Trening mięśni oddechowych u dzieci i dorosłych dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi

Pytanie badawcze

Czy ćwiczenia mięśni oddechowych mają korzystny wpływ na dzieci i dorosłych z chorobami nerwowo-mięśniowymi?

Wprowadzenie

Choroba nerwowo-mięśniowa to bardzo szeroki termin odnoszący się do stanu, w którym choroba bezpośrednio lub pośrednio wpływa na mięśnie bądź nerwy pacjenta. U dzieci i dorosłych z chorobami nerwowo-mięśniowymi może występować osłabienie mięśni bądź ich zanik, a także utrata kontroli nad wykonywanym ruchem. Niektóre choroby nerwowo-mięśniowe powodują osłabienie mięśni oddechowych (przepony i dodatkowych mięśni oddechowych). Osłabienie funkcji mięśni oddechowych wpływa na utrudnienie wykonywania czynności dnia codziennego oraz obniża jakość życia. Trening mięśni oddechowych można rozważać jako dodatkową formę terapii u osób z podejrzewanym lub potwierdzonym osłabieniem mięśni oddechowych.

Charakterystyka badań

Do przeglądu włączono 11 badań obejmujących łącznie 250 losowo przydzielonych uczestników cierpiących na chorobę nerwowo-mięśniową. Sześć badań obejmowało 112 młodych mężczyzn (w tym dzieci) z dystrofią mięśniową Duchenne'a, która jest chorobą dziedziczną dotykającą mięśnie. W jednym z badań uczestniczyły 23 osoby dorosłe cierpiące na inne choroby mięśni (dystrofia mięśniowa Beckera i dystrofia mięśniowa kończyn dolnych). W 3 badaniach wzięło udział 88 chorych na stwardnienie zanikowe boczne – postępującą chorobę, która wpływa na nerwy odpowiedzialne za kontrolę wykonywanego ruchu. W jednym z badań wzięło udział 27 chorych z miastenią – chorobą, która wpływa na sygnały przekazywane między nerwami i mięśniami.

Główne wyniki

Badania wykazały, że trening mięśni oddechowych może wiązać się z pewną poprawą czynności płuc u chorych na stwardnienie zanikowe boczne i dystrofię mięśniową Duchenne'a. Jednak te wyniki nie były spójne między badaniami. Sprawność fizyczną i jakość życia oceniano tylko w jednym badaniu dotyczącym stwardnienia zanikowego bocznego, co wskazuje, że trening mięśni oddechowych może nie przynosić wyraźnego efektu. W jednym badaniu odnotowano działania niepożądane, jednak jakość danych naukowych była zbyt niska, aby można było wyciągnąć na ich podstawie wnioski. W badaniach nie raportowano liczby nieplanowanych hospitalizacji z powodu nagłego zakażenia bądź pogorszenia się przewlekłej niewydolności oddechowej.

Wiarygodność danych naukowych

Wiarygodność danych naukowych przeanalizowanych w ramach tego przeglądu była niska lub bardzo niska. Niska jakość danych oznacza, że nasza pewność, co do wpływu wykonywania treningu mięśni oddechowych jest ograniczona, a rzeczywisty efekt może się różnić od zaobserwowanego. Gdy dane naukowe mają bardzo niską wiarygodność prawdziwy wpływ może być znacząco inny. Biorąc pod uwagę niską lub bardzo niską wiarygodność danych naukowych przedstawionych w badaniach uważamy, że istnieje potrzeba przeprowadzenia większej liczby lepiej zaprojektowanych i przeprowadzonych badań w celu oceny skuteczności treningu mięśni oddechowych u osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi.

Dane naukowe są aktualne do listopada 2018 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Piętka Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information