Bezpieczeństwo i skuteczność różnych skojarzeń leków wziewnych w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)

Kluczowe informacje

- Stosowanie inhalatora zawierającego długo działającego antagonistę receptorów muskarynowych oraz długo działającego beta-agonistę (LAMA+LABA) w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) prawdopodobnie wiąże się z poprawą czynności układu oddechowego i zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zapalenia płuc w porównaniu z LABA i wziewnymi kortykosteroidami (LABA+ICS).

- Skojarzenia LAMA+LABA i LABA+ICS są prawdopodobnie równie skuteczne w zmniejszaniu liczby zaostrzeń POChP i poprawie jakości życia.

- Ryzyko zgonu było nieznacznie wyższe u osób przyjmujących LAMA+LABA.

Czym jest przewlekła obturacyjna choroba płuc i jak się ją leczy?

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP, ang. Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD) jest przewlekłym schorzeniem płuc, objawiającym się kaszlem, obecnością plwociny (płynu wydzielanego z płuc w postaci np. flegmy) i trudnościami w oddychaniu. 

W leczeniu POChP stosuje się tzw. "bronchodilatory", które ułatwiają oddychanie poprzez rozluźnienie mięśni w płucach i rozszerzenie dróg oddechowych. Dwa kluczowe rodzaje leków rozszerzających oskrzela to długo działający antagoniści receptorów muskarynowych (LAMA) i długo działające betamimetyki (LABA). Aktualne wytyczne zalecają, aby osoby ze stabilną POChP wysokiego ryzyka stosowały inhalatory zawierające skojarzenie LAMA+LABA lub LABA w połączeniu z wziewnymi kortykosteroidami (LABA+ICS). Kortykosteroidy działają przeciwzapalnie.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Przeanalizowaliśmy wyniki badań klinicznych, w których randomizowano pacjentów do grup otrzymujących LAMA+LABA lub LABA+ICS w celu porównania ich skuteczności.

Co zrobiliśmy?

Przeprowadziliśmy wyszukiwanie badań, które uwzględniały zarówno korzyści jak i zagrożenia związane ze stosowaniem LAMA+LABA i LABA+ICS w leczeniu osób z POChP. Odnalezione wyniki podsumowaliśmy i oceniliśmy naszą pewność w stosunku do zebranych danych naukowych.

Czego się dowiedzieliśmy?

Do przeglądu włączyliśmy 19 badań, w których uczestniczyło łącznie 22 354 osób. Trwały one od 6 do 52 miesięcy. Badania obejmowały więcej mężczyzn niż kobiet (około 70% uczestników stanowili mężczyźni), a osoby biorące w nich udział miały około 64 lat. Większość badań obejmowała osoby z umiarkowaną lub ciężką postacią POChP. W większość badań zaangażowane były firmy farmaceutyczne, co może wpływać na nasze zaufanie do prezentowanych wyników.

Zastosowanie LAMA+LABA w porównaniu do LABA+ICS prowadziło do poprawy czynności płuc, zmniejszenia zapalenia płuc z 5% do 3%, ale zwiększało ryzyko zgonu z 1% do 1,4%. LAMA+LABA prawdopodobnie nie miały żadnego wpływu na zaostrzenia POChP w porównaniu z LABA+ICS. W każdej z grup terapeutycznych odnotowano podobne wyniki w zakresie jakości życia, a prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkich działań niepożądanych było porównywalne (ogólnie występowały one rzadko). 

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Nasza pewność w stosunku do danych naukowych jest umiarkowana do wysokiej - włączone badania były dobrze zaprojektowane i obejmowały wystarczającą liczbę uczestników, głównie z umiarkowaną lub ciężką postacią POChP.

Na ile aktualne są przedstawione dane naukowe?

Niniejszy przegląd jest aktualny do 10 września 2022 r. Oczekujemy na wyniki przyszłych i trwających badań klinicznych oceniających nowo opracowane leki. Przegląd ten powinien zostać ponownie zaktualizowany za kilka lat.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Małgorzata Maraj Redakcja: Anna Rychert

Tools
Information