Doustna aspiryna w leczeniu ostrego epizodycznego bólu głowy typu napięciowego u dorosłych

Wnioski

Do naszego przeglądu odnaleźliśmy dane naukowe wyłącznie bardzo niskiej jakości, które wskazują, że osoby z 2 do 14 epizodami napięciowego bólu głowy w miesiącu odczuwają ulgę w dolegliwościach po przyjęciu aspiryny w dawce do 1000 mg. Istnieją pewne wątpliwości, co do sposobu przeprowadzania badań nad tym rodzajem bólu głowy. Pytania dotyczą sposobu doboru osób do badań oraz opisywanych wyników końcowych. Wątpliwości te ograniczają przydatność wyników, szczególnie w odniesieniu do osób, które mają epizody bólu głowy tylko sporadycznie.

Wprowadzenie

U osób z częstym napięciowym bólem głowy ostre epizody występują od 2 do 14 razy w miesiącu. Napięciowy ból głowy powoduje dekoncentrację i utrudnia pracę, a w konsekwencji uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Z czasem jednak dochodzi do zmniejszenia nasilenia objawów, nawet jeżeli ból głowy nie jest leczony. Aspiryna jest powszechnie dostępnym i szeroko stosowanym lekiem przeciwbólowym, dostępnym bez recepty. Zwykle stosowana dawka wynosi od 300 lub 650 mg; lek przyjmowany jest doustnie.

Charakterystyka badań

We wrześniu 2016 roku dokonaliśmy przeglądu piśmiennictwa, znajdując pięć badań, w których wzięło udział łącznie 1812 osób; w badaniach tych oceniano skuteczność aspiryny w częstym epizodycznym bólu głowy typu napięciowego. U 1668 uczestników oceniano porównanie stosowania aspiryny w dawce od 500 do 1000 mg z placebo (leczenie pozorowane). Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Bólu Głowy (International Headache Society, IHS) zaleca ocenę efektu w postaci ustąpienia bólu dwie godziny po przyjęciu leku, ale sugeruje również monitorowanie innych skutków leczenia. W żadnym z badań nie oceniano ustąpienia bólu po upływie dwóch godzin od przyjęcia tabletki, nie oceniano też innych uznanych wskaźników skuteczności leczenia, w związku z czym ilość danych do oceny skuteczności aspiryny była ograniczona.

Główne wyniki

W żadnym z badań nie podano liczby osób, u których ból głowy ustąpił po upływie dwóch godzin od zażycia aspiryny i tylko w jednym badaniu oceniano efekt, który uznano za równoważny z ustąpieniem bólu lub obecnością bólu umiarkowanego po dwóch godzinach. Dodatkowe leki przeciwbólowe zażyło 10 na 1000 osób przyjmujących aspirynę w dawce 1000 mg oraz 30 na 100 osób z grupy placebo (dane naukowe bardzo niskiej jakości). Zadowolenie z terapii pod koniec badania zgłosiło 55 na 100 pacjentów z grupy aspiryny w porównaniu z 37 osobami na 100 z grupy placebo (dane bardzo niskiej jakości). Skutki uboczne zgłosiło 15 na 100 uczestników po zażyciu 1000 mg aspiryny, co stanowiło taki sam odsetek jak w grupie osób, którzy przyjęli placebo (dane bardzo niskiej jakości).

Jakość danych naukowych

Jakość danych dotyczących porównania skuteczności aspiryny i placebo była niska lub bardzo niska. Niska i bardzo niska jakość danych oznacza, że jesteśmy bardzo niepewni co do stwierdzonych wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Piotr Nowicki Redakcja: Ewa Płaczkiewicz-Jankowska, Małgorzata Kołcz

Tools
Information