią przydzielono losowo do grup antybiotykoterapii (312 do krótkiego leczenia i 348 do długiego). We wszystkich badaniach wykluczono osoby, u których przed randomizacją stwierdzono bakterie w jakichkolwiek posiewach. We wszystkich badaniach, z wyjątkiem dwóch, wykluczono osoby z zakażeniem określonego narządu.

Źródła finansowania badań
W trzech badaniach nie podano źródeł finansowania; trzy badania zostały sfinansowane ufundowane przez ośrodki akademickie; jedno miało sponsorowanie akademickie, ale antybiotyki i placebo zapewniły firmy farmaceutyczne; jedno badanie było sponsorowane z funduszy rządowych.

Kluczowe wyniki
Nie było różnic pod względem śmiertelności pomiędzy grupami krótkiej i długiej antybiotykoterapii. Nie było różnic w liczbie osób z ciężkimi zakażeniami, objawiającymi się obecnością bakterii we krwi. Było więcej przypadków zakażeń z dodatnimi posiewami u osób leczonych krótko antybiotykami w porównaniu z podawaniem antybiotyków przez długi czas, ale nie było różnic w częstości niekorzystnych efektów zdrowotnych, takich jak nawroty gorączki, potrzeba ponownej hospitalizacji oraz zmiana antybiotyków lub ponowne rozpoczęcie ich podawania. Nie znaleźliśmy różnic w częstości zakażeń grzybiczych i rozwoju oporności na antybiotyki, przy czym tylko w kilku badaniach podawano informacje na temat tych efektów zdrowotnych. Liczba dni z gorączką była mniejsza u osób leczonych antybiotykami przez krótki czas w porównaniu z osobami leczonymi długo. We wszystkich badaniach liczba dni leczenia antybiotykami była mniejsza w grupie krótkiej antybiotykoterapii o 3 do 7 dni w porównaniu z grupą długiego leczenia. Dane dotyczące długości pobytu w szpitalu były niewystarczające do wyciągnięcia istotnych wniosków.

Pewność co do wiarygodności danych naukowych
Ogólna pewność co do wiarygodności danych naukowych była niska lub bardzo niska, co powoduje, że pewność co do prawdziwości zaprezentowanych wyników jest mała. Większość włączonych badań była przeprowadzona dawno i nieodpowiednio zaprojektowana. Występowało wiele różnic między badaniami pod względem ich modelu (sposobu zaprojektowania) i kryteriów włączania uczestników. Oceniliśmy pewność co do wiarygodności danych dotyczących głównego ocenianego efektu zdrowotnego - śmiertelności z powodu jakiejkolwiek przyczyny - jako niską, zaś dotyczących niepowodzenia leczenia i pojawienia się bakterii we krwi po randomizacji jako bardzo niską.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Błaszczyk Redakcja: Wiktoria Leśniak

Tools
Information