Suplementacja witaminą K w profilaktyce chorób układu krążenia

Wprowadzenie

Choroby układu krążenia (ChUK) to grupa stanów chorobowych dotyczących serca i naczyń krwionośnych. ChUK są globalnym problemem, a częstość ich występowania różni się w poszczególnych regionach, co jest częściowo związane z czynnikami dietetycznymi. Niektóre czynniki są bardzo istotne, ponieważ mogą być modyfikowane w celu zapobiegania ChUK i ich leczenia. Niniejszy przegląd ocenia skuteczność suplementów wyłącznie z witaminą K w zapobieganiu zgonom z powodów sercowo-naczyniowych, zgonom ze wszystkich przyczyn, zdarzeniom niezakończonych zgonem (np. zawałów serca, udarów i dławicy persiowej) oraz w łagodzeniu czynników ryzyka ChUK u zdrowych dorosłych i osób dorosłych obciążonych dużym ryzykiem ChUK.

Charakterystyka badania

Poszukiwaliśmy badań z randomizacją (badania kliniczne w których uczestników przydziela się losowo do porównywanych grup) w naukowych bazach danych, które dotyczyły skuteczności stosowania suplementacji witaminą K u zdrowych osób dorosłych lub osób z wysokim ryzykiem ChUK. Nie włączaliśmy osób, u których wystąpiła już ChUK (np. zawał serca lub udar). Dane są aktualne na wrzesień 2014 r.

Kluczowe wyniki

Jedynie jedno małe badanie spełniło kryteria włączenia. Obejmowało ono 60 uczestników w wieku pomiędzy 40 a 65 lat. Badanie oceniało skuteczność stosowania suplementów z witaminą K2 na czynniki ryzyka ChUK (ciśnienie tętnicze krwi i stężenie lipidów) u zdrowych uczestników w okresie trzech miesięcy. Nie zaobserwowano różnic w czynnikach ryzyka pomiędzy porównywanymi grupami, jednakże było to małe badanie i dane są ograniczone. Badanie nie oceniało zgonów oraz innych zdarzeń sercowo-naczyniowych niezakończonych zgonem, ponieważ liczba uczestników była mała, a czas obserwacji - krótki.

Dane są więc obecnie bardzo ograniczone i konieczne są dalsze badania wysokiej jakości, aby określić skuteczność stosowania suplementów z witaminą K w profilaktyce ChUK.

Jakość danych

Oceniono, że wyniki jedynego odnalezionego w niniejszym przeglądzie badania są obciążone małym ryzykiem błędu systematycznego (tzn. małe jest prawdopodobieństwo sformułowania nieprawidłowych wniosków ze względu na stronniczość uczestników lub badaczy). Jednakże dane są ograniczone do jednego małego badania i nie jest możliwe sformułowanie jednoznacznych wniosków.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Tools
Information