Interwencje mające pomóc nosicielom HIV i chorym na AIDS rzucić palenie tytoniu

Wprowadzenie: Palenie tytoniu jest powszechne u osób żyjących z HIV oraz chorych na AIDS; jest ono przyczyną szerokiej gamy problemów zdrowotnych oraz powodem wielu zgonów. Istnieją dane naukowe dobrej jakości dotyczące interwencji wspomagających rzucanie palenia tytoniu w populacji ogólnej, brakuje jednak dowodów na ich efektywność wśród nosicieli HIV i chorych na AIDS.

Metodyka: Dokonaliśmy przeglądu dostępnych danych naukowych dotyczących wspomagania rzucania palenia przez nosicieli HIV i chorych na AIDS. Dane są aktualne na czerwiec 2015 r. Analizowaliśmy skuteczność rzucania palenia ocenianą w długim (co najmniej 6 miesięcy) i krótkim terminie (mniej niż 6 miesięcy).

Wyniki: Odnaleziono 14 stosownych badań, obejmujących łącznie ponad 2000 uczestników. Z wyjątkiem jednego, wszystkie badania przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. We wszystkich badaniach grupę, w której stosowano metody behawioralne i farmakologiczne, porównywano z grupą kontrolną. Interwencje behawioralne prowadzono różnymi metodami, w tym twarzą w twarz, telefonicznie, za pośrednictwem komputera lub SMS-ów. Stosowano również nikotynową terapię zastępczą lub wareniklinę (leki wspomagające palaczy w rzuceniu nałogu). W grupach kontrolnych zazwyczaj stosowano mniej intensywną, krótszą terapię behawioralną w połączeniu z tym samym leczeniem farmakologicznym co w grupie badanej. W 6 badaniach, dostarczających danych o umiarkowanej jakości, oceniano długotrwałą abstynencję od palenia. Nie pokazały one jednak jasnych danych na korzyści płynące ze stosowania bardziej intensywnych interwencji. W 11 badaniach, dostarczających danych o bardzo niskiej jakości, badano abstynencję krótkoterminową. Ich wyniki sugerowały, że bardziej intensywne interwencje łączące terapię behawioralną i leczenie farmakologiczne mogą pomóc w krótkoterminowym rzuceniu palenia.

Jakość danych naukowych: Jakość danych na temat długoterminowej abstynencji od palenia tytoniu oceniono jako umiarkowaną. Jakość danych dla krótkoterminowej abstynencji oceniono jako bardzo niską. Z tego względu konieczne są dalsze badania, aby zwiększyć wiarygodność obserwowanych wyników.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: M.W. Redakcja: Łukasz Strzeszyński

Tools
Information